PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:                                        4143L  Chov hospodářských zvířat

Kód a název :                                           41-43-L/004 Chovatel cizokrajných zvířat

Dosažený stupeň vzdělání :                        úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace :                 maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Výsledky vzdělávání:

 

a)      Obecná úvodní část 

Studijní obor chovatel cizokrajných zvířat má v soustavě odborného vzdělávání zvláštní postavení. Specifickou biologickou podstatu chovatelství cizokrajných zvířat je nutno chápat v kontextu technických a ekonomických požadavků, jež jsou kladeny na tento obor a které jsou spojeny s jeho vývojem a modernizací. To vše vyžaduje široký základ vzdělávání v daném oboru; vzdělávací program klade vysoké nároky na  technickou vybavenost školy a jejích zařízení, na zdravotní způsobilost žáků a na dodržování pravidel při ochraně zdraví a bezpečnosti při práci.

Získané úplné střední odborné vzdělání rozvíjí osobnost absolventa tím, že tvoří základ pro formování názorů, upevňuje morální a charakterové vlastnosti. Rozvíjí obecné schopnosti včetně schopnosti adaptace na měnící se podmínky společenské reality. Toto vzdělání prohlubuje vztah k práci, zdokonaluje komunikační možnosti, prohlubuje poznatky o přírodě, člověku a společnosti. Vede absolventa k chápání souvislostí mezi jevy, porozumění obecným zákonitostem, k oceňování kulturních hodnot, jejich ochraně a využívání, pěstuje kladný vztah k přírodě.

Po odborné stránce je absolvent připraven tak, aby mohl vykonávat činnost středních technickohospodářkých odborných pracovníků v oblasti chovu a ošetřování všech druhů zvířat chovaných v zoologických zahradách a dalších obdobných zařízeních. Uplatní se nejen v činnostech souvisejících s vlastním chovatelstvím, ale i v navazujících oblastech jako jsou služby nezbytné pro zabezpečení této sféry chovatelské péče, obchodní činnosti, vedení živnosti a podnikatelské činnosti a podobně. Absolvent je připraven tak, aby mohl vykonávat chovatelsko-zootechnická opatření, chovatelskou péči související s nutnou drezúrou zvířat, experimentální činnost při odchovu mláďat a další činnosti : dávkování a podávání krmiv, pozorování základních projevů zvířat, pořizování záznamů o sledovaných jevech a jejich zpracování; asistenci při veterinárních zákrocích a léčení podle veterinárních pokynů; údržbu jednoduchých zařízení, poskytování základních informací návštěvníkům.

K nejdůležitějším osobnostním rysům absolventa patří schopnost aplikovat získané vědomosti a dovednosti, cílevědomě a rozvážně jednat, samostatně myslet a pohotově se rozhodovat. Absolvent umí využívat informace, má mít vypěstovánu potřebu soustavného vzdělávání se a zvyšování své kvalifikace. Je schopen pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole.

   

b)      Obecné vědomosti a dovednosti 

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, že po jejím ukončení žák:

·        disponuje dovednostmi potřebnými pro seberealizaci a sebehodnocení, má utvořeno adekvátní sebevědomí, má pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci,

·        chápe fungování demokracie, disponuje vědomostmi a dovednostmi potřebnými k aktivnímu občanskému životu, je připraven plnit své občanské povinnosti, respektuje zákony a etické normy demokratické společnosti,

·        uvědomuje si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektuje práva ostatních lidí, je připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhá xenofobii, rasismu a intoleranci,

·        chápe jazyk jako prostředek komunikace a systém, dokáže jej vhodně užívat v nejrůznějších komunikativních situacích,

·        uvědomuje si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovede se kultivovaně ústně a písemně vyjadřovat, uplatňuje společenskou a řečovou etiketu,

·        umí získávat a podávat potřebné informace, je schopen vyjadřovat se o běžných věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice výstižně a logicky,

