PROFIL ABSOLVENTA

 

Dosažený stupeň vzdělání : úplné střední odborné

 Způsob ukončení a certifikace : maturitní zkouška - vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Výsledky vzdělávání :

a) obecná úvodní část :

Absolvent má po úspěšném ukončení studia ve  studijním oboru 41-44-M/001 Zahradnictví uplatnění v odpovědných funkcích v zahradnických podnicích nebo ve vedení soukromé zahradnické firmy. Je připraven pro výkon prací v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Má být obecně úspěšný v prostředí tržní ekonomiky ČR i v podmínkách EU, což znamená, že je adaptabilní, zdravě ctižádostivý, umí pracovat s informacemi všeho druhu,  ovládá osobní počítač a alespoň jeden cizí jazyk.

Po odborné stránce je absolvent připraven tak, aby po zapracování do konkrétních podmínek řídil svěřený zahradnický úsek, podnikal v oboru nebo byl spolupracovníkem, či asistentem jiného podnikatele. Je schopen pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole či vysoké škole.

 

b) obecné vědomosti, dovednosti a postoje :

Absolvent studijního oboru 41-44-M/001 Zahradnictví musí mít tyto obecné vědomosti a dovednosti :

-     při ústní i písemné komunikaci jasně formuluje problémy, umí  vystihnout podstatu věcí, zdůvodnit tvrzení, dodržuje základní  pravopisná pravidla a jazykové normy, dokazuje všeobecný  i odborný rozhled,

-     je schopen dorozumět se jedním cizím jazykem,

-     základní matematické znalosti aplikuje v praxi při běžných výpočtech, převodech a odhadech,

-     umí provádět biologické a chemické rozbory materiálu a složek  životního prostředí, svá pozorování zaznamenat a vyvodit z nich  závěry,

 

-     ovládá práci s textovým a tabulkovým editorem počítače a umí  využívat jeho běžné programy.

c) odborné vědomosti, dovednosti a postoje :

Absolvent studijního oboru 41-44-M/001 Zahradnictví musí mít tyto odborné vědomosti a dovednosti :

-     zjišťuje a vyhodnocuje údaje o meteorologii, klimatických a půdních podmínkách zahradnické výroby,

-     využívá výsledků laboratorních rozborů k řízení zahradnické výroby,

-     orientuje se v základních technických výkresech, geodetických  a pozemkových mapách,

-     měří a vytyčuje přímky, délky, úhly, přenáší situační  a výškové body z výkresu do terénu,

-      při práci v zahradnickém provozu využívá mechanizační  prostředky a technologická zařízení, řídí některá motorová vozidla,  seřizuje je,  provádí jejich údržbu a drobné opravy,

-     při práci respektuje a dodržuje hlavní zásady bezpečnosti  a hygieny práce a ochrany zdraví, požární ochrany  a vede k nim i spolupracovníky,

-     posuzuje ekonomické ukazatele výroby a vyvozuje z nich náležitá  opatření,

-     ekonomicky využívá suroviny, energii a materiály,

-     vede běžné pracovní záznamy a evidenci nezbytnou pro zahradnické provozy,

-     rozumí základům účetnictví, finanční a daňové politiky, ČR i EU,

-     připravuje daňová přiznání, zpracovává podnikatelský záměr a zajišťuje řadu dalších výkonů, souvisejících s finančními,  daňovými a právnickými opatřeními při podnikání,

-     ovládá základní problematiku technologických postupů při pěstování  hlavních druhů zeleniny a květin, včetně techniky rychlení  vybraných druhů,

-     zná způsoby generativního a vegetativního rozmnožování rostlin,

-     umí založit ovocnou školku a provádí řez a tvarování ovocných dřevin v intenzivních a extenzivních výsadbách,

-     zvládá běžné odborné práce v ovocné i okrasné školce,

-     používá okrasný materiál  v sadovnických úpravách, rozmnožuje jej a pěstuje v okrasné  školce,

-     zná sortiment květin, dřevin a ovocných dřevin používaný v sadovnických úpravách i zahradnické výrobě,

-     respektuje kompoziční zásady při použití dřevin v sadových úpravách,

-     zná zásady řešení nejdůležitějších typů zeleně,

-     posuzuje vhodnost stavebního materiálu a navrhuje zahradní  stavby,

-     upravuje prostředí rostlin, řídí jejich výživu a hnojení, upravuje vodní a vzdušný režim v půdě,

-     má přehled o ochraně rostlin proti chorobám a škůdcům,

-     umí vysazovat květiny, zeleninu a okrasné dřeviny a  ošetřuje je po výsadbě,

-     zakládá a udržuje trávníkové plochy,

-     umí vypracovat sadovnický projekt, organizuje a realizuje  výsadbu a údržbu zeleně,

-     používá estetické zásady vazačských a aranžérských prací, zná základní  rostlinný materiál používaný na vázání a aranžování květin,

-     aranžuje volný prostor v interiérech, na výstavách a při  slavnostních příležitostech,

-     zhotovuje vazačské práce k památce zesnulých, vánoční  vazačské práce, umí zhotovit dárkovou kytici, svatební vazbu  apod.,

-     navrhuje, organizuje i zajišťuje běžná opatření, související se zahradnickými službami,

-     provádí sběr, třídění a posklizňovou úpravu ovoce, zeleniny  a květin.

 

Možnosti uplatnění absolventů :

Absolvent střední zahradnické školy je schopen uplatnit se jako :

-     zahradnický technik,

-     pracovník v obchodních službách,

-     vazač a aranžér květin,

-     pracovník na úsecích ochrany a tvorby životního prostředí,

-     pracovník pozemkových a katastrálních úřadů,

-     podnikatel na úseku projektování a údržby zeleně,

-     podnikatel na úseku zahradnických služeb,

-     pracovník státní správy na referátech životního prostředí a ekologie,

-     mistr odborné výchovy v zemědělských a zahradnických učňovských zařízeních, v návaznosti na splnění dalších kvalifikačních požadavků.