CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Kód a název :

4143L/004 Chovatel cizokrajných zvířat

Vstupní předpoklady žáků :

Studijní obor je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří splnili podmínky přijímacího řízení

Délka a forma studia

4 roky denního, 5 let večerního a dálkového studia

 

Pojetí a cíle vzdělávacího programu:

Cílem studijního oboru chovatel cizokrajných zvířat je připravit žáka pro činnosti technickohospodářských pracovníků v široké oblasti chovu cizokrajných zvířat a pro další činnosti v příbuzných oblastech.

Studijní obor je konkrétní formou organizace všeobecného a odborného vzdělávání mládeže, které poskytuje absolventům úplné střední odborné vzdělání. Všeobecné vzdělání a široký základ odborného vzdělání umožňují žádoucí pracovní adaptabilitu a mobilitu absolventů při volbě a výkonu povolání a dalšího vzdělávání. Díky této koncepci oboru mají absolventi možnost uplatnit se nejen ve sféře vlastního chovu cizokrajných zvířat (zejména ošetřovatelé a odborní pracovníci v zoologických zahradách), ale i v dalších oblastech souvisejících s chovy zvířat, jejich zabezpečením a péčí o ně, v oblasti odborných činností a služeb provázaných s chovatelstvím, jako je například krmivářský průmysl, oblast péče o zdraví zvířat, plemenářská činnost, a dále také v podnikatelské sféře, ve státní správě apod. Výchova a vzdělávání ve studijním oboru připravuje žáky i na studium na vysokých školách i pro jiné formy celoživotního vzdělávání.

Obor je koncipován tak, aby absolventi mohli vykonávat činnosti související s ochranou a tvorbou životního prostředí.

Ve studijním oboru je rozvoj osobnosti žáků uskutečňován v návaznosti na výchovu a vzdělávání realizované v základní škole a na životní zkušenosti žáků. Stanovené výchovné a vzdělávací cíle naplňuje škola na vědeckém základě v procesu rozvíjení všeobecného a odborného teoretického i praktického vzdělávání, mravní a estetické výchovy žáků.

Skupina všeobecně vzdělávacích předmětů spolu s částí učiva některých odborných předmětů (zejména biologie, chemie a podobně) tvoří více než 45% studijní doby a je zárukou dosažení třetí úrovně vzdělávání.


 

Charakteristika obsahových složek:

Obsah vzdělávání v tomto studijním oboru je určen tak, aby si jej žáci pod vedením vyučujících mohli aktivně osvojit a získat tak předpoklady pro vykonávání své profese. V oblasti odborné přípravy umožňuje žákům po absolvování studijního oboru a adaptačního procesu v nástupní praxi, na pracovišti kvalifikovaně vykonávat postupně náročnější činnosti související s péčí o zvířata a podobně. Výuka připravuje žáky na pohotové osvojování si a užívání nových vědeckých poznatků, prostředků a postupů i pro další vzdělávání. U žáků je pomocí předmětů všeobecně vzdělávacích i odborných rozvíjeno také cítění estetické.

Obsahem výchovy a vzdělávání ve studijním oboru je získání vědomostí a dovedností o jevech a procesech v přírodě a společnosti, o vztazích mezi nimi.

Vzdělání poskytované odbornou školou má složku všeobecnou a odbornou.

 

a) Všeobecné vzdělávání rozšiřuje a prohlubuje znalosti ze základní školy a ve svých jednotlivých složkách konkretizuje vzdělávací cíle, které naplňují profil absolventa s ohledem na dosaženou úroveň vzdělání i odbornou profilaci. Poznatky, jež tvoří obsah všeobecně vzdělávací složky, poskytují žákům vyučovací předměty jazykovědného základu, předměty společenskovědní, matematika, přírodovědné předměty, tělesná výchova a také okruhy učiva podílející se na estetickém vzdělávání žáků.