·        má všeobecný kulturní rozhled, chápe umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, je si vědom významu umění pro člověka a hodnoty kulturních památek, dovede si vybírat druhy a žánry umění, je tolerantní ke vkusu druhých,

·        cítí spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a je ochoten je ochraňovat,

·        rozumí tomu, jakým historickým vývojem vznikla soudobá podoba světa a dovede využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění své současnosti,

·        je schopen využívat cizí jazyk jako prostředek mezikulturní komunikace v rámci Evropy i světa, poznání kulturního bohatství druhých národů, vzájemného porozumění a pochopení, ale i jako prostředek pro potřeby svého povolání a dalšího vzdělávání,

·        dokáže v cizím jazyce komunikovat v běžných společenských i pracovních situacích, rozumí odbornému textu, uvědoměle pracuje s odpovídajícími informačními zdroji, je motivován k dalšímu studiu cizích jazyků,

·        používá správně matematické pojmy a jazyk matematiky, včetně symboliky a terminologie,

·        umí efektivně numericky počítat a používat proměnnou, dokáže odhadnout výsledek, chápe kvantitativní a prostorové vztahy, užívá geometrickou představivost,

·        porozumí závislostem, umí zpracovávat získané údaje formou grafů, diagramů, tabulek atd.,

·        umí řešit problémy, je schopen matematizovat reálné situace, využívat matematických postupů, pracovat s informacemi a obhájit vlastní řešení,

·        má osvojeny základní přírodovědné vědomosti, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům i odborným problémům svého oboru, naučí se (např. v oblasti ekologie, ochrany zdraví atd.) zaujímat aktivní postoje a hledat řešení problémů,

·        dokáže poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění, ovládá základy zdravovědy a zásady správné životosprávy, aktivně usiluje o zdokonalování své tělesné zdatnosti a uvědomuje si její význam,

·        projevuje smysl pro čestnost a vzájemnou pomoc, je ohleduplný k ostatním,

·        orientuje se na trhu práce a aktivně rozhoduje o svém pracovním uplatnění.

 

c)      Odborné vědomosti a dovednosti 

Po ukončení přípravy ve studijním oboru chovatel cizokrajných zvířat a po úspěšném vykonání maturitní zkoušky absolvent:

·        ovládá odbornou terminologii studijního oboru,

·        chápe biologickou a chemickou podstatu procesů probíhajících v organismech rostlin a živočichů,

·        samostatně se orientuje v chovu všech druhů živočichů chovaných v zoologických zahradách a obdobných zařízeních,

·        dovede odborně správně připravovat a podávat krmné směsi a specializované diety včetně krmných doplňků, minerálních a vitamínových koncentrátů,

·        umí správně posoudit základní životní projevy chovaných zvířat a na základě anatomicko-fyziologických znalostí stanovit a zaznamenávat odchylky od normálního stavu a standardních požadavků na chovaná cizokrajná zvířata,

·        dovede odchovávat méně náročná zvířata,

·        umí provádět jednoduché manipulace se zvířaty a jejich fixaci,

·        zná základy zoohygieny a veterinární prevence v chovech zvířat,

·        je schopen vyhotovovat podklady pro zpracování údajů výpočetní technikou a využívat těchto výsledků ve své činnosti,

·        je schopen uchovávat a upravovat krmiva a provádět hodnocení jejich kvality,

·        dovede konzervovat maso a ryby a obdobná krmiva zmrazováním, zpracovávat maso a ryby kuchyňským způsobem,

·        dovede asistovat při veterinárních zákrocích, odchytávat, přemísťovat a převážet zvířata, doprovázet transporty a vodit zvířata do manéže,

·        je připraven ke kvalifikovanému vykonávání základních odborných prací v daném oboru, rozumí teoretických principům těchto činností a ovládá jejich praktické provedení,

