MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 3. dubna 2002, čj. 10 098/2002-23, s platností od 1. září 2003 počínaje 1. ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN

 

studijního oboru

41-44-L/501 (45-11-4) Zahradnictví

 

Dvouleté nástavbové denní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem
1.
2.
A. Povinné
33
33
66
a) základní předměty

 

 

 

1. Všeobecně vzdělávací

15

13

28

Český jazyk a literatura

3

3

6

Cizí jazyk

3

3

6

Občanská nauka

1

1

2

Dějepis

2

-

2

Matematika

2

2

4

Práce s počítačem

2

2

4

Tělesná výchova

2

2

4

2. Odborné

 

 

 

Chemie

3(1)

-

3(1)

Biologie a ekologie

2

-

2

Geodézie

-

2(1)

2(1)

Stroje a zařízení

2

-

2

Ovocnictví

0-4

0-4

 

Zelinářství

0-4

0-4

 

Květinářství

0-4

0-4

 

Sadovnictví

0-4

0-4

 

Ochrana rostlin

2

2

4

Ekonomika

2

2(1)

4(1)

Praxe

-

-

-

 

 

 

 

b) výběrové předměty

0-5

0-5

0-5

 

 

 

 

c) volitelné předměty

0-5

0-5

0-5

 

 

 

 

B. Nepovinné předměty

 

 

 

 

Poznámky:

1.       Počet hodin v závorkách udává počet hodin cvičení z celkového počtu vyučovacích hodin předmětu. Při vyučování formou cvičení se třída může dělit na skupiny podle příslušných platných předpisů.

2.       Ve sloupci „celkem“ nejsou u některých předmětů uvedeny týdenní hodinové dotace. Tyto může ředitel školy v jednotlivých ročnících stanovit ve vymezeném rozpětí, přitom však musí dodržet následující minimální počet týdenních vyučovacích hodin za studium: ovocnictví 4, zelinářství 4, květinářství 4, sadovnictví 4. Uvedené minimální hodinové dotace lze pouze zvyšovat, a to z počtu hodin vyhrazených pro předměty výběrové a volitelné.

3.       Rozpětí hodin uváděné u některých předmětů umožňuje volbu jejich hodinové dotace. Přitom nesmí být překročen celkový počet týdenních hodin v daném ročníku a musí být dodrženy podmínky pro stanovení celkové hodinové dotace daného předmětu za dobu studia.

4.       Ředitel školy může upravit celkové počty hodin v jednotlivých předmětech v rozpětí 10 % z celkového počtu týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících. Celkový počet týdenních hodin přitom nelze překročit.

5.       Obsah učiva jednotlivých předmětů může vyučující upravit až o 30 % jeho rozsahu zařazením nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, aktuálních otázek tržní ekonomiky, nebo pro přizpůsobení učiva požadavkům zahradnické praxe v příslušné výrobní oblasti.

6.       Stanovení, rozdělení a hodinové dotace výběrových a volitelných předmětů jsou plně v kompetenci ředitele školy. Konkrétní rozvržení učiva do jednotlivých ročníků a jeho hodinové dotace navrhují vyučující a po projednání v předmětových komisích je schvaluje ředitel školy. Pro výuku volitelných předmětů je možno vytvářet skupiny žáků z různých tříd a ročníků.

7.       Kategorie výběrových předmětů je tvořena jednak některými rozšířenými předměty odbornými a jednak předměty novými, jejichž zařazení vyplývá z požadavků zahradnické praxe, podmínek výrobní oblasti, aktuálního stavu na trhu práce eventuelně tradice školy. Pokud struktura těchto předmětů může být výstižně pojmenována, lze charakteristiku zaměření uvést v příslušné pedagogické dokumentaci. Označení se doporučuje vyjádřit maximálně pěti slovy. Zaměření musí být v souladu s profilem absolventa a charakteristikou vzdělávacího programu studijního oboru.

8.       Žáci absolvují v každém ročníku až pětidenní exkurzi. O termínu jejího konání a náplni ve smyslu její přiměřenosti a odbornosti rozhoduje ředitel školy.

9.       Stanovení, počet hodin a učební osnovy nepovinných vyučovacích předmětů jsou plně v kompetenci ředitele školy. Pro potřeby výuky je možné vytvářet skupiny žáků z různých tříd a ročníků.

10.   Všeobecná vzdělávací část tvoří 45 % z celkové hodinové dotace za dobu studia. Do tohoto podílu se započítávají předměty chemie a předmět biologie a ekologie.

11.   Výuku tělesné výchovy lze podle podmínek školy zvýšit o jednu hodinu týdně s tím, že tato hodina nebude započítávána do součtu týdenních vyučovacích hodin.

12.   Délka učební praxe a odborné prázdninové praxe je rámcově uvedena v Přehledu využití vyučovací doby.

13.   Výuka předmětu ekonomika je realizována podle učební osnovy pro neekonomické studijní obory SOU a SOŠ určená pro absolventy tříletých učebních oborů ze dne 18. února 2000, čj. 11915/2000-23 a výuka předmětu práce s počítačem je vyučována podle učební osnovy pro studijní obory pro absolventy tříletých učebních oborů ze dne 23. 8. 2000, čj. 25 776/2000-23.

14.   Všeobecně vzdělávací předměty jsou vyučovány podle platných učebních osnov těchto předmětů určených pro nástavbové studium, resp. pro SOŠ a SOU. V případě jejich aktualizace musí tuto změnu akceptovat i škola.  Učební plán umožňuje školám využitím výběrových předmětů dosáhnout pružnější učební plán schválí ředitel školy; po schválení se stává součástí povinné učební dokumentace školy.