Učivo jazykovědného základu zastoupené předměty český jazyk a literatura a cizí jazyk, rozvíjí komunikativní kompetence žáků a učí je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání, myšlení a výměně informací, podílí se na celkové kultivaci jejich vyjadřování a chování. Ve výuce českého jazyka jsou žáci vedeni k dokonalejšímu ovládnutí spisovného jazyka, rozvíjejí se jejich dovednosti kultivovaně se ústně i písemně vyjadřovat. Prohlubují se znalosti žáků o systému českého jazyka a stylistických prostředcích i jejich čtenářské kompetence.

Výuka cizího jazyka navazuje na řečové dovednosti a jazykové znalosti, které žáci získali v daném jazyce na základní škole a dále se rozvíjí. Žáci jsou vedeni k dovednosti užívat cizí jazyk nejen pro potřeby běžné společenské komunikace, ale i pro potřeby odborné komunikace týkající se studované problematiky a budoucí pracovní činnosti žáků a pro další vzdělávání. 

Společenskovědní vzdělávání seznamuje žáky s vývojem lidské společnosti a vede je k porozumění společnosti, v níž budou žít. Dále je učí řešit osobní i veřejné problémy v duchu humanity, demokracie a tolerance. Vede žáky k přemýšlení o hodnotách a filozofických otázkách a k diskusi o nich. 

Estetické vzdělávání se významně podílí na celkové kultivaci žáků, neboť rozvíjí jejich estetické a emocionální cítění a formuje jejich vztah ke kulturním hodnotám společnosti, k ochraně a tvorbě kulturního a životního prostředí. Realizuje se zejména v předmětu český jazyk a literatura, a to především v jeho literární složce, která vedle čtenářské výchovy, rozboru a interpretace uměleckých děl rozvíjí celkové znalosti žáků o naší a světové literatuře a vede je k uvědomělému vztahu k umění a kulturnímu dědictví. Vedle literárního vzdělávání poskytuje žákům v přiměřené míře i informace o dalších druzích umění.

Estetické vzdělávání má nadpředmětový charakter a podílejí se na něm i další předměty včetně předmětů odborných.

Matematické a přírodovědné vzdělávání poskytuje žákům relativně ucelený soubor matematických a přírodovědných vědomostí a dovedností na středoškolské úrovni a současně rozvíjí schopnost žáků získané poznatky rozšiřovat a aplikovat v rámci odborné složky vzdělávání. Učivo matematiky a přírodovědných oborů přispívá k logickému způsobu myšlení, čímž podporuje zvyšování intelektuálních schopností. 

Rozvoj tělesné kultury má za cíl vytvořit u žáka soubor návyků a dovedností, které by vědomě vedly k jeho péči o tělo a pozitivně tak působily na jeho zdraví. Hlavní podíl je věnován klasické výuce tělesné výchovy, při které se rozvíjí všeobecné pohybové schopnosti a specifické pohybové dovednosti. Přispívá k upevňování volních vlastností, jako vytrvalosti, uvědomělé kázně a sebekázně, schopností překonávání překážek. 

b) Odborné vzdělávání poskytuje žákovi odborné vědomosti a dovednosti, které mu umožní kvalifikovaně se uplatnit v pracovním procesu. Vzdělávací cíle odborného vzdělávání, realizované v několika okruzích, jsou základem budoucí odbornosti absolventa.

Základní odborné učivo zpřístupňuje poznání podstaty, principů a zákonitých přírodních vztahů, zejména fyzikálních, chemických, biologických a společenských. Usnadňuje aplikovat základní dovednosti při řešení praktických úkolů. Je základem odborné složky profilu absolventa a utváří předpoklady pro žádoucí adaptabilitu absolventů. Řadíme sem učivo chemie, biologie, okruhy učiva zahrnující ekologii, obecnou část etologie, učivo ekonomiky.

Speciální odborné učivo je koncipováno jako dynamický didaktický systém umožňující uplatnění absolventů v nových technických a technologických podmínkách chovatelství. Jeho těžiště je v chovatelství, veterinární péči, krmivářství, etologii jednotlivých druhů zvířat, odborném výcviku a odborné praxi.

