PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:                                        4146J Lesní hospodářství

Kód a název :                                           4146J/002 Lesní hospodářství

Dosažený stupeň vzdělání :                        střední odborné

Způsob ukončení a certifikace :                 závěrečná zkouška

 

Absolvent studijního oboru lesní hospodářství získá kromě teoretických a praktických znalostí z lesnictví zejména kladný vztah k  lesu, k přírodě, k životnímu prostředí a samozřejmě ke svému zaměstnání. Chápe důležitost své práce pro ochranu životního prostředí, dobrý chod lesního hospodářství a celou společnost.

Významnou součástí profilu absolventa jsou jeho morální a volní vlastnosti. Jedná se zejména o příkladné vystupování, důstojnou reprezentaci lesnického stavu, disciplinovanost, slušnost, důslednost.

Po ukončení přípravy ve studijním oboru je absolvent schopen:

-         správně a plynule se vyjadřovat jak slovně tak písemně, ovládat korespondenci a administrativu v podmínkách lesnického provozu

-         používat počty a měření se zaměřením na využití ve funkci lesníka a mistra, ovládat práci na PC pro potřeby provozu lesního hospodářství (základní znalosti práce s textovým editorem a tabulkovým procesorem pro potřeby plánování, lesní hospodářské evidence)

-         v praxi uplatnit znalosti získané z botaniky o výživě, růstu, stanovištních podmínkách a životních nárocích základních druhů dřevin a rostlin a to zejména při zakládání a výchově porostů, rozpoznat základní stanovištní rostliny a aplikovat znalosti z typologie, pedologie
a geologie pro potřeby lesnické praxe

-         orientovat se v organizační struktuře odvětví lesního hospodářství a v problematice lesní výroby, aplikovat  možností snižování nákladů na nejnižší organizační jednotce a tím zvyšování výnosů a efektivnosti lesního hospodářství

-         aplikovat znalosti z ekonomiky, které mu umožní volbu racionálního výrobního postupu a sledování dalšího hospodářského vývoje

-         orientovat se v základních daňových a mzdových otázkách

-         vystavit výkonové normy pro lesnické činnosti, vést operativní hospodářskou evidenci a základní dokumentaci lesní výroby, uplatňovat zásady jejího dalšího zpracování a připravit podklady pro účetnictví, mzdovou evidenci a lesní hospodářskou evidenci

-         uplatnit poznatky z lesnické zoologie a ochrany lesa při organizaci, prevenci a ochraně lesa proti abiotickým i biotickým činitelům se znalostí hlavních škůdců lesních dřevin a možné ochrany a prevence proti nim

-         aplikovat znalosti o zakládání, výchově a obnově porostů, ovládat možné způsoby výchovy lesních porostů prořezávkami i probírkami, uplatňovat způsoby obnovy lesa s ohledem na pozitivní dopad zásahů na životní prostředí

-         na základě znalostí z lesní těžby a lesních strojů a zařízení vybrat vhodnou těžební technologii v probírkách, mýtní těžbě i při zpracování kalamitního dříví, ovládat sortimentaci a druhování dříví, technologickou přípravu pracoviště i povýrobní úpravy, aplikovat  zásady při organizaci těžebních prací s ohledem na minimalizaci negativních vlivů lesní výroby na životní prostředí

-         provádět přejímku pěstebních i těžebních prací

-         pracovat s lesním hospodářským plánem se znalostí jeho součástí a umět je použít v lesnickém provozu, stanovit základní dendrometrické veličiny,  mít přehled o  tvorbě lesních hospodářských plánů a osnov

-         prakticky využívat a dbát na zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a  protipožárních předpisů

-         orientovat se v lesním zákoně, zákoně o ochraně přírody a předpisech s nimi souvisejících a v ostatních základních právních předpisech (zákoník práce, živnostenský zákon, občanský zákoník, trestní právo)

využívat poznatky k ochraně a chovu lovné zvěře, plánovat péči o zvěř a lov zvěře a vykonávat funkci mysliveckého hospodáře