CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

Vstupní předpoklady žáků: 

            Do prvního ročníku čtyřletého studijního oboru 41-42-M/001 Vinohradnictví se přijímají žáci, kteří splnili povinnou školní docházku. Kritéria a další podmínky přijímacího řízení stanoví ředitel střední školy. 

Délka vzdělávacího programu: 4 roky

 

Pojetí a cíle vzdělávacího programu:

            Vzdělávací program je pojat v souladu se základními principy výchovy a vzdělávání. Umožňuje rozvíjet osobnost žáka a tvoří tak jeden ze stupňů celoživotního učení. Jeho cílem je rozvoj vědomostí, dovedností a schopností žáka a další formování jeho charakterových vlastností. 

Obsah výchovy a vzdělávání je stanoven tak, aby žáci mohli po úspěšném absolvování studia kvalifikovaně vykonávat činnosti, které vymezuje profil absolventa. Po vykonání maturitní zkoušky se také mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách.

 

Cíle vzdělávacího programu se realizují v oblasti všeobecného a odborného vzdělávání: 

Oblast všeobecného vzdělávání  ve svých jednotlivých složkách konkretizuje obecné vzdělávací cíle. Navazuje přitom na učivo ze základní školy a současně respektuje požadovanou úroveň vzdělávání i odborné vinohradnické a ovocnářské  zaměření.

            Vyučování českému jazyku vede žáky k dokonalejšímu ovládání spisovného jazyka, svým zaměřením přispívá k rozvoji jejich jazykové kultury a vychovává je k vlastenectví, humanitě a demokracii. Důležité je také správné používání spisovného jazyka v odborném vyjadřování. Literatura se podílí na utváření jejich názorů, postojů a zájmů, na tvorbě jejich názoru na svět i mravního profilu. Výuka cizím jazykům prohlubuje a doplňuje systém jazykového vzdělávání a rozšiřuje celkový kulturní rozhled žáků. Je zaměřena zejména na vytvoření takových jazykových dovedností, které jim umožní domluvit se v základních obecných okruzích i v oblasti odborné terminologie. Cílem občanské nauky je získání základních návyků k životu v demokratické společnosti, k pochopení nutnosti odpovědného přístupu k sobě i k ostatním lidem a ke vzniku hodnotové orientace jako základu životního stylu. Hlavním cílem výuky dějepisu je poskytnout žákům poznatky o národech a světových dějinách a umožnit jim, aby si utvořili vlastní názor na historický vývoj a smysl dějin.

            Vyučování matematice vede k přesnosti, důslednosti, abstraktnímu myšlení a k racionálnímu řešení úloh z praxe. Výpočetní technika připravuje žáky na to, aby byli schopni uživatelsky používat osobní počítače jak v průběhu studia v různých předmětech, tak ve svém budoucím profesním uplatnění.

            Tělesná výchova přispívá k všestrannému rozvoji žáků upevňováním zdraví, rozvojem pohybových schopností a dovedností, které tvoří součást tělesné kultury a formují pozitivní vlastnosti osobnosti.

 

            Oblast odborného vzdělávání  je tvořena odborným učivem, jehož množství je regulováno především kategoriemi výběrových předmětů.

            Základní odborné učivo umožňuje žákům, aby si osvojili na vědeckém základě širší vědomosti dlouhodobě platné, dále nezbytné obecné dovednosti a návyky, zejména logické myšlení a správné pracovní metody. Učivo navazuje na oblast všeobecného vzdělávání. Poskytuje žákům poznatky o přírodních, technických, ekologických a ekonomických souvislostech a vede je k uplatňování těchto vědomostí při řešení praktických úkolů. Toto základní učivo tvoří podstatu odborné složky profilu absolventa a mezi takovéto průpravné předměty zařazujeme především chemii, biologii a ekologii, fyziku a stroje a zařízení.

            Specifické odborné učivo je koncipováno jako dynamický systém umožňující uplatnění absolventů v nových technických, technologických a ekonomických podmínkách. Proto i učební plán je koncipovaný podle požadavků vinohradnické a ovocnářské praxe, podle podmínek výrobní oblasti, dle aktuálního stavu na trhu práce, eventuálně tradice školy. Kategorie výběrových předmětů je však chápána jako otevřený systém, a proto sem škola může v rámci zaměření zařadit i jiné vhodné učební předměty.

