PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:                                        4143M Chov hospodářských zvířat

Kód a název :                                          4143M/001 Rybářství

Dosažený stupeň vzdělání :                        úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace :                 maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Výsledky vzdělávání:

  1. Obecná úvodní část
  2. Studijní obor Rybářství má v systému odborného vzdělávání specifické postavení. Výrazně biologický charakter rybářství se kloubí s technickou a ekonomickou stránkou rybářské výroby. To má za následek široký rozsah tohoto vzdělávání. Vzdělávací program klade vysoké nároky na technickou vybavenost školy a jejích zařízení, na zdravotní způsobilost žáků a na dodržování pravidel při ochraně zdraví a bezpečnosti při práci.

    Získané úplné střední odborné vzdělávání rozvíjí osobnost absolventa tím, že tvoří základ pro formování názorů, upevňuje mravní a charakterové vlastnosti. Rozvíjí a rozšiřuje obecné schopnosti včetně schopnosti adaptace na měnící se podmínky společenské reality. Toto vzdělání prohlubuje kladný vztah k práci, zdokonaluje komunikační schopnosti. Prohlubuje poznatky o přírodě, člověku a společnosti. Umožňuje chápat vnitřní souvislosti mezi jevy, rozumět obecným zákonům a zákonitostem, oceňovat kulturní hodnoty a využívat jich.

    Po odborné stránce je absolvent připraven tak, aby mohl vykonávat činnost technickohospodářských odborných pracovníků v oboru produkčního rybářství, a to nejen v oblasti rybářské prvovýroby, ale i v navazujících oblastech jako je zpracování produkce, obchodní činnost, oblast služeb, ochrana a tvorba životního prostředí, vedení živnosti a podnikatelská činnost. Absolvent umí využívat informace, má mít vypěstovánu potřebu dalšího vzdělávání a zvyšování své kvalifikace. K nejdůležitějším osobnostním rysům absolventa patří schopnost aplikovat získané vědomosti a dovednosti, cílevědomě a rozvážně jednat, samostatně myslet a pohotově se rozhodovat.

     

  3. Obecné vědomosti a dovednosti

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, že po jejím ukončení žák:

   c.   Odborné vědomosti a dovednosti

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, že po jejím ukončení žák:

 

Možnosti uplatnění absolventů:

Absolventi studijního oboru rybářství se uplatní zejména:

 

Absolventi studijního oboru rybářství mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách se zaměřením na zemědělství, rybářství, vodní hospodářství nebo na další příbuzné obory.