CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMUStudijní obor je koncipován tak, aby umožnil využít a zohlednit zájmy žáků a požadavky zemědělství v oblasti chovu hospodářských zvířat a připravil žáky pro činnosti v této oblasti v zemědělských podnicích, soukromých hospodářstvích, na pracovištích plemenářských podniků a na některých úsecích zpracovatelského průmyslu. Absolventi tohoto studijního oboru budou mít kromě všeobecných vědomostí i vědomosti odborné a jim odpovídající dovednosti, zejména v oblasti chovu zvířat, rozšířené o vědomosti a dovednosti, které se vyučují v rámci výběrových předmětů. Takto připravení absolventi budou mít větší možnost svého uplatnění a to nejen v zemědělské prvovýrobě a na ni navazujících zpracovatelských oborech, ale i v agroturistice nebo u jízdní policie, kde absolventi mohou najít své uplatnění, pokud si ovšem doplní policejní odbornost dle požadavků Ministerstva vnitra.

Charakteristika obsahu vzdělání

Obsah výchovy a vzdělání je stanoven tak, aby žáci mohli po úspěšném absolvování studia kvalifikovaně vykonávat činnosti, které jsou součástí profilu absolventa a byli připraveni i pro vyšší odborné a vysokoškolské studium, zejména na školách zemědělského zaměření.

Poskytované vzdělání se skládá z povinných a nepovinných předmětů. Povinné vyučovací předměty se dělí na základní, výběrové a volitelné předměty.

Základní vyučovací předměty se rozdělují na všeobecné vzdělávací a odborné. Všeobecnou složku poskytují předměty jazykové, společenskovědní, matematické a tělovýchovné.

Odborné předměty umožňují žákům, aby si osvojili na vědeckém základě zobecněné širší vědomosti dlouhodobě platné, dále nezbytné obecné dovednosti a návyky, zejména logické myšlení a správné metody. Kromě toho učivo je koncipováno jako dynamický systém, umožňující uplatnění absolventů v nových technických, technologických a ekonomických podmínkách.

Úzce navazuje na složku všeobecného vzdělání. Tvoří základ odborné složky profilu absolventa.

Řadí se sem učivo předmětů chemie, biologie a ekologie, výpočetní technika, stroje a zařízení, základy pěstování rostlin, veterinářství, ekonomika a podnikání, psaní na stroji, chov zvířat a praxe.

Kromě těchto povinných základních předmětů se učí výběrové předměty, které vybírá škola pro žáky podle možností školy, zájmů žáků a potřeb regionu a které určují odbornou orientaci školy. Mohou sem patřit například chov koní, jezdectví, informatika, případně další podle rozhodnutí ředitele školy.

Podle zájmu si žáci mohou vybrat z nabídky volitelných předmětů, které jim dává školy k dispozici a u kterých zajistí odbornou výuku.

Metody a formy výchovně vzdělávací práce

Volba metod a forem výchovně vzdělávací práce závisí na vyučujících jednotlivých předmětů. Formy výchovně vzdělávací práce tvoří spolu s metodami jednotný celek. Při volbě metod je třeba dávat přednost takovým, jež umožňují soustavné rozvíjení aktivity žáků v učebním procesu. Při výběru a posuzování forem výchovně vzdělávací práce je třeba vzít v úvahu, že kromě běžných forem a metod teoretického vyučování ve třídě se uplatňují v širokém měřítku zejména cvičení, různé formy vyučování předmětu praxe a exkurze. Je rovněž možné přesunout některá cvičení odborných vyučovacích předmětů do předmětu praxe.

Ve všech formách vyučování je třeba respektovat platná právní ustanovení, příslušná prováděcí vládní a resortní nařízení a vyhlášky, normy a předpisy pojednávající o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Podmínky přijetí

Do prvního ročníku čtyřletého studia studijního oboru chovatelství se přijímají chlapci a dívky po úspěšném ukončení 9. ročníku základní školy, kteří splnili podmínky přijímacího řízení dané střední školy.

Organizace studia

Studium je organizováno jako čtyřleté denní studium, ukončené maturitní zkouškou podle zvláštních předpisů.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých školách různého zaměření.