            Odborné vinohradnické a ovocnické vzdělávání si klade za cíl připravit nejen úzce specializované odborníky v některém z profilových maturitních předmětů, ale i takové odborníky, kteří dokáží své poznatky aplikovat i v dalších oblastech s vinařstvím a ovocnářstvím souvisejících, tj.především v rostlinné výrobě, obecném zemědělství, v některých odvětvích potravinářství nebo v oblasti obchodu a služeb. 

 

Charakteristika obsahových složek: 

a) Všeobecné vzdělávání  si klade za cíl vytvořit předpoklady pro rozvoj osobnosti žáka v návaznosti na vědomosti, dovednosti a postoje získané na základní škole a středním odborném učilišti, nezávisle na zvoleném oboru. Klade důraz na vzdělávání v širším kontextu, snaží se podpořit a zvýšit adaptabilitu žáka v měnících se společenských i pracovních podmínkách tím, že akceptuje jeho osobnost. Složka všeobecného vzdělávání je rozdělena do šesti oblastí. 

            Jazykové vzdělávání plní významnou funkci při začleňování do společnosti a její kultury, neboť v návaznosti na předchozí učivo rozvíjí komunikativní kompetenci žáků v mateřském a cizím jazyce a tím přispívá k jejich jazykovému, kulturnímu, estetickému a sociálnímu cítění a k celkovému zušlechtění člověka. Jazyk slouží jako prostředek k dorozumívání, k získání a předávání potřebných informací a tím k navázání vzájemných kontaktů s druhými lidmi. 

            Společenskovědní vzdělávání má multidisciplinární charakter, neboť jeho základ tvoří soubor poznatků z mnoha vědních disciplín. Hlavním cílem této vzdělávací složky je snaha o sociální a osobní kultivaci žáka. Významné je osvojení základních poznatků z psychologie, sociologie, etiky, filosofie, ekonomie, politologie, historie a teorie státu a práva. Tyto poznatky by měly ovlivnit žákovu názorovou orientaci, jeho životní postoje a usnadnit mu začlenění do společnosti. 

Matematické vzdělávání je nezbytné pro každodenní život a slouží jako průprava pro přírodovědné, technické i ekonomické disciplíny, které úzce souvisejí se studijním oborem. Matematika rozvíjí numerické dovednosti žáka, vede ho k přesnosti a důslednosti a hlavně k samostatnému a logickému myšlení, čímž podporuje jeho předpoklady pro řešení praktických matematických problémů v oboru . 

Přírodovědné vzdělávání prohlubuje základní znalosti z chemie, biologie a ekologie, které jsou velmi důležité pro pochopení některých přírodních zákonů.Spojuje jednotlivé vědní disciplíny s přírodními zákony a nastiňuje možnosti aplikace získaných poznatků v běžném vinařském, ovocnářském nebo příbuzném provoze. 

Estetické vzdělávání je nedílnou součástí všeobecné vzdělanosti, protože má výchovné poslání a výrazně ovlivňuje kultivovanost člověka. Působí na jeho estetické cítění, rozvíjí představivost, podporuje tvůrčí činnost a umožňuje mu základní orientaci v kulturní a duchovní oblasti.

Při rozvoji tělesné kultury je kladen důraz na výchovu sportovní a zdravotní. Je nutno se zaměřit na rozvoj pohybových aktivit, zdatnosti, obratnosti a fyzického zdraví každého jedince. Pohyb zabezpečený správně prováděnými různými sportovními činnostmi podporuje, prohlubuje a upevňuje zdravotní kondici a vytváří tak předpoklady pro aktivní práci nejen v zemědělství. Důležité je vytvořit u žáků soubor vědomostí, dovedností, návyků a schopností, které by napomáhaly k aktivnímu začlenění jedince do některé sportovní oblasti.

 

b) odborné vzdělávání poskytuje žákovi průpravu pro odborné činnosti a rozvíjí i jeho základní vědomosti a dovednosti. Ty mu umožní lépe se orientovat v průběhu vzdělávacího procesu a zvyšují jeho adaptabilitu v zemědělské, či nějaké jiné navazující pracovní oblasti. Vzdělávací cíle odborného vzdělávání,realizované v několika okruzích,jsou základem budoucí odbornosti absolventa. 