·        dovede aranžovat příslušné biotopy, stafáže a rostlinnou výzdobu,

·        je schopen cílevědomě uplatňovat své odborné vědomosti a dovednosti při řešení jednoduchých problémových situací,

·        dovede podávat základní informace a poučení návštěvníkům,

·        orientuje se v základních vztazích svého odvětví k životnímu prostředí a v zásadách jeho ochrany před možnými negativními vlivy,

·        dodržuje požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při chovu zvířat, obecné zásady bezpečného chování, zásady požární prevence a zacházení s věcnými prostředky požární ochrany; dodržuje zásady hygieny práce

·        zná základní ekonomické pojmy a dovede se orientovat v tržní ekonomice,

·        je schopen využívat základních poznatků z ekonomiky a zásad podnikání při nákupu surovin a materiálů, prodeji produktů a vedení jednoduchých dokladů o pohybu finančních prostředků v podniku, má základní znalosti související se založením soukromé firmy,

·        vede předepsané pracovní záznamy a evidenci potřebnou pro jednotlivé úseky práce,

·        umí stylizovat obchodní dopisy a další písemnosti.

Příprava ve studijním oboru vytváří předpoklady k tomu, že absolvent po příslušné praxi:

·        může samostatně vyhledávat náhražkové krmení,

·        může vyrábět hydroponické krmení; vyrábět zelené krmivo a manipulovat s ním, včetně přejímky,

·        může skladovat všechny komponenty surovin a připravovat i podávat nejsložitější diety pro zvýšení potravinové speciality a léčiva podle pokynů veterinárního lékaře,

·        může samostatně ošetřovat březí samice, vést porody a odchovávat náročná a choulostivá mláďata a dospělá zvířata, uměle odchovávat savce a krmivé ptáky.

Podle individuálních schopností a osobních předpokladů může absolvent:

·        asistovat při závažných a z odborného hlediska složitých veterinárních zákrocích,

·        vykonávat náročné fixace zvířat, asistovat při drezúře zvířat,

·        samostatně vést menší pracovní kolektivy a provádět instruktážní činnost při výchově žáků.

Absolvent by měl být schopen také:

·        vést základní chovatelskou evidenci,

·        spolupracovat při kulturně-výchovném působení zoologických zahrad (průvodcovské služby, pomoc při vedení exkursí, zájmových kroužků aj.),

·        podílet se na vědeckoodborné činnosti (pozorování a pokusy podle pokynů vědeckých a odborných pracovníků),

·        zavádět nové metody chovatelské činnosti, ošetřovat přístroje a zařízení,

·        posuzovat přímé i nepřímé vlivy své činnosti na životní prostředí, hodnotit je a zaujímat k nim odpovědná stanoviska.

 

Možnosti uplatnění absolventů:  

Absolvent studijního oboru chovatel cizokrajných zvířat má možnost studovat na vyšších odborných školách a vysokých školách a uplatnit se především jako:

·        ošetřovatel a odborný pracovník v zoologických zahradách a v jiných podnicích chovajících cizokrajná zvířata

·        pracovník v chovech laboratorních zvířat, kožešinových a dalších hospodářských zvířat a v ostatních vybraných chovech

·        technickohospodářský pracovník v chovech cizokrajných zvířat

·        ošetřovatel zvířat v cirkusech

·        asistent veterinárního lékaře

·        majitel nebo pracovník ZOO butiků

·        pracovník v útvarech státní správy, samosprávy, referátech životního prostředí, ekologie

·        pracovník v plemenářských organizacích

·        odborný pracovník v útulku pro opuštěná zvířata

·        pracovník v kynologii a hiporehabilitaci

·        asistent ve výzkumu

·        odborný pracovník společenských a chovatelských organizací

·        odborný pracovník v krmivářském průmyslu

Pro tyto činnosti získávají studenti odbornou průpravu zejména v těchto okruzích učiva: chovatelství v zoologických zahradách, krmivářství, veterinární péče o zdraví zvířat, ekonomika a podnikání