Přizpůsobení se části odborných předmětů měnícím se společenským podmínkám, s přihlédnutím ke schopnostem a zájmům žáků, umožňuje učivo výběrových předmětů. Příklad výběrových předmětů, uvedený v poznámkách k učebnímu plánu, je pouze rámcový a může být ředitelem školy rozšířen podle potřeb a podmínek regionu. Za obsah učiva, zpracování učební osnovy, její schválení a hodinovou dotaci odpovídá ředitel školy. O vyučování výběrových předmětů rozhoduje ředitel školy na základě potřeb regionu a podmínek školy. Při vyučování těchto předmětů je také možné dělit třídu na skupiny podle platných předpisů.

Příležitost k získání dalších znalostí dává žákům učivo nepovinných předmětů. Na vyučování nepovinných vyučovacích předmětů může škola soustřeďovat žáky z více tříd stejného, případně rozdílného ročníku a studijního oboru.

Učivo okruhu týkajícího se biologické a chemické podstaty oboru vytváří prostor pro chápání biologické a chemické podstaty dějů v živých soustavách. Učivo navazuje na přírodovědný úsek vzdělávání, prohlubuje a třídí informace z biologie a chemie, vysvětluje jejich význam pro daný obor.

V okruhu učiva týkajícího se vlastního šířeji pojatého chovatelství se rozšiřují a prohlubují vědomosti a dovednosti potřebné pro volbu vhodných opatření při chovatelské péči. Žáci se učí tato opatření nejen navrhovat, ale i provádět, organizovat a kontrolovat. Běžné problémové situace se při tom učí řešit nejen z odborného pohledu chovatelského, ale i s přihlédnutím k ekonomičnosti zvoleného postupu a jeho ekologickým dopadům.

O provozních materiálech, strojních součástech, strojích a zařízeních používaných v zoologických zahradách jsou žáci seznamováni v předmětech chovatelství, krmivářství a odborný výcvik. Obecné poznatky postupně ústí v pojmy, vztahy a souvislosti platné při provozu a efektivním využívání strojů a zařízení, jež jsou součástí chovatelského vybavení.

V okruhu ekonomického učiva, realizovaném zejména v předmětu ekonomika, se žáci seznamují se základními ekonomickými vztahy a s ekonomickým prostředím, ve kterém se jako zaměstnanci či podnikatelé budou pohybovat. Okruh učiva vede žáky ke schopnosti orientovat se v ekonomických jevech a procesech tržního hospodářství, především na úrovni podniku.

Učivo okruhu práce s počítačem připravuje žáky k tomu, aby byli schopni účelně a účinně využívat výpočetní techniku při své práci. Rozvíjí především dovednosti využívat informační technologie a pracovat s informacemi.

Učivo okruhu životní prostředí a jeho vlivy na organismy je zaměřeno na znalosti o vztahu jednotlivých složek životního prostředí k optimalizaci volených opatření při současném respektování požadavků na tvorbu a ochranu krajiny a hygienu chovů. Učivo tohoto okruhu prolíná učivo ostatních okruhů.

Učivo okruhu praktické činnosti v oboru rozšiřuje vědomosti a dovednosti žáků dotýkající se odbornosti chovatele cizokrajných zvířat a souvisejících činností, včetně nácviku ekonomických opatření. Žáci se učí vykonávat veškeré základní činnosti související s chovatelstvím, upevňují si vztah k práci a k lidem, posilují si pocit zodpovědnosti za pracovní výsledky a svěřené prostředky a řeší praktické problémové situace. Okruh má klíčový význam pro formování profesionální zdatnosti žáků. 

c) Soubory klíčových dovedností

Cílem uplatňování klíčových dovedností ve výuce je:

Vést žáky k samostatnému tvůrčímu myšlení tak, aby sledovali vývoj vědy a techniky, společenský vývoj, získávali způsobilosti, které mohou široce uplatňovat v rozmanitých profesích i v osobním životě. Klíčové dovednosti přispívají mimo jiné ke kvalifikovanému uplatnění v novém pracovním prostředí a pomáhají absolventům přizpůsobovat se novým podmínkám. Usnadňují zaměstnatelnost absolventa i v jiných profesních oblastech, než na které bylo přímo zaměřeno jeho vzdělávání. Osvojování klíčových dovedností úzce souvisí s celkovou vzdělaností a úrovní absolventů.  

