MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

dne 11. 4. 2000 č.j. 15183/2000-23, s platností od 1. září  2000 počínaje prvním ročníkem

  

  UČEBNÍ PLÁN

 

Kmenový obor: 4146 Lesní hospodářství

Studijní obor: 41-46-M/001 Lesnictví

 

denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

 

 

1.

2.

3.

4.

 

A. Povinné

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

1

1

        0-1 nebo 0-1

3

 

Dějepis

2

2

-

-

4

Matematika

3

        2-3

2

0-3

7-11

Fyzika

 3-4 (0,5-1)

-

-

-

 3-4(0,5-1)

Chemie

 3-4 (1)

-

-

-

 3-4(1)

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Práce s počítačem

  1-2 (1-2)

 2-3 (2-3) nebo 0-2 (0-2) nebo 0-2 (0-2) 

3-7(3-7)  

 

Biologie

       4 (1)

-

-

-

4(1)

Lesnická botanika

-

4 (1)

-

-

4(1)

Lesnická zoologie

-

4 (1)

-

-

4(1)

Nauka o lesním prostředí

    2-3(0-1)

4 (2)

-

-

6-7(2-3)

Lesnická geodézie

-

2 (1)

-

-

2(1)

Stroje a zařízení

     3-4(1-2)

3 (1)

-

-

6-7(2-3)

Motorová vozidla

-

       2        nebo      2

-

2

Myslivost

-

-

3 (1)

-

3(1)

Lesní stavby

-

-

3 (1)

-

3(1)

Pěstování lesů

-

-

3 (1)

    4-5 (2)

7-8(3)

Lesní těžba

-

-

   3-4 (1)

    3-4 (1)

6-8(2)

Ochrana lesa a živ. prostředí

-

-

3 (1)

    3-4 (1-2)

6-7(2-3)

Hospodářská úprava lesů

-

-

3 (1)

3 (1)

6(2)

Ekonomika

-

-

3 (1)

      3-4 (1)

6-7(2)

Právní normy

-

-

-

2-3

2-3

Psychologie práce

-

-

-

1-2

1-2

Praxe (*)

-

-

-

-

-

b) výběrové

 

 

       0-9    nebo      0-9

0-9

c) volitelné

 

 

 

 

0-6

 

 

 

 

 

 

Celkem hodin týdně

30-33

32-33

32-33

     32-33

 126-132

* Formy a rozsah praxe stanoví poznámka č. 11, přehled využití týdnů a učební osnova předmětu praxe

 

Poznámky:

1.      Ředitel školy může upravit celkové počty hodin v jednotlivých předmětech v rozpětí 10 % z celkového počtu týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících. Celkový počet týdenních hodin přitom nelze překročit.

2.      Obsah učiva jednotlivých předmětů může vyučující upravit až o 30 % jeho rozsahu zařazením nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, aktuálních otázek tržní ekonomiky nebo pro přizpůsobení  učiva specifickým podmínkám školy a regionu.

3.      Rozpětí hodin uváděné u některých předmětů umožňuje volbu hodinové dotace podle podmínek školy. Přitom  nesmí být překročen  celkový týdenní počet hodin v daném ročníku a musí být dodržena alespoň stanovená minimální celková hodinová dotace daného předmětu, na kterou je proveden rozpis učiva v učebních osnovách.

4.      Struktura, rozdělení a hodinové dotace výběrových a volitelných předmětů jsou plně v kompetenci ředitele školy. Konkrétní rozvržení učiva do jednotlivých ročníků a jeho hodinové dotace navrhují vyučující a po projednání v předmětových komisích je schvaluje ředitel školy. Pro výuku volitelných předmětů je možno vytvářet skupiny žáků z různých tříd a ročníků.

5.      Kategorie výběrových předmětů je tvořena jednak některými rozšířenými základními předměty, jednak předměty novými, jejichž zařazení vyplývá z potřeb regionu, aktuální situace na trhu práce, popřípadě tradic školy. Pokud struktura těchto předmětů může být výstižně souhrnně pojmenována, lze charakteristiku zaměření uvést
v příslušné pedagogické dokumentaci včetně vysvědčení žáků. Zaměření musí být
v souladu s profilem absolventa a charakteristikou vzdělávacího programu studijního oboru. Na maturitním vysvědčení je možno uvádět seznam výběrových předmětů, které žáci úspěšně absolvovali, popřípadě vydat žákům o jejich absolvování samostatný certifikát.

6.      Žáci absolvují v každém ročníku až pětidenní tematický zájezd. O termínu jeho konání a náplni ve smyslu přiměřenosti a odbornosti rozhoduje ředitel školy.

7.      Struktura, počet hodin a učební osnovy nepovinných vyučovacích předmětů jsou plně v kompetenci ředitele školy. Pro potřeby výuky je možné vytvářet skupiny žáků z různých tříd a ročníků.

8.      Všeobecně vzdělávací učivo musí tvořit nejméně 45% z celkové hodinové dotace za dobu studia.

9.      Výuku tělesné výchovy lze podle podmínek školy zvýšit o jednu hodinu týdně s tím, že tato hodina nebude započítávána do součtu týdenních vyučovacích hodin.