            Učivo okruhu biologická a chemická podstata vinohradnictví a ovocnictví vytváří prostor pro chápání biologické a chemické podstaty dějů v živých soustavách, učí žáky aplikovat tyto poznatky při posuzování kvality produktů výroby, při řešení konkrétních problémových situací v procesu výroby a při rozhodování o opatřeních prováděných ve prospěch ochrany a tvorby životního prostředí a zdraví lidí. 

            V okruhu životního prostředí a jeho vlivu na organismy se žáci učí využívat znalosti o stavu jednotlivých složek životního prostředí k optimalizaci technologických opatření při současném respektování požadavků na tvorbu a ochranu krajiny a intenzivních výsadeb ovoce, sazenic révy vinné a ovocných stromů. Osvojují si metody stanovení meteorologických a klimatických prvků a vlastností půd a učí se využít zjištěné poznatky pro volbu vhodných agrotechnických či jiných opatření. Klíčový význam má především dovednost aplikovat tyto znalosti v praxi. 

            Podstata učiva okruhu stroje a zařízení pro technologické procesy a dopravu vede žáky k využívání a k tvůrčí aplikaci obecných přírodovědných poznatků v odborném vzdělávání. Vědomosti a dovednosti získané v nižší úrovní vzdělávání se dále prohlubují, zejména směrem k pochopení principu činnosti strojů a strojních zařízení používaných ve vinohradnictví, vinařství a ovocnictví. Učivo seznamuje s vysokou dopravní náročností a s používanou mobilní technikou. Dílčím způsobem se orientuje do oblasti řízení motorových vozidel. 

            Okruh ekonomika vede žáky k aktivnímu osvojení základních ekonomických pojmů a termínů, vytváří schopnost orientovat se v ekonomických jevech a procesech v podmínkách tržního hospodářství, především na úrovni podniku. Rozvíjí dovednost řešit běžné rozhodování a organizační situace a prakticky aplikovat metody a prostředky řízení, organizace a kontroly. Vytváří schopnosti samostatně posuzovat ekonomické ukazatele výroby, zaujímat k nim stanoviska a navrhovat konkrétní racionální opatření. Pozornost je věnována i sladění požadavků v oblasti ekonomické a ekologické. Žáci se rovněž učí uplatňovat hlavní zásady podnikání, dodržovat právní předpisy vztahující se k oboru a získávají vědomosti potřebné pro práci s účetními doklady. 

            Učivo okruhu praktické činnosti v oboru dále rozšiřuje vědomosti a dovednosti žáků, zejména ve dvou alternativních okruzích odborných činností – provádění a řízení převážně kvalifikovaných ručních prací při pěstování rostlin a provádění a řízení ekonomických (včetně účetních) a obchodních opatření a služeb ve vinohradnictví a vinařství. Má klíčový význam pro formování profesionální zdatnosti žáků.

 

c) Soubory klíčových dovedností

Klíčové dovednosti zvyšují adaptabilitu vzhledem k proměnlivosti prostředí a přibližují vzdělání ve škole potřebám praxe a života. Mají :

-                 rozvíjet komunikativní dovednosti, tzn. dovednosti vyjadřovat se ústně i písemně přiměřeně situaci, zpracovávat písemný materiál, číst s porozuměním a využívat informací získaných četbou, vysvětlovat a znázorňovat konkrétní situace,

-                 rozvíjet personální a interpersonální dovednosti, tzn. dovednosti využívat sebepoznání a sebekontroly ke stanovení a realizaci přiměřených cílů vlastního rozvoje, ke zdokonalování vlastního učení i ke zvýšení pracovního výkonu a schopnosti zvolit správný životní styl,

-                 rozvíjet dovednosti pracovat s druhými lidmi na dosažení kolektivních cílů, nést zodpovědnost za práci vlastní i práci ostatních spolupracovníků,

-                 dovednosti řešit problémy a problémové situace, tzn. správně identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení a stanovovat a dodržovat efektivní postupy při realizaci jejich řešení,

-                 nacvičenu dovednost numerických aplikací, tzn. používat rozmanité aritmetické a statistické postupy důležité pro řešení různých situací,

-                 rozvíjenu dovednost využívat informačních technologií, tzn. pracovat s osobním počítačem, dovednost využívat různé informační zdroje a informace různého druhu a charakteru, a to i při celoživotním vzdělávání.

