PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:                                        4145 Zemědělská a lesnická technika

Kód a název :                                           4145 – M/001 Mechanizace a služby

Dosažený stupeň vzdělání :                        úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace :                 maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Dosažený stupeň vzdělání:

Úplné střední odborné

 

Způsob ukončení a certifikace:

Maturitní zkouška - vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Výsledky vzdělávání:

Absolvent oboru mechanizace a služby je připraven pro budoucí uplatnění v odpovídajících pracovních a společenských funkcích. Získané úplné střední odborné vzdělání rozvíjí osobnost absolventa tím, že tvoří základ pro formování názoru, upevňuje mravní a charakterové vlastnosti, rozvíjí a rozšiřuje obecné schopnosti včetně schopností adaptace na měnící se podmínky společenské reality, prohlubuje vztah k práci a zdokonaluje komunikační možnosti. Toto vzdělání poskytne absolventovi i potřebné poznatky o přírodě, člověku a společnosti a umožňuje mu chápat vnitřní souvislosti mezi jevy, rozumět obecným zákonům a zákonitostem, oceňovat kulturní hodnoty a využívat jich.  

Absolvent má umět získávat, kriticky hodnotit, třídit a využívat informace o jevech a procesech, které jsou významné pro vytváření názorů, postojů a přesvědčení v rozličných oblastech života a činnosti všestranně rozvinutého mladého člověka, občana a odborníka. Má si vytvářet na základě přiměřeného vědeckého poznání vlastní názor na základní problémy práce a života, konfrontovat jej s jinými názory, ověřovat zkušeností a soustavně ho zdokonalovat. Má mít vypěstovánu potřebu soustavného vzdělávání a zvyšování kvalifikace a rozšiřování kulturního obzoru. Má se podílet na řízení života společnosti zodpovědnou prací a veřejnou činností, jednat v souladu s normami společnosti.  

Významnou součástí profilu absolventa jsou jeho morální vlastnosti. Mezi rozvíjenými volními vlastnostmi zaujímají přední místo vztah k práci, ke kolektivu a přírodnímu prostředí.

K nejdůležitějším žádoucím osobnostním rysům absolventa patří schopnosti:

-         samostatně myslet a pohotově rozhodovat,

-         cílevědomě a rozvážně jednat a vystupovat,

-         aplikovat získané vědomosti a dovednosti ve společenské praxi,

-         iniciativně a samostatně řešit úkoly na pracovišti, pracovat v týmu, podílet se aktivně na organizaci a řízení činností v pracovní skupině,

-         získávat a využívat vědeckotechnické informace v pracovní činnosti, zavádět vědecké poznatky a výzkumem ověřené prostředky a postupy do práce a dále se vzdělávat.

 

Důležitou součástí profilu absolventa jsou i obecné vědomosti, dovednosti a postoje, mezi něž patří:

-         vědomost, že zákonitosti, jimiž přírodní a společenské jevy vyjadřujeme, lze poznat a využít jich ke změně životních podmínek,

-         vědomosti o těchto zákonitostech v rozsahu a struktuře přiměřené jeho vzdělávací úrovni a odborné profilaci,

-         dovednosti dalšího využití získaných vědomostí ve  studiu a při řešení praktických úkolů,

-         dovednosti používat vědomostí, pracovních metod a technik matematických, přírodních i společenských věd a filosofie při studiu a řešení odborných, osobních a společenských problémů,

-         návyk soustavně sledovat vědeckotechnický rozvoj oboru v odborné literatuře a pohotově jej spolu se zkušenostmi pokrokové praxe uplatňovat ve vlastní práci,

-         návyk myslet a jednat ve shodě se získanými vědomostmi a dovednostmi,

-         dovednost správně analyzovat a optimálně řešit přiměřené problémové situace,

-         návyk systematicky rozvíjet a prohlubovat své vědomosti a dovednosti a trvale tím zvyšovat svou odbornou erudici.