10.  Horní hranici týdenní hodinové dotace nelze překročit.

11.  Výuka praxe je organizována jako praxe učební a odborná (individuální). Horní hranice celkového  rozsahu praxe  uvedená v přehledu využití týdnů v období školního roku je stanovena jako maximální. Rozdělení týdnů praxe do jednotlivých ročníků je orientační a může být upraveno podle podmínek školy. Strukturu a organizaci praxe stanoví ředitel v závislosti na specifických podmínkách školy, školního  polesí, smluvních partnerů a regionu. Rozsah a obsah jednotlivých forem praxe stanoví učební osnova daného předmětu. Individuální praxe probíhá souběžně s teoretickou výukou na vybraných  pracovištích v průběhu celého školního roku. Neovlivňuje proto celkový počet odučených týdnů. Stejně tak praktické jízdy motorovým vozidlem při řidičském výcviku.

12.  Pomlčka (- ) u příslušného vyučovacího předmětu a ročníku v učebním plánu znamená, že se předmět v tomto ročníku nezařazuje. Poznámka “nebo” dává možnost zařazení předmětu do některého z uvedených ročníků.

13.  Počet hodin v závorce udává počet hodin cvičení z celkového  počtu týdenních vyučovacích hodin předmětu. Při vyučování formou cvičení se třída dělí na skupiny dle příslušných předpisů  a požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

14.  Ředitel školy může pozměnit pořadí tematických celků odborných předmětů ve třetím a čtvrtém ročníku dle potřeb a podmínek školy.

 

večerní studium:

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet  konzultačních  hodin

v ročníku

Celkem

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

A. Povinné

 

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

15

15

15

15

15

75

Cizí jazyk

20

20

20

20

10

90

Občanská  nauka

10

10

10

-

-

30

Dějepis

10

10

-

-

-

20

Matematika

20

20

20

10

10

80

Fyzika

25

-

-

-

-

25

Chemie

25

-

-

-

-

25

Práce s počítačem

20

20

10

10

10

70

Biologie

20

-

-

-

-

20

Lesnická botanika

-

20

-

-

-

20

Lesnická zoologie

-

20

-

-

-

20

Nauka o lesním prostředí

20

30

-

-

-

50

Lesnická geodézie

-

20

-

-

-

20

Stroje a zařízení

20

20

-

-

-

40

Myslivost

-

-

20

10

-

30

Lesní stavby

-

-

30

-

-

30

Pěstování lesů

-

-

20

20

10

50

Lesní těžba

-

-

20

20

10

50

Ochrana lesa a živ. prostředí

-

-

20

10

10

40

Hospodářská úprava lesů

-

-

20

10

10

40

Ekonomika

-

-

-

20

20

40

Právní normy

-

-

-

20

10

30

Psychologie práce

-

-

-

-

20

20

Praxe

15

15

15

15

15

75

b) výběrové 

-

-

-

30

20

50

c) volitelné

-

-

-

10

10

20

Celkem hodin konzultací v ročníku

220

220

220

220

180

1060

Poznámky:

1.      V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva  v tematických plánech si přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin uvedených v učebním plánu dálkového studia. Upravené tematické plány schvaluje ředitel školy.

 

2.      Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí se rovnoměrně rozložit do obou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodin se zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací. 

 

3.      Ředitel školy může upravit celkové počty konzultačních hodin v jednotlivých předmětech pouze v rozpětí 10 % z celkového počtu hodin konzultací  v jednotlivých ročnících. Celkový počet konzultačních hodin v ročníku přitom nelze překročit.
V počtu konzultačních hodin jednotlivých předmětů jsou zahrnuta i cvičení.

 

4.      Obsah učiva jednotlivých předmětů může vyučující upravit až o 30 % jeho rozsahu zařazením nových poznatků vyplývajících  z rozvoje vědy a techniky, aktuálních otázek tržní ekonomiky nebo pro přizpůsobení učiva specifickým podmínkám školy a regionu.

 

5.      Struktura, rozdělení a hodinové dotace výběrových a volitelných předmětů jsou plně v kompetenci ředitele školy.  Konkrétní rozvržení učiva do jednotlivých ročníků a jeho hodinové dotace navrhují vyučující a po projednání v předmětových komisích je  schvaluje ředitel školy. Pro výuku volitelných předmětů je možno vytvářet skupiny žáků z různých tříd a ročníků.

 

6.      Kategorie výběrových předmětů je tvořena jednak některými rozšířenými základními předměty, jednak předměty novými, jejichž zařazení vyplývá z potřeb regionu, aktuální situace na trhu práce, popřípadě tradic školy. Pokud struktura těchto předmětů může být výstižně souhrnně pojmenována, lze charakteristiku zaměření uvést
v příslušné pedagogické dokumentaci (maximálně pěti slovy). Zaměření musí být
v souladu s profilem absolventa a charakteristikou vzdělávacího programu studijního oboru. Na maturitním vysvědčení je možno uvádět seznam výběrových předmětů, které žáci úspěšně absolvovali, popřípadě vydat žákům o jejich absolvování samostatný certifikát.

 

7.      Konzultační hodiny stanovené pro praxi se soustřeďují do větších vyučovacích celků - dní. Tyto konzultační hodiny slouží na doplnění a upevnění profilových dovedností.

 

8.      Na závěr každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo (v jednom dnu se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů).

 

9.  Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.