Ke klíčovým dovednostem patří pět ucelených souborů výchovných a vzdělávacích cílů:  

1.        V oblasti komunikativních dovedností je důraz kladen na přiměřené ústní a písemné vyjadřování, i na úrovni žádané odbornosti, absolvent je schopen vysvětlovat a znázorňovat, číst s porozuměním a pracovat s textem, studovat odbornou literaturu, vztahující se k zadanému tématu (v českém jazyce i cizojazyčnou). Z profesních potřeb je rozvíjena dovednost jednat s lidmi (se spolupracovníky, zákazníky, návštěvníky, podřízenými apod.) jasně, přiměřeně, kultivovaně a efektivně i o složitých záležitostech. V písemném projevu bude absolvent schopen zpracovávat materiály komplexního charakteru s volnou, ale přehlednou úpravou nebo v úpravě předepsané.

2.        U personálních dovedností je absolvent připraven zdokonalovat vlastní učení a pracovat na sebepoznání a sebekontrole, umět využívat doporučenou literaturu, umět naslouchat názorům jiných, nezaujatě je hodnotit, snažit vždy pochopit pozici a situaci člověka prezentujícího odlišný postoj, přemýšlet o něm. V oblasti interpersonálních dovedností bude prohlubována dovednost spolupracovat s druhými lidmi na dosažení kolektivních cílů (např. odbornými garanty, odbornými učiteli; rozdělování úkolů a odpovědnosti v kolektivu), schopnost přijímat kritiku.

3.        Absolvent bude mít dovednosti řešit problémy a vzniklé situace. Bude schopen analyzovat problémy, posuzovat možnosti řešení, vybírat a navrhovat optimální postupy řešení, stanovovat a dodržovat efektivní postupy řešení, učit se samostatnému myšlení.

4.        V okruhu numerických aplikací bude mít absolvent dovednost používat různé matematické a statistické postupy při řešení praktických situací. Půjde především o rozvíjení dovedností používat vlastních odhadů při kontrole výsledků výpočtů a identifikovat chybu, statisticky vyhodnocovat svoji odbornou práci (v tabulkách, grafech, podle spočitatelných prvků), dovedností převádět jednotky, používat grafická znázorňování a jiné další, specifické způsoby vyjádření skutečností a druhy výpočtů a postupů.

5.        Cíleně bude rozvíjena dovednost využívat moderní informační technologie, pracovat při své – zejména odborné – činnosti s počítačovou technikou a rozmanitými informačními zdroji, využívat odborných informací uvedených na mezinárodní počítačové síti Internet.

 

Tvořeny a rozvíjeny budou také dovednosti společné pro některé předchozí uvedené okruhy: aplikovat získané dovednosti při řešení úloh z praxe, při hodnocení výsledků pokusů, pozorování, zpracovávat odborné referáty, vypracovávat rešerše, vést diskusi, získávat informace z přečteného a vyslechnutého textu, naučit se řešit odborné úkoly (např. středoškolská odborná činnost).

Soubory klíčových dovednosti budou rozvíjeny ve všech předmětech a dále formou projektů. Jsou podkladem i prostředníkem k celoživotními zdokonalování i vzdělávání se.

 

Organizace výuky denního studia:

Délka tohoto vzdělávacího programu je 4 roky a délka školního vyučování ve školním roce je 40 týdnů (ve 4. ročníku 37 týdnů). Délka vyučování podle rozpisu učiva je ve všech ročnících 33 týdnů.