Absolvent ovládne také vybrané manuální dovednosti s vazbou na teoretickou složku vzdělávání, čímž se zvýší jeho adaptabilita vzhledem k proměnlivosti prostředí a vzdělávání se přiblíží potřebám praxe a trhu práce.

 

V oblasti odborného vzdělávání absolvent získá základní odborné vědomosti, dovednosti, návyky a postoje pro široký záběr zejména v oblasti mechanizace zemědělství, strojírenství a jiných mechanizovaných provozů. Ty si dále prohlubuje ve zvoleném zaměření souborem výběrových předmětů.

 

Složka všeobecného vzdělávání:

Absolvent:

-         Dovede se orientovat v politickém dění, zná základní principy fungování demokratické společnosti, svá práva a dovede uplatňovat  své zájmy v rámci zákonných norem občanské společnosti, respektují však práva jiných lidí;  je připraven na život  v  multikulturním prostředí.

-         Má přehled o fungování tržní ekonomiky, uvědomuje si význam funkčního sociálního systému a smyslu pro občanskou solidaritu.

-         Dovede rozlišit základní kategorie životních hodnot, je chopen odpovědného a humánního přístupu k ostatním lidem, orientovat se v mezilidských vztazích a pochopit význam rodiny ve společnosti.

-         Váží si svého zdraví a upevňuje si svou tělesnou i duševní kondici.

-         Je poučen o negativních dopadech neodpovědného a nezdravého způsobu života a o škodlivém vlivu návykových látek na lidský organismus.

-         Je schopen kultivovaného projevu ústní a písemnou formou a chápe jeho význam pro společenské a pracovní uplatnění.

-         Má všeobecný kulturní rozhled, dovede se orientovat v jednotlivých uměleckých žánrech,  má přehled o české i světové literatuře a má vypěstován návyk číst krásnou literaturu, populárně naučná díla a časopisy podle svého zájmu.

-         Dovede kriticky přistupovat k médiím, získávat potřebné informace včetně informací ze sdělovacích prostředků a je schopen je interpretovat jak v obecné, tak i v odborné oblasti.

-         Má přehled o historickém vývoji českých i světových dějin, který vedl k vytvoření současné podoby světa a který odráží i současné politické dění.

-         Je schopen nejen přiměřeně komunikovat v jednom světovém jazyce a domluvit se  o věcech denního života, ale ovládá a využívá odbornou terminologii potřebnou k vlastnímu  odbornému vzdělávání a k výkonu povolání.

-           matematické znalosti a poznatky na úrovni střední školy v míře potřebné k úspěšnému řešení konkrétních problémů ve své profesi i v běžných životních situacích.

-         Rozumí a je schopen používat přesné matematické formulace, matematické symboly a další prostředky  (např. grafy, diagramy, tabulky).

-         Umí logicky myslet a odhadnout  předpokládané výsledky, ověřit reálnost získaných výsledků a zdůvodnit zvolený způsob řešení.

-         Rozumí přírodním jevům a zákonům, je schopen uplatnit přírodovědné poznatky ve své profesi i v běžném životě, pochopit důsledky aplikací  fyziky, chemie a biologie na lidskou společnost v  závislosti na rozvoji vědy a techniky a jednat v zájmu ochrany životního prostředí.

-         Umí provádět základní metody práce v přírodovědných oborech (pozorování, experiment) a využívat k tomu patřičné přístroje a materiály.

-         Ovládá práci s osobním počítačem, využívá poznatky a  dovednosti osvojené z výpočetní techniky v běžné i profesní praxi a jako zdroj informací.

-         Během studia získal návyk průběžně se odborně vzdělávat  ve svém oboru a schopnost uplatňovat nově získané poznatky při výkonu svého povolání.

 

Složka odborného vzdělávání:

Odborná složka profilu absolventa je charakterizována schopností aplikovat na konkrétní případy získané vědomosti a dovednosti, které umožní absolventovi v krátkém čase se  kvalifikovaně uplatnit v oblasti výkonu činností, pro něž byl připravován.

