CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Kód a název :

41-43-M/001 Rybářství

Vstupní předpoklady žáků :

Studijní obor je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří splnili podmínky přijímacího řízení

Délka a forma studia

4 roky denního, 5 let večerního a dálkového studia

 

Vstupní předpoklady žáků: Do prvního ročníku studijního oboru 41-43-M/001 (42-15-6) Rybářství se přijímají žáci a další uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku. Kritéria přijetí a další podmínky přijímacího řízení stanoví ředitel školy 

Délka vzdělávacího programu: čtyřleté denní studium, pětileté dálkové studium

 

Pojetí a cíle vzdělávacího programu: 

Studijní obor Rybářství poskytuje absolventům úplné střední odborné vzdělání. Je koncipován tak, aby absolventi byli schopni se znalostí široké problematiky rybářské výroby vykonávat činnosti v technickohospodářských funkcích v rybářské prvovýrobě a v příbuzných oborech. Obor je zaměřen zejména na studium technologických procesů při chovu ryb, vodní drůbeže a vodních živočichů. Pojetí studia umožňuje také uplatnění absolventů v oblastech zpracování produkce a služeb v rybářství, v obchodní sféře, státní správě a ochraně přírody. Všeobecné vzdělání a široký základ odborného vzdělání umožňují žádoucí flexibilitu absolventů při volbě povolání a jeho výkonu, stejně jako v dalším vzdělávání. Výchova a vzdělávání ve studijním oboru vytváří předpoklady pro studium na vysokých školách, připravuje žáky i na jiné formy celoživotního vzdělávání.

Všestranný rozvoj osobnosti žáků je uskutečňován cílevědomě v návaznosti na základní školu a na životní zkušenosti žáků. Při plnění stanovených výchovně vzdělávacích cílů škola tvořivým způsobem rozšiřuje na vědeckém základě všeobecné a odborné teoretické i praktické vzdělání, mravní, tělesnou a estetickou výchovu žáků.

Obsah odborného vzdělávání prohlubuje poznání přírodních zákonitostí a společenských podmínek. Učí nacházet optimální technologické postupy v chovatelské praxi. Vede ke zvyšování účinnosti a efektivity vynaložených opatření při produkci ekologicky hodnotných potravin. Nedílným prvkem vzdělávání je problematika dopadů lidské činnosti na životní prostředí a aktivní ochrana přírody jako soustavný proces pro zabezpečení trvale udržitelného rozvoje lidské populace. Spojení všeobecného a odborného vzdělání umožňuje škole připravit kvalifikované odborníky schopné samostatně pracovat a soustavně se vzdělávat.

Skupina všeobecně vzdělávacích předmětů spolu s částí učiva některých odborných předmětů (zejména biologie a chemie) tvoří více než 45% studijní doby a je zárukou dosažení 3. vzdělávací úrovně.

 

Charakteristika obsahových složek:

 1. Všeobecné vzdělávání
 2. Všeobecná složka zabezpečuje celistvost a všestrannost rozvoje osobnosti žáků. Rozšiřuje a prohlubuje znalosti ze základní školy. Realizuje vzdělávací cíle, které naplňují profil absolventa s ohledem na dosaženou úroveň vzdělání. Poznatky, které tvoří obsah všeobecně vzdělávací složky vzdělávání, poskytují žákům vyučovací předměty jazykovědního základu, předměty společenskovědní, matematika, přírodovědné předměty a tělesná výchova.

   

  Jazykové vzdělávání je zastoupeno předměty český jazyk a literatura a cizí jazyk. Rozvíjí komunikativní schopnosti žáků. Učí jazyk užívat jako prostředek dorozumívání, myšlení a výměny informací, podílí se na kultivování vyjadřování a chování žáků. Výuka českého jazyka a literatury směřuje k dokonalejšímu zvládnutí spisovného jazyka a ke schopnosti kultivovaně se ústně a písemně vyjadřovat. Prohlubují se znalosti o systému českého jazyka a jeho stylistických prostředcích. Nedílnou součástí výuky je prohlubování čtenářských schopností žáků.