Výuka některých všeobecně vzdělávacích předmětů, zejména cizích jazyků a předmětu práce s počítačem, probíhá ve speciálně vybavených učebnách. Výuka odborných předmětů, která zpravidla zahrnuje i praktickou část, je závislá na charakteru předmětu. Cvičení se uskutečňují ve speciálních učebnách, dílnách a laboratořích školy a v zoologické zahradě.

Na cvičení jsou žáci děleni do skupin podle platných předpisů při zachování nezbytných zásad hygieny a bezpečnosti práce, zejména při cvičeních se stroji a zvířaty.

Kromě cvičení se praktická výuka zabezpečuje v rámci předmětu odborný výcvik a dále také formou odborné praxe.

Odborný výcvik probíhá ve skupinách žáků pod vedením mistrů odborné výchovy a pod přímým vedením instruktorů žáků. Odborný výcvik je organizován v souladu s učebním plánem každý týden podle rozvrhu nebo může být časová dotace soustředěna do bloků několikadenních až celotýdenních. V grafikonu je zařazován v období, kdy jsou pro jeho průběh optimální podmínky.

Odborná praxe je realizována formou praxe individuální a je zařazena podle grafikonu využití týdnů v období září – červen ve 2., 3., a 4., ročníku v rozsahu 1-2 týdnů v každém ze jmenovaných ročníků. Probíhá v provozech zoologických zahrad a v jiných podnicích chovajících cizokrajná zvířata pod přímým vedením pověřeného zaměstnance – instruktora. Odbornou praxi je možno realizovat i o prázdninách.

Další podrobnosti organizace praktické výuky uvádí především učební osnova předmětu odborný výcvik a tabulka přehledu využití týdnů v období školního roku.

Ve všech formách vyučování je třeba respektovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zákony, nařízení vlády a vyhlášky a české technické normy vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

 

Organizace výuky dálkového studia:

Délka tohoto vzdělávacího programu je 5 let a jednotná délka školního vyučování ve školním roce je 40 týdnů (v 5. ročníku 37 týdnů). Vyučování probíhá formou konzultačních hodin. V 1. až 4. ročníku je v jednotlivých ročnících 220 konzultačních hodin a v 5. ročníku 200 konzultačních hodin.

Výuka některých všeobecně vzdělávacích předmětů, zejména cizích jazyků a předmětu práce s počítačem, probíhá ve speciálně vybavených učebnách. Výuka odborných předmětů, která zpravidla zahrnuje i praktickou část, je závislá na charakteru předmětu. Kromě konzultací uvedených v učebním plánu realizuje škola pro studující individuální praxi v zoologických zahradách.

Ve všech formách vyučování je třeba respektovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zákony, nařízení vlády a vyhlášky a české technické normy vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Metodické přístupy:

Metody a formy výchovy a vzdělávání (výuky) jsou odlišné podle charakteru vyučovacího předmětu a jsou determinovány cíli, obsahem a koncepcí organizace výchovy a vzdělávání ve škole. V tomto rámci je vyučující oprávněn volit nejvhodnější metody ke splnění dílčích výchovně-vzdělávacích cílů konkrétních vyučovacích jednotek.

Hlavní cíle výchovy a vzdělávaní žáků ve studijním oboru Chovatel cizokrajných zvířat vyžadují uplatňovat a rozvíjet takové metody vyučování a učení se, jež vedou ke spojení teorie s praxí, podporují rozvoj myšlení, iniciativu a aktivitu žáků.

Jsou omezovány popisné metody a rozvíjeny metody aktivující samostatnou práci a myšlení žáků. Jsou také uplatňovány metody vedoucí k rozvíjení dovedností a utváření návyků samostatného studia odborné literatury i k vytváření motivace a vnitřní potřeby se dále vzdělávat.