 

Absolvent zejména:

-         Umí užívat vědomostí a dovedností způsobů zobrazování tvaru strojních součástí a zhotovování technických výkresů.

-         Umí aplikovat vědomosti o funkci strojních součástí a mechanismů.

-         Orientuje se ve vlastnostech materiálů, zejména z hlediska jejich použití při opravách a modernizaci zařízení, možností jejich náhrady nebo vhodných změn a ochrany před účinky agresivních médií se zvláštním zřetelem na ochranu proti korozi.

-         Je schopen aplikovat vědomosti z oblasti základů stavby kovů a vnitřních změn probíhajících při jejich mechanickém tepelném zpracování.

-         Umí aplikovat vědomosti a dovednosti související se složením, funkcí, seřizováním a obsluhou strojů a zařízení, s jejich sestavováním do technologických linek a efektivním využíváním.

-         Má přehled o soustavě energetických prostředků v zemědělství, vědomosti a dovednosti týkající  se  traktorů, osobních i nákladních automobilů, k jejichž řízení získá příslušná oprávnění  (skupiny T, B, C) ve smyslu platné vyhlášky Ministerstva dopravy.

-         Má vědomosti o tvorbě a ochraně krajiny a životního prostředí.

-         Dovede obsluhovat dispečerská zařízení a příslušnou sdělovací techniku.

-         Rozumí poznatkům ze základních strojírenských technologií a techniky montáže a demontáže včetně používaných strojů, nástrojů a zařízení.

-         Zná zásady technické přípravy oprav a vedení skladového hospodářství pro potřeby údržby a oprav.

-         Orientuje se v jednoduchých strojnických měřeních.

-         Má zobecněné vědomosti o normalizaci a standardizaci.

-         Zná základní pojmy a vztahy z ekonomiky podniku se zaměřením na principy racionalizace technologických procesů, na zvyšování efektivnosti a hospodárnosti.

-         Má znalosti zásad účetnictví a evidence.

-         Má vědomosti o podstatě a významu informační soustavy podniku a jejích oborech.

-         Je schopen získávat, třídit a využívat informace.

-         Ovládá metody plánování a ekonomiky práce.

-         Je vybaven základními znalostmi z oblasti psychologie a sociologie.

-         Zná zásady technicko-technologické kontroly činností na svěřeném pracovním úseku a zásady využívání rozborové činnosti při hodnocení pracovních výsledků, řízení a kontrole výroby.

-         Zná zásady hodnocení vykonané práce a stanovení odměny za práci.

-         Má základní vědomosti o obecných právních předpisech a předpisech v oblasti mechanizace a o jejich uplatňování při řízení.

-         Má přehled o způsobech přípravy a zvyšování kvalifikace pracovníků.

-         Utvořil si komplex vědomostí o zásadách bezpečnosti a hygieny práce, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí včetně péče o kulturu práce a pracovního prostředí.

-         Dovede se technicky vyjadřovat v písemném i ústním projevu.

-         Dovede pracovat s odbornou literaturou domácí i světovou.

-         Umí využívat přírodních podmínek při tvorbě krajiny a životního prostředí.

Absolvent technicko-provozních zaměření

-         Využívá vědomostí o soustavě strojů a zařízení pro uplatňování komplexní mechanizace a automatizace pracovních procesů v zemědělské výrobě.

-         Rozumí tribotechnice a protikorozní ochraně jako preventivní součásti péče o stroje a zařízení.

-         Má znalosti metodických zásad moderní údržby, hlavních metodických principů a racionalizačních faktorů, jakož i technických prostředků údržby.

-         Má znalosti typických metod oprav základních prvků strojů a zařízení, včetně navrhování jednoduchých technologických postupů výroby a metod renovace strojních součástí s respektováním hledisek ekonomických i bezpečnostních.

