MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 12. prosince 1997, č.j. 36 520/97-23 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

41-43-M/002 (42-32-6) CHOVATELSTVÍ


Denní studium pro absolventy základních škol

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů v ročníku Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem
1. 2. 3. 4.
Povinné předměty celkem 32-33 32-33 32-33 32-33 128-132
A. Povinné vyučovací předměty
a. Základní předměty
1. Všeobecně vzdělávací 47
Český jazyk a literatura 3 2 2 3
Cizí jazyk 3 3 3 3
Občanská nauka + 0-2 0-2 +
Dějepis 0-3 0-3 - -
Matematika 2-3 2-3 2-3 0-3
Fyzika 2-3 2-3 - -
Tělesná výchova 2 2 2 2
2. Odborné předměty 55
Chemie 3-4 3-4 + +
Biologie a ekologie 3-4 3-4 + +
Výpočetní technika 0-2 0-2 + +
Stroje a zařízení 3-4 3-4 + +
Základy pěstování rostlin - + 3-4 3-4
Chov zvířat 1-2 3-5 3-5 3-5
Veterinářství - + 0-4 0-4
Ekonomika a podnikání - + 3-4 3-4
Psaní na stroji 1-2 + - -
Praxe 0-4 0-4 0-4 0-4
b. Výběrové předměty 19
Chov koní 1-3 1-3 1-3 1-3
Jezdectví - 2 2 2
Informatika - 0-2 0-2 +
c. Volitelné předměty 11
Psychologie
Právo
Motorová vozidla
Agroturistika
Speciální tělesná výchova
Spojovací příprava
Účetnictví
Střelecká příprava
Laboratorní kontrola
Kriminalistika
Plemenářství a inseminace
Chov drobných hospodářských zvířat
Krmivářství
B. Nepovinné vyučovací předměty
Matematicko-přírodovědný seminář
Sportovní hry
Další cizí jazyk


Poznámky :

1. Ve sloupci "Celkem" nejsou uvedeny celkové týdenní hodinové dotace jednotlivých vyučovacích předmětů, protože je může stanovit ředitel školy ve vymezeném rozpětí. Přitom musí být u jednotlivých základních povinných předmětů dodržen alespoň tento minimální počet týdenních hodin za studium :

Český jazyk a literatura                    10 hodin
Cizí jazyk                                        12 hodin
Občanská nauka                               3 hodiny
Dějepis                                             3 hodiny
Matematika                                      8 hodin
Fyzika                                              4 hodiny
Tělesná výchova                               8 hodin
Chemie                                            6 hodin
Biologie a ekologie                           6 hodin
Výpočetní technika                          2 hodiny
Stroje a zařízení                               6 hodin
Základy pěstování rostlin                 6 hodin
Chov zvířat                                   10 hodin
Veterinářství                                   4 hodiny
Ekonomika a podnikání                  6 hodin
Psaní na stroji                                 1 hodina
Praxe                                             4 hodiny

2. Při stanovení konkrétního počtu hodin jednotlivým předmětům a při zařazování do ročníků ředitel přihlíží k zachování nezbytných mezipředmětových návazností. Na uvedený minimální počet hodin je rovněž rozepsáno učivo v učebních osnovách, K případnému zvýšení tohoto počtu hodin je možno využít hodin vymezených pro výběrové aq volitelné předměty. Konkrétní rozvržení učiva do jednotlivých ročníků a jeho hodinové dotace navrhnou vyučující a po projednání v předmětových komisích je schvaluje ředitel školy.

3. Označení (+) u příslušného předmětu a ročníku znamená, že předmět je možno případně i v tomto místě učebního plánu zařadit, i když se to běžně nepředpokládá.

4. Rozpětí hodin uváděné u některých předmětů umožňuje volbu jejich hodinové dotace podle podmínek školy. Přitom nesmí být překročen celkový týdenní počet hodin v daném ročníku a musí být dodržen stanovený celkový minimální počet hodin daného předmětu za dobu studia.

5. Pomlčka (-) u příslušného předmětu a ročníku učebního plánu znamená, že předmět se v tomto ročníku nezařazuje.

6. V povinných matematicko-přírodovědných a odborných předmětech se do učebních osnov zařazují cvičení, při kterých se třída dělí na skupiny podle platných předpisů. O počtu hodin rozhodne ředitel školy, podle možností a potřeb školy. Cvičení lze organizovat jako pravidelně se opakující cvičení v rámci týdenní hodinové dotace předmětu nebo jako bloková cvičení, přičemž počet hodin cvičení v bloku se započítává do celkové hodinové dotace předmětů.

7. Počet hodin tělesné výchovy lze podle podmínek školy zvýšit o jednu hodinu s tím, že tato hodina nebude započítávána do součtu týdenních vyučovacích hodin.

8. Struktura, rozdělení a dotace hodin výběrových a volitelných vyučovacích předmětů jsou plně v kompetenci ředitele školy. Seznam těchto předmětů je rámcový a lze ho rozšířit podle potřeb regionu, podmínek školy a zájmů žáků. Za obsah učiva a zpracování učební osnovy odpovídá ředitel školy. Pro výuku výběrových volitelných předmětů je možno vytvářet skupiny žáků a různých tříd i ročníků. Pokud struktura základních odborných a výběrových předmětů umožňuje výstižně charakterizovat odbornou orientaci příslušné školy, může být tato charakteristika uváděna v příslušné pedagogické dokumentaci. Její označení se doporučuje vyjádřit maximálně pěti slovy.

9. Struktura, počet hodin a učební osnovy nepovinných vyučovacích předmětů jsou plně v kompetenci ředitele školy. Pro výuku je možno vytvářet skupiny žáků z různých tříd a ročníků.

10. Výuka předmětu praxe je organizována podle potřeb žáků, podmínek školy a struktury učebního plánu jako praxe odborná (individuální, prázdninová) a učební. Celkový rozsah praxe uvedený v přehledu využití týdnů v období školního roku je stanoven jako maximální. Rozdělení týdnů praxe do jednotlivých ročníků je orientační a může být upraveno podle podmínek školy. Strukturu a organizaci praxe stanoví ředitel školy v závislosti na specifických podmínkách školy, školního hospodářství a regionu. Část praxe mohou žáci vykonávat v období hlavních školních prázdnin. Obsah a rozsah jednotlivých forem praxe stanoví učební osnova předmětu praxe.

11. Tělovýchovný kurz může být zařazen i do 2., 3. nebo i 4. ročníku podle možností školy a zájmu žáků.

12. Časová rezerva je určena k upevňování učiva, exkurzím a kurzům. Žáci mohou v každém ročníku absolvovat exkurze v délce maximálně pěti dnů.

13. Obsah učiva jednotlivých předmětů může vyučující upravit až do 30 % jeho rozsahu zařazením nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, aktuálních otázek tržní ekonomiky a pro přizpůsobení učiva specifickým podmínkám školy a regionu.