PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:                                        4146 Lesní hospodářství

Kód a název :                                           41-46-M/001 (42-19-6)

Dosažený stupeň vzdělání :                        úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace :                  maturitní zkouška - vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Výsledky vzdělávání:

Absolvent je odborně připraven tak, aby po zapracování mohl v lesním hospodářství zastávat širokou škálu technicko-hospodářských a administrativně správních činností,  pro které zaměstnavatel vyžaduje úplné střední odborné (lesnické) vzdělání

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje 

Absolvent vzdělávacího programu se vyznačuje základními vědomostmi a dovednostmi v oblasti všeobecného vzdělávání, a to zejména:

·      dovede se orientovat v politickém dění, zná základní principy fungování demokratické společnosti, svá práva a dovede uplatňovat  své zájmy v rámci zákonných norem občanské společnosti, respektují však práva jiných lidí;  je připraven na život  v multikulturním prostředí;

·      má přehled o fungování tržní ekonomiky, uvědomuje si význam funkčního sociálního systému a smyslu pro občanskou solidaritu;

·      dovede rozlišit základní kategorie životních hodnot, je chopen odpovědného a humánního přístupu k ostatním lidem, orientovat se v mezilidských vztazích a pochopit význam rodiny ve společnosti;

·      váží si svého zdraví a upevňuje si svou tělesnou i duševní kondici;

·      je poučen o negativních dopadech neodpovědného a nezdravého způsobu života a  o škodlivém vlivu návykových látek na lidský organismus;

·      je schopen kultivovaného projevu ústní a písemnou formou a chápe jeho význam pro společenské a pracovní uplatnění;

·      má všeobecný kulturní rozhled, dovede se orientovat v jednotlivých uměleckých žánrech,  má přehled o české i světové literatuře a má vypěstován návyk číst krásnou literaturu, populárně naučná díla a časopisy podle svého zájmu;

·      dovede kriticky přistupovat k médiím, získávat potřebné informace včetně informací ze sdělovacích prostředků a je schopen je interpretovat jak v obecné, tak i v odborné oblasti;

·      má přehled o historickém vývoji českých i světových dějin, který vedl k vytvoření současné podoby světa a který odráží i současné politické dění;

·      je schopen nejen přiměřeně komunikovat v jednom světovém jazyce a domluvit se  o věcech denního života, ale ovládá a využívá odbornou terminologii potřebnou k vlastnímu  odbornému vzdělávání a k výkonu povolání;

·        matematické znalosti a poznatky na úrovni střední školy v míře potřebné k úspěšnému řešení konkrétních problémů ve své profesi i v běžných životních situacích;

·      rozumí a je schopen používat přesné matematické formulace, matematické symboly a další prostředky  (např. grafy, diagramy, tabulky);

·      umí logicky myslet a odhadnout  předpokládané výsledky, ověřit reálnost získaných výsledků a zdůvodnit zvolený způsob řešení;

·      rozumí přírodním jevům a zákonům, je schopen uplatnit přírodovědné poznatky ve své profesi i v běžném životě, pochopit důsledky aplikací  fyziky, chemie a biologie na lidskou společnost v  závislosti na rozvoji vědy a techniky a jednat v zájmu ochrany životního prostředí;

·      umí provádět základní metody práce v přírodovědných oborech (pozorování, experiment) a využívat k tomu patřičné přístroje a materiály;

·      ovládá práci s osobním počítačem, využívá poznatky a  dovednosti osvojené z výpočetní techniky v běžné i profesní praxi a jako zdroj informací;

·      během studia získal návyk průběžně se odborně vzdělávat  ve svém oboru a schopnost uplatňovat nově získané poznatky při výkonu svého povolání.  

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent střední lesnické školy vedle splnění vzdělávacích cílů vymezených Standardem středoškolského odborného vzdělávání pro směr zemědělský ovládá:

·      zákonitosti vývoje lesních ekosystémů;

·      přírodovědné principy trvale udržitelného hospodaření v lesích a technické principy zakládání, pěstování a ochrany lesa, ochrany dřeva;

·      určování lesních dřevin a stanovištních rostlin dle morfologických znaků, klasifikování lesního humusu, druhů a typů lesních půd;

·      pozorování lesa a jeho změn, jejich včasné registrování a hodnocení, formulaci  a realizaci potřebných opatření;

·      zásady pro certifikaci dříví a  možnosti jejich využití;

·      způsoby propagování a zajišťování  trvale udržitelného rozvoje lesů;

·      uplatňování metod hospodaření podporujících biodiverzitu v lesích;

·      vyhodnocování stavu lesa a přijímání adekvátních opatření, včetně ochrany lesa před abiotickými a biotickými činiteli;

·      organizaci sběru osiva z uznaných porostů, včetně řízení prací ve školkách, až po vyzvedávání a expedici sazenic v souladu s příslušnými zákonnými předpisy;

·      zpracování plánu výchovných zásahů;

·      vyznačování výchovných zásahů i obnovních těžeb;

·      výpočet a evidenci vytěžené hmoty, včetně evidence a řízení její distribuce;