  Výuka cizího jazyka směřuje ke schopnosti užívat cizí jazyk nejen pro potřeby běžného dorozumívání, ale i pro potřeby odborné komunikace a získávání informací ve zvoleném oboru. Tyto znalosti a schopnosti žáci využijí v budoucí pracovní činnosti i v dalším vzdělávání.

   

  Společenskovědní vzdělávání má multidisciplinární charakter, neboť jeho základ tvoří poznatky z řady vědních disciplin. Uskutečňuje se zejména v předmětech občanská nauka a dějepis. Žáci získávají všeobecný přehled o vývoji lidské společnosti, o vývoji našich národů v minulosti, a to i v širším mezinárodním kontextu. Výuka vede žáky k porozumění zákonitostí lidské společnosti, učí řešit osobní a veřejné problémy v duchu humanity, demokracie a tolerance. Vede k uvědomělé občanské aktivitě, k sociální a osobnostní kultivaci žáků.

   

  Matematické a přírodovědné vzdělávání poskytuje žákům ucelený soubor matematických a přírodovědných vědomostí a dovedností na středoškolské úrovni. Současně rozvíjí schopnost žáků rozšiřovat a aplikovat získané poznatky v rámci odborné složky vzdělání. Učivo matematiky přispívá k logickému způsobu myšlení, k uplatnění numerických aplikací, k osvojování vědomostí a dovedností potřebných k formování a řešení úkolů pomocí výpočetní techniky. Přírodovědné vzdělávání obsahuje vybrané poznatky z fyziky, chemie, biologie, ekologie a dalších okruhů učiva. Výuka umožňuje pochopení dějů probíhajících v živé i neživé přírodě. Poznatky jsou dále aplikovány a rozvíjeny v odborné složce vzdělávání.

  Estetické vzdělávání se významně podílí na celkové kultivaci žáků. Rozvíjí jejich estetické a emociální cítění a formuje jejich vztah ke kulturním hodnotám společnosti. Probíhá především v předmětu český jazyk a literatura, a to zejména v jeho literární složce, která vedle čtenářské výchovy, rozboru a interpretace uměleckých děl rozvíjí celkové znalosti žáků o naší a světové literatuře a vede je k uvědomělému vztahu k umění a kulturnímu dědictví.

  Estetické vzdělávání má nadpředmětový charakter a přispívají k němu i další předměty, včetně předmětů odborných.

  Tělesná výchova má za cíl vytvořit u žáků soubor návyků a dovedností, které by vědomě vedly k jejich péči o tělo a pozitivně tak působily na jejich zdraví. Rozvíjí motoriku žáků, všeobecné pohybové schopnosti a specifické pohybové dovednosti. Přispívá k upevňování volních vlastností – vytrvalosti, kázně a sebekázně, překonávání překážek.

 3. Odborné vzdělávání
 4. Toto vzdělávání poskytuje žákům odborné vědomosti a dovednosti potřebné pro budoucí kvalifikované uplatnění se v pracovním procesu. Vzdělávací cíle odborného vzdělávání jsou realizovány v několika okruzích. Jejich zvládnutí je základem budoucí odbornosti absolventů.

   

  Základní odborné učivo vede k poznání zákonitostí přírodních dějů, především jejich chemické a biologické podstaty. Od obecných zákonitostí výuka přechází k bližšímu studiu vodních organismů a vodního prostředí. Výuka je realizována zejména v předmětech biologie, chemie, hydrobiologie a obecné rybářství. Zvládnutí problematiky vede k poznání biologické podstaty rybářství a je základem ke studiu předmětů technologického charakteru.

