CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Žák je vychováván a vzděláván tak, aby se stal samostatnou, do společnosti dobře integrovanou osobností, odpovědnou za své jednání a tolerantní vůči názorové i jevové pestrosti světa, schopnou dalšího profesního i občanského rozvoje.

Cílem vzdělávacího programu je příprava šířeji profilovaných odborníků mysliveckého a lesního hospodářství, schopných získané poznatky a dovednosti uplatňovat od úrovně samostatného po řídícího pracovníka venkovních provozů i základních správních a řídících jednotek, odborníků schopných po krátkém zácviku realizovat své schopnosti v oborech a profesích navazujících nebo kvalifikačně odlišného charakteru.

Charakteristika obsahových složek

a) Všeobecné vzdělávání

Obsahové složky povinného vzdělávání se ve všeobecně vzdělávací části skládají ze vzdělávání :

- jazykového, a to v oblasti mateřského jazyka a cizího jazyka

- společenskovědního, které v sobě zahrnuje vzdělávání z vybraných oblastí psychologie, sociologie, politologie, etiky, filozofie a historie

- matematického, které se realizuje především v předmětu matematika, jejímž obsahovým jádrem jsou vybrané okruhy středoškolské matematiky

- přírodovědného, zahrnujícího oblast fyziky a chemie, která je zvlášť důležitá pro přípravu v tomto studijním oboru

- estetického, které se podílí na formování estetického cítění a estetických prožitků žáků, jehož zdrojem jsou různé druhy umění.

Nejvýznamnější část estetického vzdělávání se realizuje ve výuce literatury v mateřském jazyce.

V oblasti tělesné kultury jde o formování biologické a sociální stránky osobnosti žáka a o prohlubování mezilidských vztahů. Působí se na jeho upevňování zdraví, na efektivní využívání volného času a uspokojuje se jeho zájem o pohybovou aktivitu.

b) Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání teoretického a praktického charakteru se skládá ze základních a profilujících skupin předmětů zaměřených hlavně na :

- myslivectví, lovectví a střelectví, kde se uplatňují zprostředkovaně poznatky přírodovědných všeobecných i odborných předmětů, doplňující vědomosti potřebné k výkonu práva myslivosti, k lovectví a střelectví, k péči o zvěř a chov zvěře, kynologii, vědomosti vztahů organismů v ekosystémech, nutné k šetrnému vztahu k životnímu prostředí

- lesnictví, zemědělství a ochranu přírody, jež využívají opět integrované vědomosti z všeobecných i odborných přírodovědných předmětů k rozšíření i specializaci poznatků o zásadách lesního hospodářství a stabilitě lesních ekosystémů, základech zemědělské výroby a jejím vlivu na životní prostředí a celé šíři biotických, abiotických a sociálních činitelů, včetně jejich negativních vlivů, zásad prevence a asanace druhového přemnožení a způsobených kalamitních škod

- ekonomiku, právní předpisy a administrativu, zajišťujících osvojení principů a postupů hospodaření ve smyslu platných předpisů a zákonů, podložených znalostí odpovídající evidence, statistiky, třídění, ukládání a selekce dat.

Pro praktickou složku přípravy mají značný význam cvičení a praxe, ověřující v modelových, poloprovozních a provozních podmínkách schopnosti, vědomosti a dovednosti žáků uplatnit teoretické znalosti v praxi. Především vytvářejí schopnosti samostatného rozhodování, řízení, organizace práce, vyplňování a vyhodnocování základní evidence.

Metody a formy výchovně vzdělávací práce

Metodické postupy jsou teoretické a empirické povahy. Strukturu teoretické výuky tvoří výklad a vysvětlování spojené s řízenou diskusí a řešením modelových situací a problémů v profilujících předmětech. Zkušenostní přístupy umožňují ověřovat prakticky naučené axiomy a stále samostatněji korigovat a dotvářet budoucí odborný profil žáků. Doplňující složkou jsou pobyty v mysliveckých a lesnických zařízeních s předem daným programem přímého vstupu žáků do stále náročnějších provozních situací a problémů. Metody jsou přizpůsobovány transformaci myslivosti a lesnictví i změnám pracovně tržních podmínek.

Podmínky přijetí

Hlavní podmínkou přijetí do 1. ročníku denního studia je úspěšné absolvování základní školy a splnění dalších požadavků přijímacího řízení (stanovených ředitelem školy).

Mezi specifické požadavky patří lékařské osvědčení o způsobilosti ke studiu, k držení loveckých zbraní a k řízení motorových vozidel.

Organizace studia

Příprava ve vzdělávacím programu je organizována formou čtyřletého denního studia pro absolventy základní školy. Charakter programu více vyhovuje chlapcům. Teoretická část programu je doplněna důležitou složkou cvičení a praxí, kdy se třída dělí na skupiny nebo je praxe realizována individuálně. Od druhého ročníku je výuka doplněna odbornou praxí prázdninovou. Výuka je rozšířena výběrově o výcvik situovaný do třetího a čtvrtého ročníku, kde se žáci učí ovládat základní mechanismy, přístroje a zařízení, užívané při výkonu povolání.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou podle příslušné právní normy.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých školách s preferencí mysliveckých, lesnických a ekologických oborů.