MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 31. 12. 1999, č.j. 35 485/ 99-23 s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem

 

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

41-44-M/001 (42-11-6) Zahradnictví

 

Denní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích  předmětů

    Počet týdenních vyučovacích  hodin

    v ročníku

      1.                  2.                  3.                  4.

 

Celkem

 

 

A.

 

Povinné

 

32 – 33

 

     32

 

32 - 33

 

32 -33

 

128 -131

 

a)základní

 

 

 

 

 

 

1. Všeobecně vzdělávací

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

     3

     2

     2

     3

 10

 

Cizí jazyk

     3

     3

     3

     3

 12

 

Občanská nauka

     -

     1

     1

     1

   3

 

Dějepis

     2

     1

     -

     -

   3

 

Zeměpis

     2

     -

     -

     -

   2

 

Matematika

     3(1)

    3(1)

     2

     2

 10(2)

 

Fyzika

     3(0,5)

     -

     -

     -

  3(0,5)

 

Výpočetní technika

    0-3 nebo

   0-3

     -

     -

 

 

Tělesná výchova 

      2

    2

     2

     2

   8

 

2. Odborné

 

 

 

 

 

 

Chemie

     4(1)

    3(1,5)

     -

     -

  7(2,5)

 

Biologie a ekologie

     4(1)

    3(1)

     -

     -

  7(2)

 

Základy zahradnictví

     3(0,5)

     -

     -

     -

  3(0,5)

 

Geodézie

     -

     -

     2(0,5)

     -

  2(0,5)

 

Motorová vozidla

     -

     2(1)

      -

     -

  2(1)

 

Stroje a zařízení

   0-3 nebo

    0-3  nebo

    0-3

     -

 

 

Ovocnictví

     -

    0-4  nebo

    0-4 nebo

   0-4

 

 

Zelinářství

     -

    0-4  nebo

    0-4 nebo

   0-4

 

 

Květinářství

     -

    0-4  nebo

    0-4 nebo

   0-4

 

 

Sadovnictví

     -

    0-4  nebo

    0-4 nebo

   0-4

 

 

Ochrana rostlin        

     -

      -

    0-4 nebo

   0-4

 

 

Ekonomika

     -

      -

    0-5 nebo

   0-5

 

 

Praxe

     -

      -

      -

     -

    -

 

b)výběrové

     -

      -

    0-13 nebo

   0-13

  0-13

 

 

 

 

 

 

 

 

c)volitelné

 

 

    0-6  nebo     

   0-6

  0-6

 

 

 

 

 

 

 

B.

Nepovinné

 

 

 

 

 

Poznámky:

1.      Počet hodin v závorkách udává počet hodin cvičení z celkového  počtu vyučovacích  hodin předmětu. Při vyučování formou  cvičení se dělí třída na skupiny podle příslušných platných předpisů.

2.      Ve sloupci “Celkem” nejsou u některých předmětů uvedeny týdenní hodinové dotace. Tyto může ředitel školy v jednotlivých ročnících stanovit ve vymezeném rozpětí, přitom však musí dodržet následující minimální počet týdenních vyučovacích hodin za studium: výpočetní technika 3 (2,5), stroje a zařízení 4 (1), ovocnictví 6 (1,5), zelinářství 6 (1), květinářství 6 (1,5), sadovnictví 6 (1,5), ochrana rostlin 4 (1), ekonomika 5 (1). Uvedené minimální hodinové dotace lze pouze zvyšovat a to z počtu hodin vyhrazených pro předměty výběrové a volitelné.

3.      Rozpětí hodin uváděné u některých předmětů umožňuje volbu jejich hodinové dotace. Přitom nesmí být překročen celkový počet týdenních hodin v daném ročníku a musí být dodrženy podmínky pro stanovení celkové hodinové dotace daného předmětu za dobu studia.

4.      Ředitel školy může upravit celkové počty hodin v jednotlivých předmětech v rozpětí 10% z celkového počtu týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících. Celkový počet týdenních hodin přitom nelze překročit.

5.      Obsah učiva jednotlivých předmětů může vyučující upravit až o 30% jeho rozsahu zařazením nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, aktuálních otázek tržní ekonomiky, nebo pro přizpůsobení učiva požadavkům zahradnické praxe v příslušné výrobní oblasti.

6.      Stanovení, rozdělení a hodinové dotace výběrových a volitelných předmětů jsou plně v kompetenci ředitele školy. Konkrétní rozvržení učiva do jednotlivých ročníků a jeho hodinové dotace navrhují vyučující a po projednání v předmětových komisích je schvaluje ředitel školy. Pro výuku volitelných předmětů je možno vytvářet skupiny žáků z různých tříd a ročníků.

7.      Kategorie výběrových předmětů je tvořena jednak některými rozšířenými předměty odbornými a jednak předměty novými, jejichž zařazení vyplývá z požadavků zahradnické praxe, podmínek výrobní oblasti, aktuálního stavu na trhu práce eventuelně tradice školy. Pokud struktura těchto předmětů může být výstižně pojmenována, lze charakteristiku zaměření uvést v příslušné pedagogické dokumentaci. Označení se doporučuje vyjádřit maximálně pěti slovy. Zaměření musí být v souladu s profilem absolventa a charakteristikou vzdělávacího programu studijního oboru.

8.      Žáci absolvují v každém ročníku až pětidenní exkurzi. O termínu jejího konání a náplni ve smyslu její přiměřenosti a odbornosti rozhoduje ředitel školy.

9.      Stanovení, počet hodin a učební osnovy nepovinných vyučovacích předmětů jsou plně v kompetenci ředitele školy. Pro potřeby výuky je možné vytvářet skupiny žáků z různých tříd a ročníků.

10.  Všeobecná vzdělávací část tvoří 45% z celkové hodinové dotace za dobu studia. Do tohoto podílu se započítávají předmět chemie v 1. ročníku a předmět biologie a ekologie v 1. a 2. ročníku.

11.  Výuku tělesné výchovy lze podle podmínek školy zvýšit o jednu hodinu týdně s tím, že tato hodina nebude započítávána do součtu týdenních vyučovacích hodin.

12.  Odborná individuální praxe je stanovena ve všech ročnících studia v rozsahu 2 týdnů, délka pracovní doby je přitom určena příslušnými předpisy. Délka učební praxe a odborné prázdninové praxe je rámcově uvedena v Přehledu využití týdnů.

13.  Výuka předmětu ekonomika je realizována podle schválené učební osnovy pro studijní obory SOŠ a SOU ze dne 6. dubna 1999 čj. 18052/99-23. Přitom je však plně respektováno zařazení předmětu do učebního plánu i znění poznámek, které se jej bezprostředně týkají.