  Speciální odborné učivo je koncipováno jako dynamický systém umožňující uplatnění absolventů ve stále se vyvíjejících technických a technologických podmínkách odborné činnosti. Zahrnuje jednak učivo technologického charakteru, které rozšiřuje a prohlubuje vědomosti a dovednosti potřebné pro volbu vhodných opatření ve vlastním výrobním procesu. U žáků je pěstována schopnost samostatného navrhování, provádění, organizování a kontrolování technologických opatření. Vzhledem k výrazně biologickému charakteru rybářství je nedílnou součástí výuky získání schopnosti posoudit dopady lidské činnosti při výrobním procesu na životní prostředí a schopnosti předcházet a zabránit dopadům negativním. Těžiště výuky je v předmětech rybníkářství, chov ryb v řízeném prostředí, rybářství ve volných vodách, chov vodní drůbeže a zpracování ryb a obchodní činnost. Zvládnutí uvedené problematiky je základem specifické odbornosti absolventů oboru rybářství.

  Učivo ekonomického charakteru vede žáky ke schopnosti orientovat se v ekonomických jevech a procesech tržního hospodářství, především na úrovni podniku. Vytváří schopnost posuzovat ekonomické ukazatele, zaujímat k nim stanoviska, navrhovat racionalizační opatření. Žáci si osvojují základy podnikání, vedení účetnictví, seznamují se s právními předpisy vztahujícími se k podnikání v oboru. Výuka směřuje také k získání znalostí o zpracování vytvořené produkce do podoby výrobků a schopnosti tuto vytvořenou produkci realizovat na trhu. Výuka této oblasti probíhá zejména v předmětech ekonomika a podnikání, zpracování ryb a obchodní činnost.

  Dále jsou žáci připravováni k tomu, aby byli schopni při své práci účelně a účinně využívat výpočetní techniku. Rozvíjeny jsou především dovednosti využívat informační technologie a pracovat s informacemi (předmět práce s počítačem).

  Další učivo je rozšiřujícího a doplňujícího charakteru, přispívá k pochopení ucelené struktury oboru a umožňuje absolventům uplatnění v příbuzných oborech. Žáci získávají znalosti o nemocích ryb a schopnost onemocnění včas rozpoznat, navrhovat účinná preventivní a léčebná opatření a předcházet tak ztrátám při chovu ryb a vodních živočichů. Další výuka žákům zprostředkovává znalosti o vodních stavbách a o hospodaření s užitkovou a pitnou vodou jako surovinou. Žáci zvládnou základy geodézie a získají schopnost orientovat se v projektové dokumentaci staveb. Žáci získávají schopnost být aktivními účastníky procesu stavebního řízení a realizace staveb (předměty nemoci ryb a vodní hospodářství).

  Další učivo z oblasti technických nauk vede žáky k získání znalostí o mechanizačních prostředcích užívaných v rybářství a schopnosti provádět jejich obsluhu a údržbu. Realizace výuky probíhá zejména v předmětech stroje a zařízení a motorová vozidla. Specifickým rysem výuky předmětu motorová vozidla je získání řidičského oprávnění k řízení osobního automobilu, traktoru, a vodních plavidel, tedy kompetence k řízení dopravních prostředků nejčastěji užívaných v rybářství.

  Žáci získají základní informace o ostatních oborech produkčního zemědělství, a to o živočišné a rostlinné výrobě a šlechtění zvířat a rostlin. Cílem výuky je získání znalostí o základních technologických postupech užívaných v zemědělství a pochopení návazností rybářství na ostatní obory zemědělství. Cílem výuky je tak rozšíření specifické odbornosti absolventů oboru rybářství a jejich větší adaptabilita na trhu práce (předmět základy zemědělské výroby).

