PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

4144L Zahradnictví

Studijní obor:

41-44-L/501 Zahradnictví

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

 

1         Výsledky vzdělávání

1.1   Obecná úvodní část

Absolvent má po úspěšném ukončení studia ve studijním oboru 41-44-L/501 Zahradnictví uplatnění v odpovědných funkcích v zahradnických podnicích nebo ve vedení soukromé zahradnické firmy. Je připraven pro výkon prací v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Má být obecně úspěšný v prostředí tržní ekonomiky ČR i v podmínkách EU, což znamená, že je adaptabilní, zdravě ctižádostivý, umí pracovat s informacemi všeho druhu, ovládá osobní počítač a alespoň jeden cizí jazyk.

Po odborné stránce je absolvent připraven tak, aby po zapracování do konkrétních podmínek řídil svěřený zahradnický úsek, podnikal v oboru nebo byl spolupracovníkem, či asistentem jiného podnikatele. Je schopen pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole či vysoké škole.

 

1.2   Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:

-          disponoval dovednostmi potřebnými pro seberealizaci a sebehodnocení, utvořil si adekvátní sebevědomí, měl pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci,

-          chápal fungování demokracie, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu, byl připraven plnit své občanské povinnosti, respektovat zákony a etické normy demokratické společnosti,

-          uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci,

-          chápal jazyk jako prostředek komunikace a systém, dokázal jej vhodně užívat v nejrůznějších komunikativních situacích,

-          uvědomoval si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovedl se kultivovaně ústně a písemně vyjadřovat, uplatňoval společenskou a řečovou etiketu,

-          uměl získávat a podávat potřebné informace, byl schopen vyjadřovat se o běžných věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice výstižně a logicky,

-          získal všeobecný kulturní rozhled, chápal umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, byl si vědom významu umění pro člověka a hodnoty kulturních památek, dovedl si vybírat druhy a žánry umění, byl tolerantní ke vkusu druhých,

-          cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat,

-          rozuměl tomu, jakým historickým vývojem vznikla soudobá podoba světa a dovedl využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění své současnosti,

-          byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek mezikulturní komunikace v rámci Evropy i světa, poznávání kulturního bohatství druhých národů, vzájemného porozumění a pochopení pro potřeby svého povolání a dalšího vzdělávání, dokázal v cizím jazyce komunikovat v běžných společenských i pracovních situacích, rozuměl odbornému textu a uměl jej využívat jako zdroj informací,

-          používal správně matematické pojmy a jazyk matematiky, včetně symboliky a terminologie,

-          uměl efektivně numericky počítat a užívat proměnnou, dokázal odhadnout výsledek, chápal kvantitativní a prostorové vztahy, užíval geometrickou představivost,

-          porozuměl závislostem, uměl zpracovat získané údaje formou grafů, diagramů, tabulek atd.

-          uměl řešit problémy, byl schopen matematizovat reálné situace, využívat matematických postupů, pracovat s informacemi a obhájit vlastní řešení,

-          osvojil si základní přírodovědné poznatky, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům i odborným problémům svého oboru a naučil se je využívat při řešení problémů například v oblasti ekologie, ochrany zdraví atp.,

-          dokázal poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění, ovládal základy zdravovědy a zásady správné životosprávy, aktivně usiloval o zdokonalování své tělesné zdatnosti a uvědomoval si její význam,

-          projevoval smysl pro čestnost a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný k ostatním.

 

1.3   Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:

-          zjišťoval a vyhodnocoval údaje o meteorologii, klimatických a půdních podmínkách zahradnické výroby,

-          využíval výsledků laboratorních rozborů k řízení zahradnické výroby,

-          orientoval se v základních technických výkresech, geodetických a pozemkových mapách,

-          měřil a vytyčoval přímky, délky, úhly, přenášel situační a výškové body z výkresu do terénu,

-          při práci v zahradnickém provozu využíval mechanizační prostředky a technologická zařízení, řídil některá motorová vozidla, seřizoval je, prováděl jejich údržbu a drobné opravy,

-          při práci respektoval a dodržoval hlavní zásady bezpečnosti a hygieny práce a ochrany zdraví, požární ochrany a vedl k nim i spolupracovníky,

-          posuzoval ekonomické ukazatele výroby a vyvozoval z nich náležitá opatření,

-          ekonomicky využíval suroviny, energii a materiály,

-          vedl běžné pracovní záznamy a evidenci nezbytnou pro zahradnické provozy,

-          rozuměl základům účetnictví, finanční a daňové politiky,

-          připravoval daňová přiznání, zpracovával podnikatelský záměr a zajišťoval řadu dalších elementárních činností, souvisejících s finančními, daňovými a právnickými opatřeními při podnikání,

-          ovládal základní problematiku technologických postupů při pěstování hlavních druhů zeleniny a květin, včetně techniky rychlení vybraných druhů,

-          znal způsoby generativního a vegetativního rozmnožování rostlin,

-          uměl založit ovocnou školku a provádět řez a tvarování ovocných dřevin v intenzívních a extenzívních výsadbách,

-          zvládl běžné odborné práce v ovocné i okrasné školce,

-          používal okrasný materiál v sadovnických úpravách, rozmnožoval jej a pěstoval v okrasné školce,

-          znal sortiment květin, dřevin a ovocných dřevin používaný v sadovnických úpravách i zahradnické výrobě,

-          respektoval kompoziční zásady při použití dřevin v sadových úpravách,

-          znal realizační zásady při řešení nejvýznamnějších typů zeleně,

-          posuzoval vhodnost stavebního materiálu a navrhoval zahradní stavby,

-          upravoval prostředí rostlin, řídil jejich výživu a hnojení, upravoval vodní a vzdušný režim v půdě,

-          měl přehled o ochraně rostlin proti chorobám a škůdcům,

-          uměl vysazovat květiny, zeleninu a okrasné dřeviny a ošetřovat je po výsadbě,

-          uměl zakládat a udržovat trávníkové plochy,

-          uměl vypracovat sadovnický projekt, organizovat a realizovat výsadbu a údržbu zeleně,

-          používal estetické zásady vazačských a aranžérských prací, znal základní rostlinný materiál používaný na vázání a aranžování květin,

-          aranžoval volný prostor v interiérech, na výstavách a při slavnostních příležitostech,

-          zhotovoval vazačské práce k památce zesnulých, vánoční vazačské práce, dárkové kytice, svatební vazby apod.,

-          navrhoval, organizoval i zajišťoval běžné zahradnické služby,

-          prováděl sběr, třídění a posklizňovou úpravu ovoce, zeleniny a květin.

 

2         Možnosti uplatnění absolventů

Absolvent studijního oboru zahradnictví má možnost uplatnit se v širokém spektru zahradnických odvětví, a to podle konkrétního zaměření školy především jako:

-          zahradnický technik,

-          pracovník v obchodních službách,

-          vazač a aranžér květin,

-          pracovník na úsecích ochrany a tvorby životního prostředí,

-          pracovník pozemkových a katastrálních úřadů,

-          podnikatel na úseku projektování a údržby zeleně,

-          podnikatel na úseku zahradnických služeb,

-          pracovník státní správy na referátech životního prostředí a ekologie,

-          mistr odborné výchovy v zemědělských a zahradnických učňovských zařízeních, v návaznosti na splnění dalších kvalifikačních požadavků.