PROFIL ABSOLVENTAa) Obecná úvodní část

Absolvent studijního oboru 41-46-M/003 Myslivecké hospodářství dosáhne úplného středního odborného vzdělání v oboru myslivosti a lesního hospodářství, opravňujícího k výkonům a činnostem základních i vyšších technicko-hospodářských funkcí, samostatného i řídícího charakteru a k podnikání v oboru. Získá kvalifikaci vyšší myslivecké zkoušky a požadované vědomosti k výkonu funkce odborného lesního hospodáře. Může získat akreditaci loveckého průvodce s mezinárodní platností.

b) Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent studijního oboru se vyznačuje základními vědomostmi a dovednostmi v oblasti všeobecného a základního odborného vzdělávání, zejména :

- je si vědom svých lidských práv a je ochoten respektovat práva jiných lidí, uznává rovnost různých etnických skupin a ras

- uvědomuje si svou národní příslušnost a má snahu rozvíjet vše pozitivní, co jeho předkové vytvořili. Cítí sounáležitost se svou vlastí a odpovědnost za ni

- dovede využívat svých poznatků z historie pro lepší pochopení své současnosti

- klade si v životě filozofické otázky a hledá na ně odpovědi

- je připraven pro aktivní občanský život, respektuje zásady humanity

- uvědomuje si vliv přírodního prostředí a vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí a zvažuje své rozhodování a jednání v zájmu ochrany přírody a životního prostředí

- dodržuje platné jazykové normy, umí se výstižně a správně vyjadřovat v mateřském jazyce

- dorozumí se ve dvou cizích jazycích v běžných situacích. Ovládá potřebnou odbornou terminologii svého oboru ve studovaných cizích jazycích a dovede pomocí slovníku číst cizojazyčné odborné texty

- rozumí matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace, dokáže užívat matematické poznatky a aplikovat přírodovědné poznatky v běžných životních situacích

- je schopen pracovat s počítačem a využívat běžných uživatelských programů

- vyhledává kulturní zážitky (např. čte krásnou literaturu, časopisy, populárně naučné knihy podle svého zájmu a navštěvuje kulturní zařízení, jako jsou kina, divadla, koncertní a výstavní síně atp.)

- je poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a vlivech nezdravého způsobu života vůbec i o předpokladech úspěšného vyrovnání se s rolí partnera a rodiče

- snaží se zvyšovat nebo udržovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví

c) Odborné vědomosti, dovednosti, postoje :

Absolvent:

zná

- historii a současné způsoby lovů

- lovecká pravidla, normy a předpisy

- mysliveckou mluvu, zvyky a tradice

- zásady mysliveckého stolování a společenského chování

- lovecké signály na borlici (případně i na lesnici)

- historickou a současnou mysliveckou výzbroj, výstroj, oblečení

užívá

- bezpečně brokové, kulové a chladné zbraně i střelivo

- opatření nutná k zachování druhové rozmanitosti zvěře a nepoškozování stability lesních ekosystémů

dovede

- samostatně vykonávat, vést a organizovat běžné a vybrané historické druhy lovů na veškerou lovnou zvěř

- provádět, organizovat a řídit odchyty lovné zvěře

- vést a řídit chovy zvěře ve volnosti, oborách i farmách

- provádět výrobu a rozmístění zařízení

- ošetřovat zvěřinu, kožky, upravovat a hodnotit lovecké trofeje

zná

- příznaky běžných chorob zvěře, základní způsoby veterinárního pozorování, prevence a léčení těchto chorob

- mysliveckou kynologii, chov, výchovu, výcvik, způsoby péče, výživy a výcviku loveckých psů, identifikuje jejich běžné choroby, zná prevenci onemocnění a hlavní zásady léčení

- základy chovu ryb, rybníkářství, rostlinné, živočišné a přidružené zemědělské a lesnické výroby a jejich vliv na výkon práva myslivosti v podmínkách lesních a polních ekosystémů

- právní normy a předpisy, běžně užívané v mysliveckém a lesním hospodářství, v podnikání a při výkonu funkce odborného hospodáře

- stanovištní lesní a polní rostliny a jejich hlavní určovací charakteristiky, nároky na stanoviště a skladbu

- hlavní hospodářské, meliorační, okrasné a introdukované dřeviny, jejich určovací charakteristiky a stanovištní nároky

- základy biologických zákonitostí vztahů mezi prostředím a organismy, cytologii, histologii, morfologii, anatomii a fyziologii organismů, genetiku, užívá klíče a atlasy, dovede zhodnocovat biologické preparáty a mikroskopovat

- vybrané živočišné kmeny, jejich morfologii, fyziologii a rozmnožování, určí je pomocí klíčů a atlasů, dovede zhotovit sbírky

- postavení a význam živočišných druhů v ekosystémech

- uživatelské využití výpočetní techniky s aplikací na myslivost, ovládá administrativu, účetnictví, ekonomiku oboru a podnikání, základní kancelářskou techniku

- způsoby vyznačování a umí uskutečnit běžné postupy výchovy a obnovy lesních porostů při respektování pěstebních cílů, produkčních i mimoprodukčních funkcí lesa, ovládá hlavní postupy školkařství a semenářství

- technologie těžeb, druhy přibližování a odvozu dřevní hmoty, sortimentaci a vady dřeva, evidenci stavu a pohybu dřevní hmoty, normy těžebních, přibližovacích a odvozních činností

- lesnické mapy, systémy hospodaření a projektování včetně hlavní dokumentace a evidence na úrovni lesní správy, umí pracovat s lesní průměrkou, výškoměrem, růstovým nebozezem, vypočítat hmotu stromů i zásoby porostů, ovládá základy nivelace a měření ploch i objemů odpovídající geodetickou technikou

- druhy biotických, abiotických a specificky sociálních činitelů poškození lesa a prostředí, umí určit hlavní hmyzí a houbové škůdce, zná zásady prevence, ochrany a odstraňování škod způsobených uvedenými činiteli

- základy ekonomiky, odměňování, rozpočtování, statistiky a účetnictví, zásady řízení, organizace a kontroly včetně principů bezpečnosti práce, hygieny a požární prevence v lesním hospodářství

Absolvent získá lovecký lístek, kvalifikaci vyšší myslivecké zkoušky, má možnost získat mezinárodní osvědčení loveckého průvodce Internacional Safari Club, rybářský lístek, řidičské oprávnění a osvědčení pro práci s motorovou pilo, křovinořezem a adaptéry.

Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent se může uplatnit v odborných mysliveckých povoláních - bažantník, oborník, myslivecký manažer, referent myslivosti státních lesů a ochrany přírody, vedoucí a samostatný pracovník farem a chovů zvěře, správní a legislativní pracovník referátů životního prostředí měst, výborů Českomoravské myslivecké jednoty, myslivecký hospodář mysliveckých honiteb a společností, technicko-hospodářství samostatný a řídící pracovník lesních celků-úseků, revírů, hájemství, lesních správ, lesních akciových společností a sdružení majitelů lesů, podnikatel v oboru myslivosti, lesnictví, ekologie a dřevovýroby.