MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 19. února 2001, č.j. 12 662/01-23 s platností od 1. září 2001 počínaje 1. ročníkem

 

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

41-44-M/001 (42-11-6) Zahradnictví

 

Dálkové studium 

 Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet konzultačních hodin

v ročníku, resp. za studium

 

Celkem

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

Povinné

220

220

220

220

200

1080

a) základní

 

 

 

 

 

 

1. Všeobecně vzdělávací

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

 

 

 

 

 

100

Cizí jazyk

 

 

 

 

 

100

Dějepis

 

 

 

 

 

30

Občanská nauka

 

 

 

 

 

30

Matematika

 

 

 

 

 

100

Fyzika

 

-

-

-

-

20

Výpočetní technika

-

 

 

-

-

20

2. Odborné

 

 

 

 

 

 

Chemie

 

 

-

-

-

60

Biologie a ekologie

 

 

-

-

-

60

Základy zahradnictví

 

 

-

-

-

50

Geodézie

-

-

 

-

-

20

Stroje a zařízení

 

 

 

-

-

40

Ovocnictví

-

 

 

 

 

60

Zelinářství

-

 

 

 

 

60

Květinářství

-

 

 

 

 

70

Sadovnictví

-

 

 

 

 

70

Ochrana rostlin

-

-

-

 

 

40

Ekonomika

-

-

-

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) výběrové

-

-

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepovinné

nejsou zavedeny

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

1.      Učební plán je zpracován jako rámcový. Jeho konkretizace je v kompetenci ředitele školy, je však nutno dodržet stanovené celkové minimální počty vyučovacích hodin a dále uvedené podmínky. Konkretizovaný učební plán je součástí dokumentace školy.

2.      Musí být dodrženy uvedené minimální hodinové dotace jednotlivých předmětů za celou dobu studia, které lze pouze zvyšovat  z počtu hodin vyhrazených pro předměty výběrové. Přitom nesmí být překročen celkový počet konzultačních hodin v daném ročníku. Při konkretizaci výuky všeobecně vzdělávacích předmětů je nutno přihlédnout k návaznosti na maturitní zkoušky z jednotlivých vyučovacích předmětů.

3.      Ředitel školy může upravit celkové počty hodin v jednotlivých předmětech v rozpětí 10% z celkového počtu konzultačních hodin v jednotlivých ročnících. Celkový počet konzultačních hodin přitom nelze překročit. V počtu konzultačních hodin jednotlivých předmětů jsou zahrnuta i cvičení.

4.      Obsah učiva jednotlivých předmětů může vyučující upravit až o 30% jeho rozsahu zařazením nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, aktuálních otázek tržní ekonomiky nebo požadavků zahradnické praxe v příslušné výrobní oblasti.

5.      Stanovení, rozdělení a hodinové dotace výběrových předmětů jsou plně v kompetenci ředitele školy, který také schvaluje jejich učební osnovy navržené předmětovou komisí. 

6.      Kategorie výběrových předmětů je tvořena jednak některými rozšířenými předměty odbornými a jednak předměty novými, jejichž zařazení vyplývá z požadavků zahradnické praxe, podmínek výrobní oblasti, aktuálního stavu na trhu práce, eventuálně tradice školy. Pokud struktura těchto předmětů může být výstižně pojmenována, lze z nich vytvářet zaměření. Označení zaměření vyjádřené maximálně pěti slovy je možno uvést na vysvědčení. Vytváření odborných zaměření je v kompetenci ředitele školy. Zaměření musí být v souladu s profilem absolventa a charakteristikou vzdělávacího programu studijního oboru.

7.      Odborná praxe je uznána za splněnou, pokud žák prokáže, že praxi splnil v rámci svého zaměstnání. Ve sporných případech může ředitel školy stanovit přezkoušení žáka z témat odborné praxe. Praktické dovednosti získává žák i v rámci konzultačních hodin formou cvičení z odborných předmětů.

8.      Výuka předmětu ekonomika je realizována podle schválené učební osnovy pro studijní obory SOŠ a SOU ze dne 6. dubna 1999 č.j. 18052/99-23. Přitom je však plně respektováno zařazení předmětu do učebního plánu i znění poznámek, které se jej bezprostředně týkají.

9.      Na závěr každého pololetí se skládají zkoušky ze všech předmětů, jimž se v tomto pololetí vyučuje. Musí být  rovnoměrně rozloženy do jednotlivých zkouškových dnů.

Ředitel školy rozhodne, zda stanovené konzultační hodiny budou dle pravidelného týdenního rozvrhu nebo jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.