CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

1. Základní údaje

     Délka přípravy:                                2 roky

     Základní podmínky pro přijetí:         úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v příslušném tříletém učební oboru, stanoveném platným předpisem

     Způsob ukončení přípravy:               maturitní zkouška

     Poskytované vzdělání:                      úplné střední odborné vzdělání

 

2. Stručný popis studijního oboru

Studijní obor rozšiřuje a prohlubuje znalosti o teoretických základech mechanizace zemědělství a lesního hospodářství, zvláště pak ve sféře péče o zemědělskou a lesní techniku. Zahrnuje tuto problematiku komplexně, tj. jak z hlediska preventivní péče, tak diagnostických postupů v opravárenství a to včetně jejich vývojových trendů.

Přitom je zdůrazněn také ekonomický a organizační pohled, aby absolventi získali základní předpoklady i pro přiměřenou provozně technickou činnost při řízení výrobních procesů a pracovních kolektivů, zejména v oblasti technické diagnostiky a údržbářsko-ošetřovatelské činnosti. Mají však možnost vytvořit si odborné předpoklady i pro soukromé podnikání v zemědělství (lesním hospodářství), zvláště pak v oblasti opravárenských služeb.

V předmětech ekonomika a řízení, stroje a zařízení a technická diagnostika se umožňuje formou alternativního učiva prohloubit specifickou přípravu pro oblast zajišťování provozní spolehlivosti techniky buď v zemědělské výrobě, nebo v lesním hospodářství.

 

3. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

 Neoddělitelnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů – zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, to je specifickému pro daný studijní oboru a postihovat jak otázky a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce z hlediska jednotlivce, tak z hlediska pracovníka, řídícího činnost pracovního kolektivu.

V prostorách určených pro vyučování je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygieně práce, zvláště při vykonávání praktických cvičení.       

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce se rozumí:

a) důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,   s protipožárními předpisy a technologickými postupy,

b) používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům.

c)  používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

d)  vykonávání stanovených dozorů.

 

4. Zařazení absolventů

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven vykonávat náročné pracovní činnosti dělnických povolání ve III. a IV. kvalifikačním stupni nebo vybrané technickohospodářské činnosti provozního charakteru v souladu s požadavkem předepsané délky odborné praxe a předepsaného doplňujícího vzdělání tak, jak to uvádějí kvalifikační katalogy a odvětvové předpisy.

 

5. Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách a o pomaturitní studium za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol, poskytujících úplné střední vzdělání podle platných předpisů.