CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

1. Základní údaje

Délka přípravy:                             2 roky

Základní podmínky pro přijetí:      úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v příslušném tříletém učebním oboru, stanoveném platným předpisem

Způsob ukončení přípravy:            maturitní zkouška

Poskytované vzdělání:                   úplné střední vzdělání

 

2. Stručný popis studijního oboru

Studijní obor lesní hospodářství prohlubuje a rozšiřuje znalosti o pracovních předmětech, pracovních prostředcích a výrobních postupech v lesním hospodářství, o jejich racionálním využití s přihlédnutím k jejich ekonomickým, ergonomickým a ekologickým aspektům. Zdůrazňují se požadavky na přípravu výroby, přípravu pracovišť a výrobní úpravu pracovišť, na principy řízení pracovních skupin zejména v těžebních činnostech, v pěstování lesa a v práci na manipulačních skladech. Doplňuje a upevňuje vědomosti o ekosystému lesa a jeho významu pro výrobní procesy lesního hospodářství a pro navazující ekosystémy, o ekonomice a řízení lesního hospodářství a ekonomickém významu lesa pro národní hospodářství. Poskytuje základní vědomosti a dovednosti nutné pro využívání a vedení provozní dokumentace.

 

3. Profil absolventa studijního oboru

Absolvent oboru přípravy

        ovládá dovednosti potřebné k poznání a regulování vlastní osobnosti a dovednosti potřebné pro soukromý a pracovní styk s jinými lidmi;

        je si vědom svých lidských práv a je ochoten respektovat práva jiných lidí, uvědomuje si svou národní přináležitost a má snahu rozvíjet vše pozitivní, co jeho předkové vytvořili. Cítí sounáležitost se svou vlastí a odpovědnost za ni. Uznává rovnost různých etnických skupin a ras;

        dovede využívat  svých poznatků z historie pro lepší pochopení své současnosti;

        klade si v životě filozofické otázky a hledá na ně odpovědi;

        respektuje zásady humanity a je připraven pro aktivní občanský život;

        uvědomuje si vliv přírodního prostředí a vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí a zvažuje své rozhodování a jednání v zájmu ochrany přírody a životního prostředí;

        dodržuje platné jazykové normy, umí se výstižně a správně vyjadřovat v mateřském jazyce;

        ve studovaném cizím jazyce rozumí rozhovorům o věcech denního života a dovede pohotově reagovat v rozhovorech o těchto věcech;

        ovládá potřebnou odbornou terminologii svého oboru a dovede pomocí slovníku číst cizojazyčné odborné texty;

        rozumí matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace, dokáže užívat matematické poznatky a aplikovat přírodovědné poznatky v běžných životních  a profesních situacích;

        je schopen pracovat s počítačem a využívat běžných uživatelských programů;

        vyhledává kulturní zážitky (např. čte krásnou literaturu, časopisy, populárně naučné knihy podle svého zájmu a navštěvuje kulturní zařízení, jako jsou  kina, divadla, koncertní a výstavní síně atp.);

        je poučen  o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec i o předpokladech úspěšného vyrovnání se s rolí partnera a rodiče;

        snaží se zvyšovat nebo udržovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví.

 

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky absolvent umí  rozpoznávat hospodářsky významné dřeviny a keře podle asimilačních orgánů, pupenů, kůry a makroskopického složení dřeva, rozpoznávat semenáčky a sazenice hospodářských dřevin, určit hmotu strojících stromů a vyrobených sortimentů výpočtem a podle tabulek, zná ekologické nároky hlavních lesních dřevin, skladbu lesního hospodářství, plánu a jeho využití v lesním provozu.

Absolvent musí znát soustavu lesních strojů a zařízení, pracovní technologie, bezpečnost a hygienu práce  používané při těžbě, soustřeďování a odvozu dříví, při práci na skladech dříví, při sběru, uskladňování a transportu semen a plodů lesních dřevin, při výrobě stavebního materiálu, při umělé obnově, výchově a ochraně lesních porostů.

Kromě toho zná požadavky na technologickou přípravu pracovišť, ovládá přípravu výroby a povýrobní úpravu pracovišť, dovede na svém pracovním úseku operativně řídit pracovní procesy, plánovat a organizovat jednotlivé pracovní činnosti, umí  posoudit ekonomickou a ekologickou vhodnost jednotlivých pracovních technologií, umí vést prvotní evidenci a připravit podklady z výrobního úseku pro zpracování výpočetní technikou.

Absolvent též ovládá právní předpisy vztahující se k lesnímu hospodářství, a právní předpisy související s řízením pracovních kolektivů, má potřebné vědomosti o povinnostech řídícího pracovníka k podřízeným pracovníkům, o práci a jejím působení na člověka, o faktorech ovlivňujících pracovní výkon člověka, o řízení pracovních kolektivů při plnění výrobních  úkolů.

Absolvent dále zná základní biologické poznatky a  zákonitosti specificky zaměřené na problematiku ekosystémů lesních porostů, dovede rozpoznávat negativní vlivy výrobních procesů na ekosystém lesa (imise, chemizace, mechanizace) a zná způsoby obnovy a rehabilitace lesa v postižených oblastech.

K vědomostem absolventa náleží i znalost organizační struktury lesního hospodářství, ekonomických zákonitostí a jejich projevů v oblasti řízení výrobního úseku, znalost ekonomické stránky lesní výroby ve spojitosti s národním hospodářstvím a má i potřebný přehled o současné ekologické situaci, o stavu lesních ekosystémů a o perspektivě dalšího vývoje lesního hospodářství.

 

4. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů – zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, to je specifickému pro studijní obor lesní hospodářství a postihovat jak otázky a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce z hlediska jednotlivce, tak z hlediska pracovníka, řídícího činnost pracovního kolektivu.

V prostorách určených pro vyučování je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygieně práce, zvláště při vykonávání praktických cvičení.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce se rozumí:

a) důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,

     s protipožárními předpisy a technologickými postupy,

 

b)  používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

c)  používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

d)  vykonávání stanoveného dozoru.

 

5. Zařazení absolventů

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven vykonávat náročné pracovní činnosti dělnických povolání ve III. a IV. kvalifikačním stupni nebo vybrané technickohospodářské činnosti provozního charakteru v souladu s požadavkem předepsané délky odborné praxe a předepsaného doplňujícího vzdělání tak, jak to uvádějí kvalifikační katalogy a odvětvové předpisy.

 

6. Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých  školách (včetně vojenských) a na vyšších odborných školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol, poskytujících úplné střední vzdělání podle platných předpisů.