  Praktická výuka je důležitou složkou odborného vzdělávání v oboru. Slouží žákům především k ověření teoretických znalostí z odborných předmětů v rybářské praxi, k získání souboru praktických dovedností a pracovních návyků potřebných k posouzení náročnosti pracovních operací a k získání schopnosti účelně a optimálně organizovat práci a řídit výrobní proces v různých úrovních řídících funkcí. Žáci získávají návyk dodržovat zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce a jsou vedeni k používání ochranných pracovních prostředků jakož i k tomu, aby toto vyžadovali od svých budoucích podřízených. Praktická výuka vede k utváření vztahu k práci a ostatním lidem v pracovním kolektivu. Posiluje pocit odpovědnosti za dosažené pracovní výsledky, zvyšuje pracovní a profesionální zdatnost žáků.

   

  Nepovinné předměty umožňují žákům uplatnit individuální zájmy a rozšířit si své odborné a jazykové znalosti. Při jejich vyučování může škola soustředit žáky z více tříd stejného, případně rozdílného ročníku.

   

 5. Soubory klíčových dovedností

Cílem uplatňování klíčových dovedností ve výuce je:

Vést žáky k samostatnému tvůrčímu myšlení tak, aby sledovali vývoj vědy a techniky, společenský vývoj, získávali způsobilosti, které mohou široce uplatňovat v rozmanitých profesích i v osobním životě. Klíčové dovednosti přispívají mimo jiné ke kvalifikovanému uplatnění v novém pracovním prostředí a pomáhají absolventům přizpůsobovat se novým podmínkám. Usnadňují zaměstnatelnost absolventa i v jiných profesních oblastech, než na které bylo přímo zaměřeno jeho vzdělávání. Osvojování klíčových dovedností úzce souvisí s celkovou vzdělaností a úrovní absolventů.

 

Ke klíčovým dovednostem patří pět ucelených souborů výchovných a vzdělávacích cílů:

 1. V oblasti komunikativních dovedností je důraz kladen na přiměřené ústní a písemné vyjadřování, a to i na úrovni žádané odbornosti. Absolvent je schopen vysvětlovat a znázorňovat, číst s porozuměním a pracovat s textem, studovat odbornou literaturu, vztahující se k zadanému tématu (v českém jazyce i cizojazyčnou). Z profesních potřeb vyplývá nutnost rozvíjení dovednosti jednat s lidmi (se spolupracovníky, zákazníky, návštěvníky, podřízenými apod.) jasně, přiměřeně, kultivovaně a efektivně i o složitých záležitostech. V písemném projevu bude absolvent schopen zpracovávat materiály komplexního charakteru s volnou, ale přehlednou úpravou nebo v úpravě předepsané.
 2. V rámci personálních dovedností je absolvent připraven zdokonalovat vlastní učení a pracovat na sebepoznání a sebekontrole, umět využívat doporučenou literaturu, umět naslouchat názorům jiných, nezaujatě je hodnotit, snažit se vždy pochopit pozici a situaci člověka prezentujícího odlišný postoj, přemýšlet o něm. V oblasti interpersonálních dovedností je prohlubována dovednost spolupracovat s druhými lidmi na dosažení kolektivních cílů a schopnost přijímat odpovědnost za vlastní práci, práci podřízených, popřípadě za práci kolektivu, umět přijímat kritiku. Rovněž důležitá je dovednost rozdělovat úkoly a odpovědnost při optimálním využívání dovedností a vědomostí kolegů při spolupráci s nimi.
 3. Absolvent si osvojí dovednosti řešit problémy a vzniklé situace. Bude schopen analyzovat problémy, posuzovat možnosti řešení, vybírat a navrhovat optimální postupy řešení, stanovovat a dodržovat efektivní postupy řešení, učit se samostatnému myšlení.
 4. V okruhu numerických aplikací získá absolvent dovednost používat různé matematické a statistické postupy při řešení praktických situací. Půjde především o rozvíjení dovedností používat vlastních odhadů při kontrole výsledků výpočtů a identifikovat chybu, statisticky vyhodnocovat svoji odbornou práci (v tabulkách, grafech, podle spočítatelných prvků), dovedností převádět jednotky, používat grafická znázorňování a jiné další, specifické způsoby vyjadřování skutečností a druhy výpočtů a postupů.
 5. Cíleně bude rozvíjena dovednost využívat moderní informační technologie, pracovat při své, zejména odborné, činnosti s počítačovou technikou a rozmanitými informačními zdroji, využívat odborných informací uvedených na mezinárodní počítačové síti Internet.