-         Má aplikační znalosti metod diagnostiky a defektoskopie strojů a zařízení, včetně vlastního měření, posuzování technického stavu a stanovení termínu racionálních oprav.

-         Využívá vědomostí o základech elektrotechniky a elektroniky, včetně znalostí měřicích elektrotechnických metod a technik  k jejich aplikaci v oblasti mechanizace zemědělství.

-         Dovede kvalifikovaně hodnotit běžná elektrická zařízení, zejména z hlediska norem a předpisů o ochraně proti úrazu elektrickým proudem.

-         Využívá zobecněných vědomostí o principech a možnostech automatického řízení a kontroly činnosti používaných strojů a zařízení s využitím elektroniky a výpočetní techniky.

-         S jistotou ovládá odbornou terminologii typickou pro strojírenství a je schopen využívat obecných poznatků, pojmů, pravidel a principů při řešení praktických úkolů.

-         Umí pracovat se strojnickými tabulkami, normami a nomogramy.

-         Zná základní druhy materiálů a polotovarů používaných ve strojírenství, jejich mechanické a technologické vlastnosti, metody tepelného zpracování a povrchových úprav.

-         Umí navrhovat jednoduché strojní součásti.

-         Orientuje se v jednotlivých oblastech elektrotechniky, má základní přehled o elektrických strojích, přístrojích a zařízeních, ovládá běžné metody základních elektrotechnických měření.

-         Má základní přehled o regulační a číslicové technice a o možnostech automatického řízení výrobních procesů.

-         Osvojil si teoreticky a v jisté míře i prakticky základní strojírenské technologie včetně vědomostí o používaných strojích, nástrojích a přípravcích, má přehled o navrhování jednoduchých výrobních pomůcek.

-         Umí provést základní kontrolu jakosti materiálů, polotovarů, součástí a výrobků.

-         Má základní dovednosti v používání počítače včetně používání aplikace CAD.

-         Je schopen samostatného rozhodování, je schopen řídit menší kolektiv pracovníků.

-         Je schopen se orientovat v tržním prostředí a vykonávat základní činnosti související s podnikatelskými aktivitami.

-         Má přehled o organizaci a činnostech většího podniku.

-         Uvědomuje si odpovědnost za výsledky své práce, je schopen dodržovat technologickou a pracovní kázeň a působit v tomto směru na spolupracovníky a podřízené.

-         Má odpovídající poznatky a návyky z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a ochrany životního prostředí, chová se a jedná v souladu s nimi.

-         Dodržuje zásady pro ochranu před účinky elektrického proudu a je schopen poskytnout první pomoc při úrazu elektrickým proudem.

-         Uvědomuje si svoje schopnosti a z nich vyplývající možnosti při vstupu na trh práce.

 

Absolvent ekonomicko-organizačních zaměření

-         Aktivně využívá znalosti základních ekonomických pojmů a souvislostí.

-         Chápe příčiny a důsledky stavu a vývoje základních ekonomických jevů a procesů.

-         Umí zpracovávat ekonomické informace s využitím prostředků výpočetní techniky, vyhodnocovat je a vyvozovat závěry pro ekonomické rozhodování.

-         Ovládá firemní a manažerské účetnictví, získané informace umí vyhodnotit z hlediska jejich využití pro finanční řízení podniku.

-         Dovede psát desetiprstovou hmatovou metodou, při vyřizování administrativní agendy využívá prostředky standardní kancelářské techniky.

-         Umí stylizovat a vyhotovovat obchodní dopisy.

-         Vyznačuje se kultivovaným projevem v ústním i písemném styku.

-         Orientuje se v právním řádu a základních ustanoveních práva obchodního, živnostenského, občanského a pracovního, zná obsah činností při zajišťování podnikových faktorů a marketingových činností, chápe roli podnikového managementu v procesu řízení.

-         Je schopen komunikace s obchodním partnerem v cizím jazyce.

-         Vyznačuje se snahou o dosahování efektivních ekonomických výsledků  při respektování ekologických souvislostí hospodaření.

