CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Kód a název :

45-97-3/14 Lesní hospodářství

Vstupní předpoklady žáků :

Studijní obor je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří splnili podmínky přijímacího řízení

Délka a forma studia

2 roky denního, 3 roky dálkového studia

 

1. Základní údaje

 Délka přípravy: 2 roky denní studium a 3 roky dálkové studium

 Základní podmínky pro přijetí: Úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v učebních lesnického zaměření. V ostatních případech stanoví podmínky přijetí ředitel školy. 

Způsob ukončení přípravy: Závěrečná zkouška  

Poskytované vzdělání: Střední odborné vzdělání

2. Stručný popis oboru

Absolventi oboru budou teoreticky i prakticky připraveni pro výkon funkce lesníka, lesního mistra.

Absolventi oboru budou provádět odborné lesnické práce na menších lesních majetcích, v nejnižších organizačních jednotkách (lesnický úsek). Jedná se zejména o  odborné lesnické práce manuálního charakteru, řízení pracovních skupin, menších provozních zařízení (sklady, lesní školky), vedení příslušné prvotní hospodářské evidence, zadávání a přebírání prací, zabezpečování ochranné lesní služby. 

Všechny schopnosti, vědomosti a dovednosti si žák dostatečně ověří, prohloubí a upevní při  cvičeních a praxích na školním polesí a praxích u jiných uživatelů lesa.

 

3. Charakteristika obsahu vzdělání

Prioritní předměty vzdělání jsou pěstebního a technického směru ve vztahu k lesnímu hospodářství, zejména při maloplošném hospodaření. Doprovodnými jsou ekonomické   a zemědělské předměty, které rozšiřují odbornost žáků a tím zvyšují možnosti jejich uplatnění na trhu práce. Samostatnou disciplínou zvyšující odbornost žáků a možnosti jejich uplatnění je ochrana a tvorba krajiny. Úspěšné absolvování předmětu myslivost umožní složení vyšší odborné zkoušky z myslivosti.  Úspěšné absolvování předmětu základy pedagogiky  vytváří předpoklady pro vykonávání činností souvisejících s výchovou žáků.

4. Zdravotní požadavky na uchazeče

Zdravotní stav uchazeče musí odpovídat požadavkům na denní dlouhodobý pohyb v lesním terénu. Proto  nesmí trpět vážnými poruchami a onemocněním  pohybového aparátu (postižení páteře, dolních a horních končetin), zejména onemocněními omezujícími funkci velkých kloubů. Dále vadí chronická a alergická onemocnění dýchacích cest.

Přijati mohou být pouze uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost na přihlášce potvrdí lékař. V případě změněné pracovní schopnosti je nutné doporučení posudkové komise sociálního zabezpečení.

 

5. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na hygienu práce

Neoddělitelnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce. Výklad této  problematiky je  zakotven v náplni jednotlivých odborných předmětů. Samostatně bude vyučována v předmětu ergonomie.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů, zákonů, vládních nařízení, vyhlášek a  norem.

V prostorách určených pro vyučování je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o předpisech, které upravují problematiku bezpečnosti, ochrany zdraví a hygieny práce ve školních podmínkách, zejména při vykonávání cvičení, a při praxích.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce se rozumí:

a)      důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a technologickými postupy,

b)      používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním

c)      předpisům,

d)      používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

e)      vykonávání stanoveného dozoru.

 

6. Uplatnění absolventů

            Po úspěšném vykonávání závěrečné  zkoušky je absolvent připraven vykonávat vybrané technickohospodářské činnosti v lesním provozu (mistr, lesník). Současně může vykonávat funkce spojené s vedením pracovního kolektivu a náročné pracovní činnosti dělnických povolání. Absolvent nemůže vykonávat funkci odborného lesního hospodáře.

 

7. Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

            Absolventi  mají možnost získat úplné střední vzdělání na středních lesnických školách, případně jiných středních školách za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.