Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 11.6.1992,  čj. 19 118/92-21 s platností od 1. září 1992 počínaje 1. ročníkem.

a

Dodatek schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 16. července 2002, čj. 22 320/2002-23 s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem

a

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 25.6.1996, čj. 22 368/96-23 s platností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem.

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

41-45-L/505 (45-26-4) Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyuč. hodin v ročníku

1.

2.

A. Všeobecně vzdělávací

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

1. cizí jazyk 3)

2 popř. 3

2 popř. 3

Základy společenských věd

1

1

Matematika

3(1)

3(1)

Fyzika

2(1)

2(1)

Tělesná výchova 4)

2

2

 

12 - 13

12 – 13

B. Odborné

 

 

Ekonomika a řízení

 2(0,5)

2(0,5)

Strojnictví

3

-

Mechanika

3

-

Nauka o materiálu

2/0

-

 Elektrotechnika a automatizace

2(1)

2(1)

Provozní spolehlivost strojů

0/2

3(1)

Motorová vozidla

2

2

Stroje a zařízení

2

2

Technická diagnostika

2(1)

3(2)

 

18

14

C. Volitelné 1)

 

 

Chemie

2(1)

2(1)

Biologie

2

2

2. cizí jazyk

3

3

Psychologie

1

1

Estetická výchova

1

1

Zeměpis

1

1

Výpočetní technika

3(1)    nebo         3(1)

Rostlinná výroba

-

2

Živočišná výroba

-

2

Lesní výroba

-

2

Využití zemědělské techniky

-

3

Ekonomika soukromého podnikání

3(1,5)   nebo        3(1,5)

Racionalizace administrativních prací

-

3

 

3

7

Celkem

33 popř. 34

33 popř. 34

 


Poznámky:

 

1.      Struktura volitelných předmětů vychází z charakteru studijního oboru a jejich volba je plně v kompetenci ředitele SOU (SOŠ). Jejich celkový rozsah činí v 1. ročníku 3 týdenní hodiny a ve 2. ročníku 7 týdenních hodin.

2.      Počet hodin v závorce udává počet hodin praktických cvičení z celkového počtu týdenních vyučovacích hodin předmětu. Při vyučování formou cvičení se třída dělí do skupin.

3.      V povinném předmětu 1. cizí jazyk pokračuje žák ve studiu toho cizího jazyka, kterému se učil ve tříletém učebním oboru; hodinová dotace činí 2 nebo 3 vyučovací hodiny v každém ročníku. Ve volitelném předmětu 2. cizí jazyk může začít se studiem dalšího cizího jazyka, v tom případě činí hodinová dotace 3 hodiny v každém ročníku.

4.      Počet hodin tělesné výchovy lze podle místních podmínek zvýšit o 1 hodinu týdně s tím, že tato hodina nebude považována za další rozšíření počtu hodin v učebním plánu.

5.      Celkový počet hodin všeobecně vzdělávacích předmětů (povinných i volitelných) nesmí klesnout pod 15 hodin týdně v každém ročníku.

6.      Volba a struktura nepovinných vyučovacích předmětů je plně v kompetenci ředitele SOU (SOŠ), který také schvaluje jejich učební osnovy navržené předmětovými komisemi. Jako nepovinné vyučovací předměty se doporučují: cvičení z přírodovědného předmětu a matematiky, konverzace v cizím jazyce, sportovní hry, psaní strojem a hospodářská korespondence, zdravověda, přístrojová technika v oboru. SOU (SOŠ) má však možnost zvolit i jiné předměty podle profesionálních i osobních potřeb a zájmů žáků a regionálních potřeb, s přihlédnutím k personálním a materiálním podmínkám SOU (SOŠ).

7.      Tzv. maturitní předměty budou stanoveny v souladu s vyhláškou o ukončování studia na středních školách.

8.      Ředitel školy má možnost provést úpravy hodinové dotace jednotlivých předmětů až do 10 % celkového počtu týdenních vyučovacích hodin určených učebním plánem s tím, že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný povinný vyučovací předmět a stanovený celkový počet vyučovacích hodin nebude překročen.

9.      Obsah učiva se může upravit až do 30 % jeho rozsahu k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, z aktuálních otázek přechodu k tržní ekonomice a k lepšímu přizpůsobení učiva specifickým potřebám.

 

 

 

 

Večerní studium

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

1.

2.

3.

Celkem

A. Povinné vyučovací předměty

15

15

13

43

1.  Všeobecně vzdělávací

7

6

6

19

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Cizí jazyk

2

2

2

6

Základy společenských věd

1

-

-

1

Matematika

1

1

1

3

Fyzika

1

1

1

3

 

 

 

 

 

2. Odborné

8

9

7

24

Ekonomika a řízení

1

1

1

3

Strojnictví

1

1

-

2

Mechanika

1

1

-

2

Nauka o materiálu

1

1

-

2

Elektrotechnika a automatizace

1

1

1

3

Provozní spolehlivost strojů

-

1

1

2

Motorová vozidla

1

1

1

3

Stroje a zařízení

1

1

1

3

Technická diagnostika

1

1

2

4

 

 

 

 

 

B. Volitelné

-

-

2

2

Celkem

15

15

15

45

 

Poznámky k učebnímu plánu večerního studia

1.      Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu týdenních vyučovacích hodin, které jsou uvedeny v učebním plánu večerního studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel školy

2.      Struktura volitelných předmětů je v kompetenci ředitele školy.

 

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet konzultačních hodin v ročníku

 

1.

2.

3.

Celkem

A. Povinné vyučovací předměty

190

175

160

525

1.  Všeobecně vzdělávací

100

90

90

280

Český jazyk a literatura

20

20

20

60

Cizí jazyk

35

35

35

105

Základy společenských věd

10

-

-

10

Matematika

20

20

20

60

Fyzika

15

15

15

45

 

 

 

 

 

2. Odborné

90

85

70

245

Ekonomika a řízení

10

10

10

30

Strojnictví

15

10

-

25

Mechanika

10

10

-

20

Nauka o materiálu

10

10

-

20

Elektrotechnika a automatizace

10

10

10

30

Provozní spolehlivost strojů

5

5

10

20

Motorová vozidla

10

10

10

30

Stroje a zařízení

10

10

10

30

Technická diagnostika

10

10

20

40

 

 

 

 

 

B. Volitelné

30

45

30

105

Celkem

220

220

190

630

 

Poznámky k učebnímu plánu dálkového studia

1.      V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin, které jsou uvedeny v učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel školy.

2.      Počty konzultačních hodin v ročníku, které stanoví učební plán dálkového studia, jsou závazné a musí se rovnoměrně rozložit do dvou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda se stanovené počty konzultačních hodin zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

3.      Struktura volitelných předmětů je v kompetenci ředitele školy.