-         Má schopnost doplňovat a rozvíjet své odborné vzdělání s ohledem na změny v ekonomické praxi, je adaptabilní vzhledem k měnícím se požadavkům trhu práce.

 

Možnosti uplatnění absolventů

Absolventi jsou připravováni, aby se po absolvování nástupní praxe v oboru a po odpovídající době zapracování mohli uplatňovat ve funkcích středních technicko-hospodářských pracovníků pro činnosti, které souvisejí s využíváním techniky a zajišťováním její provozní spolehlivosti. Mohou se uplatnit především jako technici zemědělských provozních podniků, jako vedoucí opraven nebo jako technici  v dalších funkcích na mechanizačním úseku, v oblasti dopravních, stavebních, servisních a obchodně ekonomických služeb.

Vzhledem k šíři profilu se absolventi mohou po potřebném zapracování uplatnit v činnosti techniků také ve specializovaných opravnách, ve firmách zemědělského nákupu a zásobování a v jiných podnicích služeb pro zemědělství, ale i na úseku mechanizace v lesnictví, výsadbě a údržbě veřejné zeleně, stavebnictví, hospodaření s odpady a v péči o životní prostředí.  

Dále se uplatní ve státní zprávě, v technických oblastech činnosti policie, v obchodní a zprostředkovatelské oblasti. Důležitou oblastí uplatnění je i obsluha složité mechanizace vybavené automatizační a výpočetní technikou.  

Absolventi studijního oboru mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách, především  technických oborů.  

Absolventi technicko-provozních zaměření se uplatní především:

-         provádění mechanizovaných služeb,

-         řízení provozu mechanizačních parků,

-         opravách strojů a zařízení,

-         obsluze složité výrobní a zpracovatelské techniky,

-         kovovýrobě,

-         technických službách obcí,

-         státní správě zemědělství a služeb,

-         řízení provozu dopravní a manipulační techniky,

-         zajišťování servisu a oprav vozidel a strojů,

-         podnikání na úseku silniční dopravy, servisů a opraven,

-         obsluze výkonných dopravních prostředků a zařízení pro manipulaci s materiálem,

-         spedici, celní službě a státní správě dopravy,

-         jako technici servisních firem,

-         jako prodejci vozidel a mobilních nástaveb, zemědělské mechanizace a komodit,

-         jako pracovníci výstavby a správy budov pro zemědělské a technické provozy,

-         jako pracovníci projekčních kanceláří pro technologická vybavení,

-         jako zkušební technici,

-         v servisu strojů a přístrojů s elektrotechnickým vybavením a jejich prodeji,

-         jako pracovníci dílenské a výstupní kontroly,

-         při provádění mechanizovaných služeb ve stavebnictví,

-         jako technici ve firmách provádějících mechanizovanou údržbu zeleně,

-         jako pracovníci technických a ekologických služeb,

-         jako pracovníci odpadového hospodářství,

-         jako vedoucí pracovníci recyklačních provozů,

-         jako pracovníci orgánů ochrany životního prostředí pro oblast technických provozů.

 

Absolventi ekonomicko-organizačních zaměření se uplatní jako:

-         hospodáři mechanizačních provozů,

-         prodejci technických materiálů,

-         prodejci náhradních dílů, strojů a zařízení,

-         asistenti podnikatele v oblasti mechanizačních činností,

-         účetní technického střediska,

-         pracovníci projekce,

-         pracovníci státní správy nebo obecní samosprávy,

-         středně techničtí pracovníci kovovýroby a služeb,

-         pracovníci obchodu se zemědělskými komoditami,

-         pracovníci skladového hospodářství,

-         ve veřejných službách s vazbou na mechanizaci a obchod,

-         v ekonomické činnosti rodinných firem,

-         v zabezpečování obchodních jednání a doplňkových službách,

-         v tvorbě estetického prostředí firem a pracovišť,

-    v propagační a marketingové oblasti.