Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky
dne 16. 8. 1989, čj. 11897/89-212 s platností od 1. září 1990 počínaje 1. ročníkem, 

a

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
dne 17. 4. 1990, čj. 15 271/90-21 a dne 31. 5. 1991 čj. 17 981/91-21  s platností od 1. září 1991

a

dne 9. 7. 1996, čj. 22 367/96-23 s platností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem.

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

41-46-L/502 (45-21-4,6) Lesní hospodářství

 

Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyuč. hodin v ročníku

 

1.

2.

3.

Celkem

1. Společenskovědní

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Cizí jazyk

2

2

2

6

Základy společenských věd

1

-

-

1

 

 

 

 

 

2. Matematicko-přírodovědné

 

 

 

 

Matematika

2

2

1

5

Chemie

2

2

-

4

 

 

 

 

 

3. Odborné

 

 

 

 

Automatizace

2

-

-

2

Práce s počítačem

-

2

2

4

Ekonomika a řízení

-

1

3

4

Speciální biologie a ekologie

2

2

2

6

Provoz lesního hospodářství

2

2

3

7

 

 

 

 

 

Celkem

15

15

15

45

 

Poznámky k učebnímu plánu večerního studia:

1.      Ve večerním  studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu týdenních vyučovacích hodin, které jsou uvedeny v učebním plánu večerního studia. Upravený tématický plán schvaluje ředitel školy.

2.      Cvičení se doporučuje soustředit do větších vyučovacích celků.

3.      Škola může provádět v učebním plánu úpravy až do výše 10 % celkového počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit žádný vyučovací předmět ani překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem.

4.      Vyučující mohou v učebních osnovách provést úpravu učiva do rozsahu 30% celkové hodinové dotace v ročníku, k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, z aktuálních otázek tržní ekonomiky, podmínek vstupu do evropských struktur a pro přizpůsobení učiva specifickým podmínkám školy a regionů.

5.      Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

 

 

Dálkové  studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet  konzultačních hodin v ročníku

 

1.

2.

3.

Celkem

1. Společenskovědní

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

30

30

30

90

Cizí jazyk

30

30

30

90

Základy společenských věd

20

-

-

20

 

 

 

 

 

2. Matematicko-přírodovědné

 

 

 

 

Matematika

30

30

20

80

Chemie

20

20

-

40

 

 

 

 

 

3. Odborné

 

 

 

 

Automatizace

30

-

-

30

Práce s počítačem

-

20

20

40

Ekonomika a řízení

-

30

40

70

Speciální biologie a ekologie

30

30

20

80

Provoz lesního hospodářství

30

30

30

90

 

 

 

 

 

Celkem

220

220

190

630

 

Poznámky k učebnímu plánu dálkového studia

1.      V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin, které jsou uvedeny v učebním plánu  dálkového studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel školy.

2.      Počty konzultačních hodin v ročníku, které stanoví učební plán dálkového studia, jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do obou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda se stanovené počty konzultačních hodin zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo jinak  uspořádaného harmonogramu konzultací.

3.      V závěru každého pololetí vykonají žáci zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném  pololetí vyučovalo. V jednom se doporučuje konat zkoušky nejvýše ze tří předmětů.

4.      Škola může provádět v učebním plánu úpravy až do výše 10 % celkového počtu konzultačních hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit žádný vyučovací předmět ani překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem.

5.      Vyučující mohou v učebních osnovách provést úpravu učiva do rozsahu 30 % celkové hodinové dotace v ročníku, k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy        a techniky, z aktuálních otázek tržní ekonomiky, podmínek vstupu do evropských struktur a pro přizpůsobení učiva specifickým podmínkám školy a regionů.

6.      Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.