MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

dne 9.8.2000  č.j. 25057/2000-23 s platností od 1.9.2000 počínaje prvním ročníkem

  

   UČEBNÍ PLÁN  

 

Kmenový obor: 4143L Chov hospodářských zvířat

Studijní obor: 41-43-L/004 Chovatel cizokrajných zvířat

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

1.

2.

3.

4.

A. Povinné

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

1

1

1

1

4

Dějepis

2

-

-

-

2

Fyzika

2

-

-

-

2

Matematika

2

2

2

2

8

Práce s počítačem

2

2

-

-

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Biologie

2

2

1

2

7

Chemie

-

2

1

1

4

Chovatelství

4

4

2

2

12

Krmivářství

-

2

2

-

4

Etologie

2

-

-

-

2

Veterinární péče

-

-

-

2

2

Ekonomika

-

3

2

-

5

Odborný výcvik

6

7

14

14

41

b) výběrové

2

1

1

1

5

 

 

 

 

 

 

Celkem hodin týdně

33

33

33

33

132

B. Nepovinné

 

 

 

 

 

Poznámky k učebnímu plánu denního studia:

1.      Pomlčka (-) u příslušného vyučovacího předmětu a ročníku v učebním plánu znamená, že předmět se v tomto ročníku nezařazuje.

2.      V matematicko–přírodovědných, odborných a výběrových vyučovacích předmětech se do učebního plánu zařazují cvičení, při kterých se třída může dělit na skupiny podle platných předpisů a pokynů.

3.      Počet hodin tělesné výchovy lze podle podmínek školy zvýšit o jednu hodinu s tím, že tato hodina nebude započítána do součtu týdenních vyučovacích hodin.

4.      Struktura, rozdělení a dotace výběrových vyučovacích předmětů je plně v kompetenci ředitele školy. Výběrové předměty stanoví  ředitel školy podle potřeb regionu a podmínek školy. Mohou to být například předměty: základy chovu hospodářských zvířat, společenskovědní seminář, seminář z chemie, seminář z biologie, cizí jazyk. Týdenní počet vyučovacích hodin stanovený výběrovým předmětům může být rovněž využit k posílení předmětů z kategorie povinných. Za obsah učiva, zpracování učební osnovy a její schválení odpovídá ředitel školy. Pro výuku výběrových předmětů je možné vytvářet skupiny žáků z různých tříd i ročníků.

5.      Praktická výuka je organizována formou:

-  vyučovacího předmětu odborný výcvik

-  odborné praxe

Odborný výcvik je veden mistry odborné výchovy podle učební osnovy předmětu odborný výcvik. Odborná praxe je vedena instruktory žáků jako praxe individuální. Tato je realizována ve 2., 3. a 4. ročníku v rozsahu 1 – 2 týdnů v každém jmenovaném ročníku v průběhu školního roku nebo o prázdninách. Individuální odborná praxe probíhá souběžně s teoretickou výukou na pracovištích v zoologických zahradách v regionu podle místa bydliště žáka v průběhu celého školního roku. Neovlivňuje proto celkový počet odučených týdnů. Rozdělení týdnů praxe do jednotlivých ročníků je orientační a může být upraveno podle podmínek školy. Strukturu a organizaci praxe stanoví ředitel v závislosti na specifických podmínkách školy.

6.      Struktura, rozdělení, počet hodin a učební osnovy nepovinných vyučovacích předmětů jsou plně v kompetenci ředitele školy. Pro výuku je možné vytvářet skupiny žáků z různých tříd a ročníků.

7.      Škola zařadí v 1. – 3. ročníku 1 – 2 sportovní kurzy (např. lyžařský a sportovně turistický). Organizace kurzu se řídí metodickými pokyny MŠMT.

8.      Časová rezerva je určena k opakování a procvičování učiva, exkurzím, výchovně vzdělávacím akcím apod. Žáci mohou v každém ročníku absolvovat exkurze v délce maximálně 5 dnů. O jejich náplni a termínu ve smyslu platných předpisů rozhodne ředitel školy.

9.      Škola může provádět v učebním plánu úpravy až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě se nesmí překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem.

10.  Obsah učiva jednotlivých vyučovacích předmětů může vyučující se souhlasem ředitele upravit až do 30 % jeho rozsahu zařazením nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, aktuálních otázek tržní ekonomiky, podmínek vstupu do evropských struktur a pro přizpůsobení učiva specifickým podmínkám školy a regionu.

