MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

dne 16.7.1998 čj. 23 089/98-23 s platností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem

  

   UČEBNÍ PLÁN  

 

Kmenový obor: 4146J Lesní hospodářství

Studijní obor: 4146J/002 Lesní hospodářství

denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1. ročník

2. ročník

Celkem

A.Povinné předměty

 

 

 

a)Základní

27

24

51

Jazyk a základy administrativy

1

1

2

Cizí jazyk

2

2

4

Společenská nauka

1

1

2

Lesnické počty a měřičství

2

2

4

Tělesná výchova

2

2

4

Výpočetní technika

2 (2)

-

2

Ekonomika a řízení

2 (1)

2 (1)

4

Lesní prostředí

3

-

3

Botanika

2 (1)

-

2

Lesnická zoologie

2 (1)

-

2

Pěstování lesů

3 (1)

4 (2)

7

Ochrana lesů

2 (1)

4 (1)

6

Hospodářská úprava lesů

3 (1)

-

3

Lesní těžba

-

3 (1)

3

Myslivost

-

3

3

b)Výběrové

4

7

11

Zemědělská výroba

2

-

2

Krajinářství

-

2

2

Základy účetnictví

-

1

1

Aplikovaná výpočetní technika

-

2 (2)

2

Přidružená lesní výroba

-

3

3

Ekologie

1

1

2

Lesnické stroje a zařízení

2

-

2

Ergonomie

1

1

2

Základy pedagogiky

2

-

2

C e l k e m

31

31

62

B.Nepovinné předměty

 

 

 

Jazyková konverzace

1

1

2

Sportovní hry

2

2

4

Školkařský provoz

1

1

2

 

Poznámky k učebnímu plánu

1.      Předmět tělesná výchova se vyučuje podle obecně platné učební  osnovy pro nástavbové studijní obory.

2.      Struktura výběrových a nepovinných vyučovacích předmětů je plně v kompetenci ředitele školy. Seznam výběrových předmětů je rámcový a lze ho rozšířit podle  potřeb regionu, podmínek školy a zájmu žáků. Za obsah učiva a zpracování učební osnovy  výběrových předmětů, které nejsou součástí tohoto souboru, odpovídá ředitel školy.

3.      Odborná praxe může být organizována jako individuální nebo  soustředěná. Strukturu a organizaci odborné praxe stanoví  ředitel školy v závislosti na podmínkách školy a regionu.  Přitom zohledňuje požadavek lesních akciových společností,  Lesů ČR a dalších vlastníků lesa.

4.      Učební plán je možné v základních a výběrových vyučovacích  předmětech upravit až do výše 10% celkového týdenního počtu  vyučovacích hodin. Při této úpravě není možné zrušit žádný  povinný vyučovací předmět, ani překročit celkový týdenní počet  hodin stanovený učebním plánem.

5.      Vyučující mohou v učebních osnovách provést úpravu učiva  v rozsahu 30% celkové hodinové dotace v ročníku. Úprava se  využije k zařazení aktuálních otázek daného předmětu vyplývajících  z rozvoje vědy a techniky, ekonomiky a  specifických potřeb vlastníků lesa.

6.      Cvičení budou prováděna jako nedílná součást vyučovacích předmětů, u nichž je hodinová dotace cvičení vyjádřena v učebním plánu v závorce za celkovou dotací předmětu. Náplň cvičení  je součástí učební osnovy příslušného odborného předmětu.

7.      Závěrečná zkouška se připravuje podle platných předpisů.

 

 

dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů v ročníku

Počet konzultačních hodin

1.

2.

3.

celkem

A.Povinné  předměty

 

 

 

 

a)Základní

155

150

160

465

Jazyk a základy administrativy

10

-

-

10

Cizí  jazyk

15

15

-

30

Lesnické počty a měřičství

15

10

-

25

Výpočetní technika

20

-

-

20

Ekonomika a řízení

15

15

30

60

Lesní prostředí

20

-

-

20

Botanika

10

-

-

10

Lesnická zoologie

10

-

-

10

Pěstování lesů

20

30

40

90

Ochrana lesů

20

30

30

80

Hospodářská úprava lesů

-

10

30

40

Lesní těžba

-

20

30

50

Myslivost

-

20

-

20

b) Výběrové

65

70

-

135

Zemědělská výroba

15

-

-

15

Krajinářství

10

-

-

10

Základy účetnictví

-

15

-

15

Aplikovaná výpočetní technika

-

20

-

20

Přidružená lesní výroba

15

15

-

30

Ekologie

10

15

-

25

Lesnické stroje a zařízení

15

-

-

15

Ergonomie

-

10

-

10

Základy pedagogiky

-

15

-

15

C e l k e m

220

220

160

600

 

Poznámky k učebnímu plánu dálkového studia  

1.      V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin, které jsou uvedeny v učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel školy.

2.      Počty konzultačních hodin v ročníku, které stanoví učební plán dálkového studia, jsou závazné a musí se rovnoměrně rozložit do dvou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda se stanovené počty konzultačních hodin zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo jinak uspořádaného harmonogramu  konzultací.

3.      Struktura výběrových předmětů je v kompetenci ředitele školy.

4.      Závěrečná zkouška se připravuje podle platných předpisů.