 

Tvořeny a rozvíjeny budou také dovednosti společné pro některé předchozí uvedené okruhy: aplikovat získané dovednosti při řešení úloh z praxe, při hodnocení výsledků pokusů a pozorování, zpracovávat odborné referáty, vypracovávat rešerše, vést diskusi, získávat informace z přečteného a vyslechnutého textu apod.

 

Soubory klíčových dovedností budou rozvíjeny ve všech odborných předmětech a dále formou projektů. Jsou podkladem i prostředníkem k celoživotnímu zdokonalování i vzdělávání se. 

Organizace výuky denního studia: 

Délka vzdělávacího programu je 4 roky. Délka vyučování ve školním roce je 40 týdnů (ve 4. ročníku 37 týdnů). Délka vyučování podle rozpisu učiva se v jednotlivých ročnících pohybuje od 28 do 33 týdnů.

Výuka některých všeobecně vzdělávacích předmětů, zejména cizích jazyků a předmětu práce s počítačem, se uskutečňuje ve speciálních učebnách při dělení tříd na skupiny. Výuka odborných předmětů, která je zpravidla spojena s praktickou částí, je závislá na charakteru vyučovaného předmětu. Výuka cvičení probíhá ve speciálních odborných učebnách, v laboratořích, na školním pokusnictví, případně v podmínkách konkrétních výrobních podniků a firem. Na cvičení jsou žáci děleni do skupin podle platných předpisů, zejména z hlediska dodržení zásad hygieny a bezpečnosti práce, například při cvičeních se stroji.

Kromě cvičení se praktická výuka zajišťuje v předmětu praxe, a to formou praxe učební a odborné. Učební a odborná praxe je organizována nepravidelně nebo v několikadenních blocích v závislosti na sezónnosti vykonávaných operací tak, aby mohla probíhat v optimálních podmínkách. Všechny typy praxí probíhají na školním pokusnictví, v dílnách školy , ve školním rybářství a v různých typech produkčních rybářských firem a zařízení. Odborná praxe je realizována v rybářských provozech pod přímým vedením prověřených pracovníků. Učitel praxe ji organizačně zajišťuje a kontroluje.Vybraní žáci mohou absolvovat část odborné praxe formou zahraniční výměnné praxe. Jednou z forem odborné praxe je individuální praxe, která se koná souběžně s pravidelným vyučováním. Další podrobnosti organizace výuky praxe jsou uvedeny v učební osnově předmětu a v tabulce přehledu využití týdnů v období školního roku. V každém ročníku studia je možné zařadit odbornou exkurzi v trvání až 5 dnů.

Ke zvládnutí praktické výuky je třeba, aby žáci absolvovali výcvik v řízení motorových vozidel skupin B,T. Vyučování a výcvik se realizují podle platné učební osnovy tak, aby byly splněny všechny podmínky dané platnými předpisy pro výcvik řidičů silničních motorových vozidel.

Ve všech formách vyučování jsou respektována a dodržována platná právní ustanovení, resortní vyhlášky a nařízení, jakož i normy a předpisy pojednávající o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Organizace výuky dálkového studia:

Délka vzdělávacího programu je 5 let. Délka vyučování ve školním roce je 40 týdnů, v 5. ročníku 37 týdnů. Vyučování probíhá formou konzultačních hodin. V 1. až 5. ročníku je v jednotlivých ročnících 220 konzultačních hodin.

Výuka některých všeobecně vzdělávacích předmětů, zejména cizích jazyků a práce s počítačem, probíhá ve speciálních učebnách. Výuka odborných předmětů, která zpravidla zahrnuje i praktickou část, je závislá na charakteru předmětu. Praktická cvičení probíhají ve speciálních laboratořích a na školním pokusnictví.

