MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY
 
Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 26. března 1997, č.j. 16 694/97-71od 1. září 1997 pro Střední lesnickou školu ve Šluknově

UČEBNÍ PLÁN

studijního oboru

41-46-M/003 (42-23-6) MYSLIVECKÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Denní studium absolventů základní školy
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem
1. 2. 3. 4.
A. Povinné 31 31 32 30 124
a) Základní
1. Společenskovědní
Český jazyk a literatura 2 2 2 2 8
Cizí jazyk - I, II 3 3 3 3 12
Občanská nauka 2 - - - 2
Dějepis 2 - - - 2
Geografie 2 - - - 2
Matematika 2 2 2 2 8
Fyzika 3 - - - 3
Chemie 2 2 - - 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
2. Odborné
Biologie 3 - - - 3
Botanika 2 3 - - 5
Zoologie a biologie zvěře 2 2 2 - 6
Myslivecká péče a chov zvěře - - 3 4 7
Nemoci zvěře - - - 2 2
Střelectví a lovectví - - 2 2 4
Myslivecká kynologie - - 3 - 3
Historie a tradice myslivosti 2 2 - - 4
Myslivecké stavby - 2 - - 2
Pěstování lesů - - 3 4 7
Lesní těžba a dřevovýroba - - 2 2 4
Hospodářská úprava lesů - 2 2 - 4
Ochrana lesů a prostředí - 2 2 2 6
Zemědělství - 3 - - 3
Rybářství - 2 - - 2
Ekonomika a podnikání - - 2 3 5
Právní předpisy - - 2 2 4
Výpočetní technika a informatika 2 2 - - 4
Praxe (viz. pozn. č. 6)
b) Výběrové 0-2 0-2 0-1 0-3 0-8
Lovecké signály 1 1 - - 0-2
Lovecký průvodce - - - 2 0-2
Biologická cvičení - - 1 1 0-2
Progamování 1 1 - - 0-2
Technika administrativy 1 - - - 0-1
Cizojazyčná konverzace - 1 1 1 0-3
Celkem 31-33 31-33 32-33 30-33 124-132
B. Nepovinné
Obsluha motorové pily - - - 0-2 0-2
Řízení motorových vozidel - - 0-1 0-1 0-2
Lovecká střelba - - 0-1 0-1 0-2


Poznámky :

1. Počet týdenních vyučovacích hodin jednotlivých povinných předmětů v ročnících může ředitele školy na základě doporučení předmětové komise změnit až do 10% celkového počtu vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu pro jednotlivé ročníky s tím, že celkový počet vyučovacích hodin týdně nebude překročen a že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný povinný vyučovací předmět.

2. Při vyučování jednotlivým předmětům lze využít možnosti úprav obsahu učiva až do rozsahu 30% v souvislosti s aktualizací učiva a jeho přizpůsobením specifickým potřebám. Učební osnovu upravenou vyučujícím schvaluje ředitel školy.

3. Počet hodin cvičení je uveden v učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů. Ředitel školy může při organizaci teoretického vyučování v souladu s učebním plánem dělit třídy na skupiny. Při vyučování formou cvičení se třída obvykle dělí do skupin. Počet skupin a počet žáků ve skupině určí ředitel v souladu s platnými předpisy podle podmínek školy a charakteru vyučovaného předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví žáků. Při vyučování cizím jazykům se třída vždy dělí na skupiny.

4. Struktura výběrových předmětů vychází z charakteru studijního oboru, potřeb regionu, zájmu žáků a jejich předpokládaného uplatnění. Výběr těchto předmětů je v kompetenci ředitele školy, který schválí na základě doporučení předmětové komise jejich učební osnovy. Vyučovací hodiny výběrových předmětů lze využít též k posílení povinných vyučovacích předmětů nebo zařazení jiného než doporučeného výběrového předmětu.

5. Nepovinné vyučovací předměty zavádí škola podle zájmu žáků a svých možností. Jejich skladba je v kompetenci ředitele školy, který schvaluje učební osnovy navržené předmětovými komisemi. Nepovinné předměty umožní žákům doplnit si vědomosti nebo rozvíjet osobnost podle vlastního zájmu.

6. Výuka praxe je organizována podle potřeb žáků a podmínek školy jako praxe učební a odborná (individuální, prázdninová). Rozdělení týdnů praxe do jednotlivých ročníků je orientační a může být upraveno v závislosti na specifických podmínkách školy a regionu. Část praxe mohou žáci vykonat v období hlavních školních prázdnin. Praxi je možné realizovat i v zahraničí. Rozsah a náplň jednotlivých forem praxe stanoví učební osnova předmětu praxe.

7. Turistický nebo lyžařský kurz může být zařazen do 1., 2. nebo 3. ročníku, podle zájmů žáků a možností školy.