PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední odborné 

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Výsledek vzdělávání: 

a)obecná úvodní část: 

            Absolvent má po úspěšném ukončení studia ve studijním oboru 41-42-M/001 Vinohradnictví uplatnění v odpovědných funkcích ve vinohradnických, vinařských a ovocnářských podnicích nebo ve vedení soukromé vinohradnické či vinařské firmy. Má být obecně úspěšný v prostředí tržní ekonomiky ČR i v podmínkách EU, což znamená, že je adaptabilní, zdravě ctižádostivý, umí pracovat s informacemi všeho druhu, ovládá osobní počítač a alespoň jeden cizí jazyk.

            Po odborné stránce je absolvent připraven tak, aby po zapracování do konkrétních podmínek řídil svěřený vinohradnický úsek, podnikal v oboru nebo byl spolupracovníkem či asistentem jiného podnikatele. Je schopen pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole.

 

b)obecné vědomosti, dovednosti a postoje: 

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák :

-                 disponoval dovednostmi potřebnými pro seberealizaci a sebehodnocení, utvořil si adekvátní sebevědomí, měl pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci,

-                 chápal fungování demokracie, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu, byl připraven plnit své občanské povinnosti,respektovat zákony a etické normy demokratické společnosti,

-                 uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci,

-                 chápal jazyk jako prostředek komunikace a systém, dokázal jej vhodně užívat v nejrůznějších komunikativních situacích,

-                 uvědomoval si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovedl se kultivovaně ústně a písemně vyjadřovat, uplatňoval společenskou a řečovou etiketu,

-                 uměl získávat a podávat potřebné informace, byl schopen vyjadřovat se o běžných věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice výstižně a logicky,

-                 získal všeobecný kulturní rozhled, chápal umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, byl si vědom významu umění pro člověka a hodnoty kulturních památek, dovedl si vybírat druhy a žánry umění, byl tolerantní ke vkusu druhých,

-                 cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat, rozuměl tomu, jakým historickým vývojem vznikla soudobá podoba světa a dovedl využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění své současnosti,

-                 byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek mezikulturní komunikace v rámci Evropy i světa, poznávání kulturního bohatství druhých národů, vzájemného porozumění a pochopení pro potřeby svého povolání a dalšího vzdělávání, dokázal v cizím jazyce komunikovat v běžných společenských i pracovních situacích, rozuměl odbornému textu a uměl jej užívat jako zdroj informací,

-                 používal správně matematické pojmy a jazyk matematiky, včetně symboliky a terminologie,

-                 uměl efektivně numericky počítat a užívat proměnnou, dokázal odhadnout výsledek, chápal kvantitativní a prostorové vztahy, užíval geometrickou představivost,

-                 porozuměl závislostem, uměl zpracovat získané údaje formou grafů, diagramů, tabulek, atd.,

-                 uměl řešit problémy, byl schopen zhodnotit reálné situace, využívat matematických postupů, pracovat s informacemi a obhájit vlastní řešení,

-                 osvojil si základní přírodovědné poznatky, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům i odborným problémům svého oboru, a naučil se je využívat při řešení problémů, například v oblasti ekologie, ochrany zdraví, atd.,

-                 dokázal poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění, ovládal základy zdravovědy a zásady správné životosprávy, aktivně usiloval o zdokonalování své tělesné zdatnosti a uvědomoval si její význam,

-                 projevoval smysl pro čestnost a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný k ostatním,

-                 orientoval se na trhu práce a aktivně rozhodoval o svém pracovním uplatnění.

c)odborné vědomosti, dovednosti a postoje:

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím    ukončení žák:

-                 zjišťoval a vyhodnocoval údaje o meteorologii, klimatických a půdních podmínkách vinohradnické a ovocnářské výroby,

-                 využíval výsledků laboratorních rozborů k řízení vinohradnické a vinařské výroby,

-                 orientoval se v základních technických výkresech, geodetických a pozemkových mapách,

-                 měřil a vytyčoval přímky, délky, úhly, přenášel situační a výškové body z výkresu do terénu,

-                 při práci ve vinohradnickém a ovocnářském provozu využíval mechanizační prostředky a technologická zařízení, řídil některá motorová vozidla, seřizoval je, prováděl jejich údržbu a drobné opravy,

-                 při práci respektoval a dodržoval hlavní zásady bezpečnosti a hygieny práce a ochrany zdraví, požární ochrany a vedl k nim i spolupracovníky,

-                 zhodnocoval ekonomické ukazatele výroby a vyvozoval z nich náležitá opatření,

-                 ekonomicky využíval suroviny, energii a materiály,

-                 vedl běžné pracovní záznamy a evidenci nezbytnou pro vinohradnické a ovocnářské provozy,

-                 rozuměl základům účetnictví, finanční  daňové politiky,

-                 připravoval daňová přiznání, zpracovával podnikatelský záměr a zajišťoval řadu dalších elementárních činností souvisejících s finančními, daňovými a právnickými opatřeními při podnikání,

-                 ovládal základní problematiku technologických postupů při výrobě vína,

-                 znal způsoby generativního a vegetativního rozmnožování rostlin,

-                 uměl založit ovocnou školku a provádět řez a tvarování ovocných dřevin v intenzivních a extenzivních výsadbách,

-                 zvládl běžné odborné práce v ovocné a révové školce,

-                 upravoval prostředí rostlin, řídil jejich výživu a hnojení, upravoval vodní a vzdušný režim v půdě,

-                 měl přehled o ochraně rostlin proti chorobám a škůdcům,

-                 uměl vysazovat sazenice révy vinné a ovocných stromů a ošetřovat je po výsadbě,

-                 navrhoval, organizoval i zajišťoval běžné vinohradnické a ovocnářské služby,

-                 prováděl sběr, třídění a posklizňovou úpravu ovoce a zeleniny. 

 

Možnosti uplatnění absolventů:    

Absolvent studijního oboru vinohradnictví má možnost uplatnit se především jako: 

-                 vinohradnický a ovocnářský technik,

-                 pracovník v obchodních službách,

-                 sklepmistr při výrobě vína,

-                 pracovník pozemkových a katastrálních úřadů,

-                 mistr odborného výcviku v zemědělských učilištích,

-                 poradce organizací i podnikatelů pro vinohradnictví a ovocnářství,

-                 podnikatel na úseku vinohradnických a ovocnářských služeb,

-                 pracovník státní správy na referátech životního prostředí a ekologie.