Základní formy organizace vyučování jsou určeny učebním plánem. Je to především soustava vyučovacích hodin ve třídě, soustava vyučovacích jednotek praktického vyučování (cvičení, odborný výcvik a odborná praxe) ve cvičebnách, odborných učebnách, v zoologických zahradách, v chovech cizokrajných zvířat a v jiných zařízeních, případně v provozech soukromých firem, státních organizacích, a také odborná exkurze. V rámci určených forem organizace vyučování je nezbytné uplatňovat diferencovaný přístup k jednotlivcům, skupinám žáků, výchovný proces individualizovat, případně na různém stupni kolektivizovat vytvářením přiměřených skupin žáků.

Cvičení v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů jsou založena především na samostatné práci žáků podle návodů, instruktáže nebo demonstrace.

Praktická výuka formou předmětu odborný výcvik i formou odborné praxe vychází z úvodní instruktáže, její těžiště spočívá v nácviku dovedností pod dohledem mistra odborné výchovy či instruktora. Zčásti obsahuje i samostatné činnosti žáků s následným zhodnocením a korekcemi výsledků. Ve vyšších ročnících se množství samostatné práce žáků přímo v provozech stále rozšiřuje.

Od 2. pololetí 1. ročníku lze žákům zadávat tak zvané žákovské projekty. Jejich cílem je prostřednictvím činnosti při řešení konkrétních úkolů rozvíjet schopnosti orientovat se v systému všeobecných i odborných informací, aplikovat získané vědomosti a dovednosti v konkrétních situacích a posílit tak samostatnost žáků.

Ve všech formách vyučování je třeba respektovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zákony, nařízení vlády a vyhlášky a české technické normy vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Součástí výuky je i rozvíjení klíčových dovedností, k němuž dochází v průběhu studia v jednotlivých předmětech podle jejich charakteru a zařazení v učebním plánu a dále formou řešení projektů.

Způsoby hodnocení žáků:

Žáci jsou průběžně hodnoceni známkami při individuálním zkoušení. Tématické celky lze uzavřít klasifikovanými testy, pracovní činnosti se rovněž hodnotí známkami. U činností nacvičovaných ve cvičeních se hodnotí samostatnost, prokázané dovednosti a případně písemná dokumentace (protokoly).

Škola přiměřeně akceptuje metodický pokyn k zařazení učiva „Úvod do světa práce“ do vzdělávacích programů středních škol, který vydalo MŠMT v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 3. dubna 2000 č. 325 k „Opatření ke zvýšení zaměstnanosti absolventů škol“.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce:

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. Výchova k bezpečné a zdraví neohrožující práci vychází ve výchovně vzdělávacím procesu z požadavků v době výuky platných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, technických předpisů a českých technických norem). Požadavky vybrané z těchto předpisů se musí vztahovat k výkonu konkrétních činností, které jsou obsahem praktické výuky. Tyto požadavky musí být doplněny o vyčerpávající informaci o rizicích možných ohrožení, jimž jsou žáci při teoretickém i praktickém vyučování vystaveni, včetně informace o opatřeních na ochranu před působením těchto zdrojů rizik.

Prostory pro výuku musí odpovídat svými podmínkami požadavkům stanoveným zdravotnickými předpisy – zejména vyhláškou č. 108/2001 Sb., a nařízením vlády č. 178/2001 Sb. Je nutno se řídit nařízením vlády č. 378/2001 Sb.

Poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i ověření znalostí, musí být prokazatelné.

Nácvik a procvičování činností musí být v souladu s požadavky právních předpisů upravujících zákazy prací pro mladistvé (zákoník práce, vyhláška č. 261/1997 Sb., ve znění pozdějšího předpisu) a v souladu s podmínkami, za nichž mladiství mohou konat zakázané práce z důvodu přípravy na povolání.

 

Další specifické požadavky:

Do studijního oboru chovatel cizokrajných zvířat mohou být přijímáni chlapci a dívky.

Zdravotní požadavky na uchazeče:

Při výběru tohoto studijního oboru nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména prognosticky závažnými chronickými nemocemi kůže, dýchacích cest a plic, včetně onemocnění alergických.

Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je příslušný registrující praktický lékař.