PROFIL ABSOLVENTAAbsolvent studijního oboru :

- ovládá dovednosti potřebné k poznání a regulování vlastní osobnosti a dovednosti potřebné pro soukromý a pracovní styk s jinými lidmi,

- je si vědom svých lidských práv a je ochoten respektovat práva jiných lidí, uvědomuje si svou národní přináležitost a má snahu rozvíjet vše pozitivní, co jeho předkové vytvořili. Cítí sounáležitost se svou vlastí a odpovědnost za ni. Uznává rovnost různých etnických skupin a ras,

- dovede využívat poznatků z historie pro lepší pochopení své současnosti,

- klade si v životě filozofické otázky a hledá na ně odpovědi,

- respektuje zásady humanity a je připraven pro aktivní občanský život,

- uvědomuje si vliv přírodního prostředí a vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí a zvažuje své rozhodování a jednání v zájmu ochrany přírody a životního prostředí,

- dodržuje platné jazykové normy, umí se výstižně a správně vyjadřovat v mateřském jazyce,

- ve studovaném cizím jazyce rozumí rozhovorům o věcech denního života a odvede pohotově reagovat v rozhovorech o těchto věcech,

- ovládá potřebnou odbornou terminologii svého oboru a dovede pomocí slovníku číst cizojazyčné texty,

- rozumí matematickým pojmům a vztahů mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace, dokáže užívat matematické poznatky a aplikovat přírodovědné poznatky v běžných životních situacích,

- je schopen pracovat s počítačem a využívat běžných uživatelských programů,

- vyhledává kulturní zážitky (např. čte krásnou literaturu, časopisy, populárně naučné knihy podle svého zájmu a navštěvuje kulturní zařízení, jako jsou kina, divadla, koncertní a výstavní síně atp.)

- je poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec i o předpokladech úspěšného vyrovnání se s rolí partnera a rodiče,

- snaží se zvyšovat nebo udržovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví.

Absolvent studijního oboru :

- ovládá názvosloví a chemické výpočty, práci s roztoky organických i anorganických látek, včetně látek zdraví škodlivých a postupy analýzy vody a krmiv. Biochemické poznatky mu umožňují porozumě metabolickým pochodům v organismu, molekulární podstatě procesu dýchání, trávení, vylučování, svalovému pohybu i přenosu nervových vzruchů,

- je vybaven poznatky o stavbě a funkci jednotlivých skupin organismů a o jejich vzájemných vztazích a ekosystémech. Rozumí biologickým pochodům probíhajícím na úrovni molekulární, buněčné, na úrovní tkání a orgánů i na úrovni celých organismů a jejich populací. Dovede využít genetické poznatky ke šlechtitelské práci ve svém oboru,

- pochopil principy počítače a jeho obsluhy včetně periferií a získal základní znalosti práce v počítačové síti. Umí se s přehledem pohybovat v prostředí různých operačních systémů. Dokáže vyhotovit dokumenty v nejpoužívanějších programech typu textových editorů, tabulkových procesorů, databázových systémů a dalšího aplikačního software,

- zná zemědělskou techniku, její konstrukci a zásady jejího efektivního využívání a udržování,

- umí posoudit základní meteorologické a klimatické prvky a zná základní vegetační činitele, kteří ovlivňují růst a vývoj rostlin. Zná základní technologické postupy pěstování jednotlivých druhů kulturních plodin a umí zjistit dostatečnou krmivovou základnu pro chov hospodářských zvířat,

- získal základní znalosti z ekonomie, tzn. základní pojmy z mikro i makroekonomie a fungování tržního mechanismu. Orientuje se v oblasti podnikání a umí aplikovat tyto poznatky v praxi,

- má vědomosti a dovednosti využitelné při praktické činnosti uživatelů výpočetní techniky. Je schopen se orientovat ve velkém množství informací, dokáže je vyhodnocovat, třídit a racionálně zpracovávat. Umí prakticky ovládat prostředky výpočetní techniky se zaměřením na práci s informačními systémy,

- umí dodržovat prevenci onemocnění, rozpoznávat zdravotní stav a provádět namátkové zdravotní prohlídky. Má vědomosti a dovednosti při fixaci a poskytnutí první pomoci. Zná základní vybavení veterinární lékárničky,

- má základní výcvik v jízdě na koni a je schopen aplikovat získané vědomosti a dovednosti při specifickém výcviku ve sportovních spolcích a oddílech, při činnosti v agroturistice, při odborném zacházení s koňmi a při práci ve státních oddílech jízdní policie a celní správy,

- zná zásady korektury kopyt a léčení nejrůznějších nemocí kopyt,

- umí aplikovat získané vědomosti a dovednosti z chovu koní v plemenitbě, krmení, ošetřování koní, hodnocení koní, zařazování do chovu, odchovu a odstavu zvířat a práci s remontami. Umí vybrat koně vhodné pro agroturistiku a hipoterapii, zná organizaci turistického ježdění, umí vybrat turistické stezky pro začátečníky i pokročilé a sedlový materiál pro agroturistiku. Zná jak zvládat rušivé jevy v psychice koně a práci koně při náročných situacích, např. při sportovních utkáních, návštěvách, hlídkové službě v městských aglomeracích. Umí rozpoznat chovatelsky cenná zvířata, hodnotit exteriér, odhadnout plemennou hodnotu koní, zná organizaci, směrnice a pravidla přehlídek, závodů, výstav a zkoušek výkonnosti,

- orientuje se v základních oblastech právních norem a předpisů,

- umí řešit náročné životní situace a využívat psychologie k formování vlastní osobnosti,

- umí využívat běžnou spojovací techniku.

Absolvent je schopen se uplatnit jako :

- zemědělský technik v živočišné výrobě

- soukromě hospodařící zemědělec

- chovatel koní

- jízdní policista nebo policista v jiném oboru po dostudování policejní odbornosti

- pracovník některých provozních úseků zpracovatelského průmyslu