MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 dne 13. listopadu 2002, č.j. 27 720/2002-23 s platností od 1. září 2003 počínaje 1. ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

41-42-M/001 (42-14-6) Vinohradnictví

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

 

v ročníku

Celkem

 

 

 

A. Povinné

31-33

33

33

32-33

129-132

a/ základní                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk

 

 

 

 

 

a literatura

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Dějepis

2

-

-

-

2

Matematika

3

2

2

2

10

Fyzika

2

-

-

-

2

Práce s počítačem

2/2

2/2

-

-

4/4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Chemie

4/1

3/1,5

2

-

9/2,5

Biologie a ekologie

4/1

3/1,5

2/1

-

9/3,5

Geodézie

2/1

-

-

-

2/1

Nauka o prostředí rostlin

0-3

0-3

-

-

0-6

Stroje a zařízení

-

-

2/1

-

2/1

Motorová vozidla

-

3/1

-

-

3/1

Ochrana rostlin

-

-

2/0,5

3/0,5

5/1

Vinohradnictví

-

3/1

3/1

3/1

9/3

Ovocnictví

-

3/1

3/1

3/1

9/3

Zpracování ovoce

 

 

 

 

 

  a zeleniny

-

-

0-2

-

0-2

Zpracování hroznů

-

-

3/1

4/1

7/2

Ekonomika

-

1

2/1

2/1

5/2

Sommelierství

-

-

-

2/1

2/1

Základy zelinářství

-

-

-

0-3

0-3

 

 

 

 

 

 

b/Výběrové

0-3

0-3

0-2

0-3

0-11

 

 

 

 

 

 

c/Praxe                                                       

 

 

 

 

 

Učební

2

2

2

2

8

Individuální

1

2

3

2

týdny

Odborná

3

3

3

-

týdny

 

 

 

 

 

 

B) Nepovinné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Využití týdnů:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet vyučování

34

34

32

30

 

Praxe

4

5

6

2

 

Tělovýchovný výcvikový

 

 

 

 

 

kurz

1

-

-

-

 

Maturitní zkoušky

-

-

-

2

 

Rezerva

1

1

2

1

 

 

 

 

 

 

Celkem

40

40

40

35

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatek:

 

1.          Počet hodin za lomítkem udává počet cvičení z celkového počtu vyučovacích hodin předmětu. Při vyučování formou cvičení se dělí třída na skupiny podle příslušných platných předpisů.

2.          Ředitel školy může upravit celkové počty hodin v jednotlivých předmětech v rozpětí 10% z celkového počtu týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících. Celkový počet týdenních hodin nelze překročit.

3.          Obsah učiva jednotlivých předmětů může vyučující upravit až o 30% jeho rozsahu zařazením nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, aktuálních otázek tržní ekonomiky, nebo z důvodu přizpůsobení učiva požadavkům vinohradnické a ovocnářské praxe v příslušné výrobní oblasti.

4.          Žáci mohou absolvovat v každém ročníku až pětidenní exkurzi. O termínu jejího konání a o náplni ve smyslu její přiměřenosti a odbornosti rozhoduje ředitel školy.

5.          Stanovení počtu hodin a učební  osnovy výběrových a nepovinných vyučovacích předmětů jsou plně v kompetenci ředitele školy. Pro potřeby výuky je možné vytvářet skupiny žáků z různých tříd a ročníků.

6.          Výuku tělesné výchovy lze podle podmínek zvýšit o jednu hodinu týdně s tím, že tato hodina nebude započítávána do součtu týdenních vyučovacích hodin.

7.          Individuální praxe je stanovena ve všech ročnících studia v rozsahu 1 – 3 týdnů. Odborná praxe se vyučuje v 1. – 3. ročníku v délce 3 týdnů, přičemž 1 týden je přesunut na dobu hlavních prázdnin. Délka pracovní doby je přitom určena příslušnými předpisy.   Období školního vyučování ve druhém pololetí končí před termínem stanoveným platným právním předpisem o organizaci školního roku ve středních školách,tzn. zkracuje se o počet dnů odpovídajících délce odborné prázdninové praxe.

8.          Všeobecné vzdělávací předměty se vyučují podle platných učebních osnov schválených MŠMT pro střední školy, které jsou vydány samostatně. Škola si v nich provede případné  úpravy vyplývající z odlišností v týdenních a hodinových dotacích. Pokud budou osnovy u všeobecně vzdělávacích předmětů inovovány, bude je škola používat.

Předměty ekonomika a práce s počítačem jsou vyučovány podle schválených osnov :

ekonomika – č.j. 18 052/99 – 23 s platností od 1.září 1999,

práce s počítačem – č.j. 25 875/98 – 23 s platností od  1.září 1999.

9.          Ve sloupci „ Celkem „ nejsou u některých předmětů uvedeny týdenní hodinové dotace. Tyto může ředitel školy v jednotlivých ročnících stanovit ve vymezeném rozpětí, přitom však musí dodržet následující minimální počet týdenních vyučovacích hodin za studium : nauka o prostředí rostlin 2(0,5), zpracování ovoce a zeleniny 2(1), základy zelinářství 2(0,5). Uvedené minimální hodinové dotace lze zvyšovat pouze z počtu hodin vyhrazených pro předměty výběrové.

10.      Žáci mohou během studia absolvovat 2 tělovýchovné kurzy -  zimní lyžařský v 1.ročníku a jarní turistický ve 3. ročníku. Zimní kurz je povinný a je časově dotován 1 týdnem / viz tabulka využití týdnů/. Turistický kurz může být organizován podle zájmu žáků a časová dotace 1 týden může být vzata z časové rezervy.