   

Organizace výuky: 

            Tento vzdělávací program trvá 4 roky. Délka školního vyučování je 40 týdnů v 1.-3. ročníku a 35 ve čtvrtém (maturitním) ročníku.

            Výuka některých všeobecně vzdělávacích předmětů, zejména cizích jazyků a předmětu práce s počítačem, probíhá ve speciálně vybavených učebnách. Výuka odborných předmětů, která zpravidla zahrnuje i praktickou část, je závislá na charakteru předmětu. Cvičení se mohou uskutečňovat s dělením počtem žáků ve speciálních učebnách či laboratořích. Praktická výuka se zabezpečuje buď formou cvičení, nebo v rámci různých forem předmětu praxe, tj. v rámci praxe učební, individuální a odborné. V každém ročníku studia je také zařazeno konání až pětidenních odborných exkurzí. Další podrobnosti organizace výuky uvádí mj. učební osnova předmětu praxe a tabulka přehledu využití týdnů v období školního roku.

            Ve všech formách vyučování je třeba respektovat platná ustanovení, příslušné resortní vyhlášky a nařízení, normy a předpisy pojednávající o ochraně a bezpečnosti zdraví při práci. 

 

Metodické přístupy: 

            Při volbě metodických přístupů je vhodné omezit metody popisné a raději upřednostnit výuku problémovou, která umožňuje rozvíjet aktivitu žáků ve vzdělávacím procesu. Verbální způsoby učení lze redukovat nižším hodnocením vědomostí informativní části učiva, formativní účinnost učiva lze zvýšit aktivní činností ve vzdělávacím procesu. S používanými metodami úzce souvisí i rozvíjení schopnosti používat odbornou literaturu, mj. také v kontextu celoživotního učení. S metodickými přístupy jsou těsně spjaty formy vzdělávací práce. Ve studijním oboru je třeba brát v úvahu, že mimo běžné formy a metody teoretického vyučování se v široké míře uplatňují hlavně cvičení, různé formy výuky předmětu praxe a odborné exkurze. Formy vzdělávací práce jsou v nemalé míře závislé na průběhu vegetace a na aktuálním průběhu počasí.

  

Další specifické požadavky : 

   Pro studijní obor nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména :

-                 prognosticky závažnými chronickými nemocemi dýchacích cest a plic, včetně onemocnění alergických, a to v případě výuky a předpokladu práce v terénu,

-                 prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndromů a kolapsovými stavy, a to při praktické výuce a předpokladu práce ve výškách, s motorovou mechanizací a točivými stroji nebo zařízeními,

-                 prognosticky závažnými poruchami vidění, poruchami zorného pole, poruchami barvocitu.

Předpokladem k praktickému výcviku řízení motorových vozidel je splnění podmínek zdravotní způsobilosti stanovených obecně závaznými předpisy. 

Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění. Zdravotní stav uchazeče posuzuje příslušný registrující praktický lékař.

 

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci : 

   Neoddělitelnou součástí teoretického a praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. Výchova k bezpečné a zdraví neohrožující práci vychází ve výchovně vzdělávacím procesu z požadavků v době výuky platných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákonů,nařízení vlády, vyhlášek, technických předpisů a českých technických norem). Požadavky vybrané z těchto předpisů se musí vztahovat k výkonu konkrétních činností, které jsou obsahem odborného výcviku. Tyto požadavky musí být doplněny o vyčerpávající informaci o rizicích možných ohrožení, jimž jsou žáci při teoretickém a praktickém vyučování vystaveni, včetně informace o opatřeních na ochranu před působením zdrojů těchto rizik.

   Prostory pro výuku musí odpovídat svými podmínkami požadavkům stanoveným zdravotnickými předpisy, zejména : vyhláškou č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky na bezpečnost práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení, a nařízením vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

   Poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i ověření znalostí, musí být prokazatelné.

   Nácvik a procvičování činností musí být v souladu s požadavky právních předpisů upravujících zákazy prací pro mladistvé (zákoník práce, vyhláška č. 261/1997 Sb., ve znění pozdějšího předpisu) a v souladu s podmínkami, za nichž mladiství mohou konat zakázané práce z důvodů přípravy na povolání.