11.  Počet vyučovacích týdnů ve 4. ročníku je stanoven jako minimální a nesmí být snižován.

12.  Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle schválených platných učebních osnov a to:

Český jazyk a literatura

      Schválilo MŠMT ČR dne 19. 7. 1999, č.j. 25625/99 – 22

Cizí jazyk

      Schválilo MŠMT ČR dne 3. 9. 1999, č. j. 27669/99-22

Občanská nauka

      Schválilo MŠMT ČR dne 21. 7. 1998, č.j. 23212/98 – 23/230

Dějepis

      Schválilo MŠMT ČR dne 14. 6. 1999,č. j. 23094/99-22

Matematika

      Schválilo MŠMT ČR dne 14. 6. 2000, č. j. 21307/2000-22

Fyzika

      Schválilo MŠMT ČR dne 21. 7. 1998, č. j. 23212/98-23/230

Práce s počítačem

      Schválilo MŠMT ČR dne 7. 9. 1998, č. j. 25875/98-23

Tělesná výchova 

      Schválilo MŠMT ČR dne 23. 5. 1996, č.j. 19891/96-50

Také předmětům ekonomika a chemie bude vyučováno podle schválených platných učebních osnov:

Ekonomika

      Schválilo MŠMT ČR dne 6. 4. 1999, č. j. 18052/99-23

Chemie

      Bude využito osnovy CHE – 402 pro studijní obory SOU, uvedené v souboru učebních osnov pro studijní obory středních odborných učilišť, vydaném MŠ ČSR 31. 10. 1986, č.j. 27 658/86-221 s platností od 1. 9. 1987 počínaje prvním ročníkem.

 

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet konzultačních hodin v ročníku

Celkem

1.

2.

3.

4.

5.

A. Povinné

 

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

30

30

20

30

30

140

Cizí jazyk

30

30

30

30

30

150

Občanská nauka

-

20

10

-

-

30

Dějepis

20

-

-

-

-

20

Fyzika

20

-

-

-

-

20

Matematika

20

20

20

10

-

70

Práce s počítačem

10

10

10

-

-

30

Biologie

20

20

20

10

10

80

Chemie

-

20

20

10

10

60

Chovatelství

20

10

20

35

35

120

Krmivářství

10

10

10

15

15

60

Etologie

10

10

-

-

-

20

Veterinární péče

-

-

20

20

20

60

Ekonomika

-

10

10

10

-

30

Odborný výcvik

20

20

20

20

20

100

b) výběrové

10

10

10

30

30

90

 

 

 

 

 

 

 

Celkem konzultačních hodin

220

220

220

220

200

1080

 

 

 

 

 

 

 

B. Nepovinné

 

 

 

 

 

 

Poznámky k učebnímu plánu dálkového studia: 

1.      V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin, které jsou uvedeny v učebním plánu dálkového studia. Upravené učební osnovy schvaluje ředitel školy.

2.      Počty konzultačních hodin v ročníku, které stanoví učební plán dálkového studia, jsou závazné a musí se rovnoměrně rozložit do obou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda se stanovené počty konzultačních hodin zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

3.      Na závěr každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, jimž se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dni se mohou vykonat nejvýše tři zkoušky.

4.      Výběrové předměty se chápou jako otevřený systém, který lze měnit podle aktuálních potřeb. Volba výběrových předmětů je v kompetenci ředitele školy. Konzultační hodiny určené na výběrové předměty lze využít i k posílení předmětů z kategorie povinných.

5.      V odborných povinných i výběrových vyučovacích předmětech se do učebního plánu zařazují cvičení, při kterých se třída dělí na skupiny podle platných předpisů. O počtu hodin cvičení rozhoduje ředitel školy podle možností a potřeb školy.

6.      Škola může provádět v učebním plánu úpravy až do výše 10 % celkového počtu konzultačních hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě se nesmí překročit horní hranice celkového počtu konzultačních hodin v ročníku stanovená učebním plánem.

7.      Obsah učiva jednotlivých vyučovacích předmětů může vyučující upravit až do výše 30 % jeho rozsahu zařazením nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, aktuálních otázek tržní ekonomiky, podmínek vstupu do evropských struktur a pro přizpůsobení učiva specifickým podmínkám školy a regionů.

8.      Škola může podle potřeb studujících organizovat pro ně individuálně v zoologických zahradách jak odborný výcvik, tak i odbornou praxi. Odborná praxe se nezapočítává do celkového počtu konzultačních hodin v jednotlivých ročnících.

9.   Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.