·      řízení odborné a ekonomicky účelné manipulace s vytěženou dřevní hmotou;

·      výpočet objemů jednotlivých stromů i zásob jednotlivých porostů a porostních skupin; 

·      základy hospodářské úpravy lesů, techniku a technologii vypracování lesního hospodářského plánu, jeho využití pro hospodaření v lesích a vedení lesní hospodářské evidence;

·      technické prostředky používané v lesním hospodářství, jejich konstrukci, význam a technologické zásady použití strojů v lesním hospodářství;

·      základní pěstební, těžební a transportní technologii, jejich strukturu, technické zajištění, pracovní a organizačně ekonomickou stránku;

·      posuzování technických prostředků, používaných v lesním hospodářství, na základě analýzy jejich technických parametrů, ošetřování a seřizování běžných typů pracovních strojů;

·      řízení motorových vozidel na základě získaného řidičského  oprávnění na osobní automobil (případně na traktor a motocykl);

·      základy lesotechnických meliorací a hrazení bystřin a strží;

·      plánování, projektování a realizaci údržby pozemních a dopravních lesních objektů a objektů hrazení bystřin dle technické dokumentace;

·      řízení provozu  myslivosti v rozsahu zákonných pravomocí mysliveckého hospodáře;

·      jednoduchá zaměřování lesního detailu, práci s lesnickými mapami, vedení pozemkové evidence a udržování hranic pozemkové držby v elaborátech i v terénu;

·      princip pozemního a leteckého zaměřování a mapování lesů, vedení evidence pozemků, signalizaci, stabilizaci a údržbu hranic;

·      práci s lesnickými průměrkami, výškoměry a růstovým nebozezem;

·      základy práce s jednomužnou motorovou pilou;

·      základní principy oceňování lesní půdy a lesních porostů, zjišťování a výpočty náhrad škod na nich;

·      práce s počítačem z hlediska uživatele  této techniky v oblasti lesního hospodářství, základy hospodářské administrativy a účetní evidence v rozsahu potřeb lesního technika středoškolské kvalifikace;

·      vypracování návrhů technologických postupů, přípravu, řízení, ekonomické a ekologické hodnocení technologických  procesů;

·      zpracování podkladů pro výpočet mezd, spolupráci při tvorbě norem, provádění kalkulace nákladů a technicko-ekonomických  rozborů;

·      provádění tržní analýzy, realizaci výrobků hlavní i přidružené lesní výroby, zjišťování rentability lesního podniku;

·      rozhodování o hospodářských opatřeních na základě ekonomické analýzy nákladů a analýzy trhu, spolupráci s vlastníkem při stanovení hospodářských cílů a prosazování těchto  cílů v souladu se zákonnými předpisy;

·      základy marketingu a tvorby cen výrobků v lesním hospodářství v závislosti na stavu trhu,  zásady hospodárnosti při řízení lesního podniku;

·      právní předpisy týkající se lesního hospodářství, půdy, životního prostředí, myslivosti, silničního provozu;

·      zásady správního řízení a správního řádu;

·      analýzu a interpretaci obsahu právních norem - zákonů, vyhlášek, výnosů, směrnic a pokynů;

·      vypracování  zápisu o jednání, odborné zprávy, anotace;

·      zásady personální politiky, sociálního zabezpečení a odměňování zaměstnanců, sociálně-psychologické aspekty práce;

·      techniku organizace a hygieny duševní práce, metody samostatného studia;

·      příčiny úrazů, nemocí z povolání a jejich prevenci, základní ustanovení o bezpečnosti a hygieně práce i pracovního prostředí;

·      řízení malého kolektivu;

·      základy informatiky a využívání informačních zdrojů pro práci v oboru i v dalším sebevzdělávání;

·      poskytování první pomoci při nevolnosti, pracovních úrazech a nehodách, používání prostředků protipožární ochrany.

 

Možnosti uplatnění absolventa:

Cílem uplatnění absolventa je kvalifikovaná správa lesa. Po zapracování se uplatní jako zaměstnanec (revírník), později po splnění zákonem předepsaných předpokladů i jako   odborný lesní  hospodář  (ve smyslu zákona o lesích).

Absolvent se může v lesním hospodářství uplatnit v široké škále činností, pro které zaměstnavatel vyžaduje úplné střední lesnické vzdělání, ve státní správě (lesnictví, myslivost, ochrana životního prostředí apod.) nebo jako soukromý podnikatel.

Speciální součástí jeho odborného vzdělávání je dále kvalifikace pro výkon činnosti mysliveckého hospodáře (ve smyslu zákona o myslivosti) a pro obchod se semeny a sazenicemi lesních dřevin (ve smyslu zákona o lesích).

Absolvent se může uplatnit i v příbuzných oborech, zejména v dřevařství a v okrasném sadovnictví.

Absolvent se kromě toho může ucházet o přijetí na vyšší odborné a vysokoškolské studium za stejných podmínek jako absolventi ostatních škol poskytujících úplné střední vzdělání s maturitou.