MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

dne 26.8.2002 , č.j. 21460/2002-23 s platností od 1. 9. 2002 počínaje 1. ročníkem

  

  UČEBNÍ PLÁN

 

Kmenový obor: 4143M Chov hospodářských zvířat

Studijní obor: 4143M/001 Rybářství

 

denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

1.

2.

3.

4.

A. Povinné

a) základní

         

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Dějepis

2

2

-

-

4

Občanská nauka

1

1

1

1

4

Fyzika

3 (0,5)

-

-

-

3 (0,5)

Matematika

3 (1)

3 (1)

2

2

10 (2)

Práce s počítačem

2 (1)

-

-

-

2 (1)

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Chemie

5 (1)

4 (2)

-

-

9 (3)

Biologie

3 (1)

4 (1)

-

-

7 (2)

Hydrobiologie

-

2 (0,5)

3 (1)

-

5 (1,5)

Obecné rybářství

-

3 (0,5)

-

-

3 (0,5)

Vodní hospodářství

-

2 (0,5)

2 (0,5)

-

4 (1)

Stroje a zařízení

3 (1)

2 (0,5)

3 (1)

-

8 (2,5)

Základy zemědělské výroby

-

3 (0,5)

-

-

3 (0,5)

Motorová vozidla

-

-

2

-

2

Rybářství ve volných vodách

-

-

2,5

2,5 (0,5)

5 (0,5)

Chov ryb v řízeném prostředí

-

-

3

3 (0,5)

6 (0,5)

Rybníkářství

-

-

3

4,5 (1)

7,5 (1)

Nemoci ryb

-

-

-

3 (1)

3 (1)

Chov vodní drůbeže

-

-

1,5

3 (1)

4,5 (1)

Ekonomika a podnikání

-

-

2,5 (0,5)

4 (1)

6,5 (1,5)

Zpracování ryb a obchodní činnost

-

-

-

2 (0,5)

2 (0,5)

Síťování a zpracování dřeva

0 (2)

-

-

-

0 (2)

Celkem hodin týdně

32

33

32,5

33

130,5

B. Nepovinné

Další živý jazyk

2

2

2

2

8

Jazyková konverzace

1-2

1-2

1-2

1-2

4-8

Cvičení z práce na počítači

-

2 (2)

-

-

2 (2)

Psaní na stroji

2

-

-

-

2

Chov akvarijních ryb

-

2 (0,5)

-

-

2 (0,5)

Sportovní hry

2

2

2

2

8

Myslivost a ochrana zvěře

-

-

-

3 (0,5)

3 (0,5)

Řízení motorových vozidel

-

-

-

1,5

1,5

 

Poznámky:

 1. Ředitel školy může provést úpravy až do výše 10% celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě se nesmí překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem.
 2. Obsah učiva jednotlivých vyučovacích předmětů může vyučující se souhlasem ředitele upravit až do 30% jeho rozsahu zařazením nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, aktuálních otázek tržní ekonomiky, podmínek vstupu do evropských struktur a pro přizpůsobení učiva specifickým podmínkám školy a regionu.
 3. Časová rezerva je určena k opakování a procvičování učiva, exkurzím, výchovně vzdělávacím akcím apod.
 4. Žáci mohou v každém ročníku absolvovat exkurze v délce maximálně 5 pracovních dnů. O jejich termínu a náplni rozhodne ředitel školy ve smyslu platných předpisů.
 5. Počet hodin v závorce udává počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních hodin vyučovaného předmětu. Třída se dělí do skupin podle platných předpisů a pokynů a dle kapacitních možností školy.
 6. Pomlčka ( - ) u příslušného vyučovacího předmětu a ročníku v učebním plánu znamená, že předmět se v tomto ročníku nezařazuje.
 7. Počet hodin tělesné výchovy lze podle podmínek školy zvýšit o 1 hodinu týdně s tím, že tato hodina nebude započítána do součtu týdenních vyučovacích hodin.
 8. Předmět motorová vozidla musí mít učební osnovu zpracovanou v souladu s požadavky příslušných předpisů pro výcvik a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů silničních motorových vozidel.
 9. Výuka předmětu praxe je organizována jako praxe učební a odborná. Rozdělení týdnů praxe do jednotlivých ročníků je orientační a může být upraveno podle podmínek školy. Strukturu a organizaci praxe stanoví ředitel v závislosti na specifických podmínkách školy, školního hospodářství a regionu. Část praxe mohou žáci vykonat v období hlavních školních prázdnin. Rozsah a obsah jednotlivých forem praxe stanoví učební osnova daného předmětu. Individuální praxe probíhá souběžně s teoretickou výukou na určených pracovištích v průběhu celého školního roku. Neovlivňuje proto celkový počet odučených týdnů.
 10. Nepovinné předměty netvoří uzavřenou skupinu. Ředitel školy rozhoduje o jejich zařazení do výuky a schvaluje jejich učební osnovy navržené předmětovými komisemi. Škola může koncipovat dle svých podmínek další nepovinné předměty dle zájmu žáků a aktuálních potřeb.
 11. V předmětech, kde se zařazují cvičení, se třída dělí na skupiny podle platných předpisů. O počtu hodin cvičení rozhoduje ředitel školy dle možností a potřeb školy. Cvičení lze organizovat jako pravidelně se opakující cvičení v rámci týdenní hodinové dotace předmětu nebo jako bloková cvičení, přičemž počet hodin cvičení v bloku se započítává do celkové hodinové dotace předmětu.
 12. Škola zařadí v 1. – 3. ročníku jeden až dva sportovní kurzy (např. lyžařský a sportovně turistický). Organizace kurzů se řídí metodickými pokyny MŠMT.
 13. Počet vyučovacích týdnů je stanoven jako minimální a nesmí být dále snižován.
 14. Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle schválených platných učebních osnov a to:

Český jazyk a literatura

schválilo MŠMT ČR dne 19.7.1999, č.j. 25625/99-22

Cizí jazyk

schválilo MŠMT ČR dne 3.9.1999, č.j. 27 669/99-22

Občanská nauka

schválilo MŠMT ČR dne 29.4.2002, č.j. 18 396/2002-23

Dějepis

schválilo MŠMT ČR dne 14.6.1999, č.j. 23094/99-22

Matematika

schválilo MŠMT ČR dne 14.6.2000, č.j. 21 307/2000-22

Práce s počítačem

schválilo MŠMT ČR dne 7.9.1998, č.j. 25 875/98-23

Tělesná výchova

schválilo MŠMT ČR dne 23.5.1996, č.j. 19891/96-50

Do vydání nových učebních osnov pro předmět fyzika lze pro uvedenou hodinovou dotaci použít současnou alternativní učební osnovu fyziky schválenou MŠMT ČR dne 21.7.1998, č.j. 23 212/98-23/230

 

Odbornému předmětu ekonomika a podnikání je vyučováno podle platné učební osnovy tohoto předmětu schválené pro studijní obor agropodnikání (schválilo MŠMT dne 9. 8. 2000 pod č. j. 25057/2000-23 s platností od 1. 9. 2000). Vzhledem k celkově nižší hodinové dotaci budou při výuce tohoto předmětu redukována témata základy účetnictví a právo, a to pouze na úroveň informativní.

 

dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet konzultačních hodin v ročníku

Celkem

1.

2.

3.

4.

5.

A. Povinné

           

a) základní

           

Český jazyk a literatura

30

20

20

20

30

120

Cizí jazyk

30

20

20

20

30

120

Fyzika

15

15

-

-

-

30

Matematika

45

45

-

-

-

90

Práce s počítačem

20/15

20/15

-

-

-

40/30

Chemie

35/10

40/10

-

-

-

75/20

Biologie

25/5

35/5

15

-

-

75/10

Hydrobiologie

-

-

25/7

25/8

-

50/15

Obecné rybářství

-

-

45/5

-

-

45/5

Vodní hospodářství

-

-

20/5

10

-

30/5

Stroje a zařízení

20/5

15

30/5

-

-

65/10

Základy zemědělské výroby

-

-

25

-

-

25

Rybářství ve volných vodách

-

-

10

30/10

-

40/10

Chov ryb v řízeném prostředí

-

-

-

30

45/10

75/10

Rybníkářství

-

-

-

30/5

45/10

75/15

Nemoci ryb

-

-

-

-

25/5

25/5

Chov vodní drůbeže

-

-

-

15/5

-

15/5

Ekonomika a podnikání

-

10

10

25/5

25/5

70/10

Zpracování ryb a obchodní činnost

-

-

-

15/5

20

35/5

Celkem konzultačních hodin

220

220

220

220

220

1100

 

Poznámky:

 1. V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tématickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin, které jsou uvedeny v učebním plánu dálkového studia. Upravený tématický plán schvaluje ředitel školy.
 2. Počty konzultačních hodin v ročníku, které stanoví učební plán dálkového studia, jsou závazné a musí se rovnoměrně rozložit do obou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodin se zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.
 3. Ředitel školy může upravit celkové počty konzultačních hodin v jednotlivých předmětech až do výše 10% z celkového počtu hodin konzultací v jednotlivých ročnících. Celkový počet konzultačních hodin v ročníku nelze překročit. V počtu konzultačních hodin jednotlivých předmětů jsou zahrnuta i cvičení.
 4. Obsah učiva jednotlivých předmětů může vyučující se souhlasem ředitele upravit až do 30% jeho rozsahu zařazením nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, aktuálních otázek tržní ekonomiky, podmínek vstupu do evropských struktur a pro přizpůsobení učiva specifickým podmínkám školy a regionu.
 5. Na závěr každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dnu se mohou vykonat nejvýše tři zkoušky.
 6. Počet hodin uvedený u příslušného vyučovacího předmětu a ročníku v učebním plánu za lomítkem udává počet hodin cvičení z celkového počtu hodin vyučovacího předmětu. Při výuce cvičení se třída dělí na skupiny podle platných předpisů.

   7.    Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.