Ve všech formách vyučování jsou respektována a dodržována platná právní ustanovení, resortní vyhlášky a nařízení, jakož i normy a předpisy pojednávající o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Metodické přístupy:

Metody a formy výchovy a vzdělávání v jednotlivých vyučovacích předmětech studijního oboru jsou determinovány cíli, obsahem a koncepcí organizace výchovy a vzdělávání ve škole. V tomto rámci je vyučující oprávněn volit nejvhodnější metody ke splnění dílčích výchovně vzdělávacích cílů konkrétních vyučovacích jednotek.

Hlavní cíle výchovy a vzdělávání žáků ve studijním oboru vyžadují upřednostňovat a rozvíjet takové metody vyučování a učení se, jež vedou ke spojení teorie s praxí, podporují rozvoj myšlení, iniciativu a aktivitu žáků. Jsou omezovány popisné metody a rozvíjeny metody aktivující samostatnou práci a myšlení žáků. Jsou také uplatňovány metody vedoucí k rozvíjení dovedností a utváření návyků samostatného studia odborné literatury i k vytváření motivace a vnitřní potřeby dále se vzdělávat.

Základní formy organizace vyučování jsou určeny učebním plánem. Je to především soustava vyučovacích hodin ve třídě, soustava vyučovacích jednotek praktického vyučování (cvičení, praxe) v laboratořích, odborných učebnách, ve školních účelových zařízeních, případně v provozech rybářských firem, státních organizacích, a odborná exkurze. V rámci určených forem organizace vyučování je nezbytné uplatňovat diferencovaný přístup k jednotlivcům, skupinám žáků, výchovný proces (jeho část) individualizovat, případně na různém stupni kolektivizovat vytvářením přiměřených skupin žáků.

Cvičení v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů jsou založena především na samostatné práci žáků podle návodů, instruktáže nebo demonstrace.

Výuka praxe vychází z úvodní instruktáže, její těžiště spočívá v nácviku dovedností pod dohledem učitele praxe nebo instruktora. Ve vyšších ročnících se množství samostatné práce žáků přímo v provozních podmínkách stále rozšiřuje a výuka je doplňována i o organizační činnosti.

Jednou z forem výuky je rovněž zadávání žákovských projektů. Jejich cílem je aktivizovat a rozvíjet schopnosti žáků orientovat se v systému všeobecných i odborných informací, aplikovat získané vědomosti a dovednosti v konkrétních situacích a posílit tak samostatnost žáků, vést je ke spolupráci a zodpovědnosti, to vše prostřednictvím činností při řešení konkrétních úkolů.

Při všech formách vyučování ve škole i mimo školu se respektují závazná platná právní ustanovení (např. Zákoník práce, Zákon o péči a zdraví lidu), příslušná vládní a resortní nařízení a vyhlášky, normy a předpisy obsahující bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Metodika a způsob hodnocení výkonů žáků:

Žáci jsou hodnoceni průběžně známkami při individuálním zkoušení. Tematické celky lze uzavřít klasifikovanými písemnými testy. Pracovní činnost při praktických cvičeních a při výuce praxe se rovněž hodnotí známkami. Jsou hodnoceny zejména prokázané dovednosti, samostatnost, případně písemná dokumentace (protokoly).

Škola přiměřeně aplikuje metodický pokyn k zařazení učiva Úvod do světa práce do vzdělávacích programů středních škol, který vydalo MŠMT v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 3. dubna 2000 č. 325 k „Opatření ke zvýšení zaměstnanosti absolventů škol“.

 

Další specifické požadavky:

Podmínky přijetí do studijního oboru rybářství:

Ke studiu mohou být přijímáni chlapci i dívky mající dobrý zdravotní stav. Pro přijetí

nejsou zdravotně způsobilí uchazeči, kteří nesplňují zdravotní požadavky limitující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel nebo vodních plavidel. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je příslušný registrující praktický lékař.