CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

1. Základní údaje

     Délka přípravy:                         2 roky

     Učební obor je určen pro:          hochy a dívky

     Základní podmínky pro přijetí:  ukončená povinná školní docházka v nižším než 9. ročníku, nebo 9. ročník základní školy ukončen neúspěšně

     Způsob ukončení přípravy:        závěrečná zkouška

     Poskytované vzdělání:               odborná příprava pro výkon příslušného povolání

 

2. Stručný popis oboru

Příprava v oboru je zaměřena na výkon jednoduchých prací v zemědělských provozech a příbuzných činností v navazujících oborech odpovídajících profilu absolventa. Žáci získávají vědomosti a dovednosti v základech zemědělského hospodaření. Důraz je kladen na manuální zručnost při pěstování rostlin, chovu hospodářských zvířat, při používání jednoduchých mechanizačních prostředků, při jejich základní údržbě a jednoduchých opravách. Zařazení výběrových předmětů, případně nepovinných předmětů, umožňuje pružně reagovat na potřeby regionu a požadavky žáků. Obor vytváří předpoklady, aby absolventi mohli po zaškolení vykonávat i některé mírně náročné speciální činnosti.

 

3. Zdravotní požadavky

Pro přijetí do učebního oboru přicházejí v úvahu hoši a dívky s dobrým zdravotním stavem. Vadí poruchy funkcí nosného a pohybového systému, tj. horních a dolních končetin, kyčlí a páteře, chronická a alergická onemocnění dýchacích cest, záchvatová onemocnění, nemoci srdce a ledvin.

Přípustná zraková ostrost je 5/20 s případnou korekcí byť jen jednoho oka do –4 D nebo +8 D.

Do učebního oboru mohou být přijímáni pouze mladiství, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil lékař. V případě žáků se změněnou pracovní schopností je nutné doporučení posudkové komise sociálního zabezpečení.

4. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů, zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro tento učební obor.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajišťování bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci poučit.

Nácvik a procvičování činností, odpovídajících pracím zakázaným mladistvým, které mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činností, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, za kterých je možné výuku provádět.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

1.      důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy, s technologickými postupy

2. používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním    předpisům

3. používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů

4. vykonávání stanoveného dozoru.

 

Práce pod dozorem

- vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

Práce s dohledem

- osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

 

5. Zařazení absolventů

Učební obor Zemědělská výroba připravuje na výkon vybraných činností v jednotlivých odvětvích zemědělství a příbuzných činností.

 

6. Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, si mohou po úspěšném dokončení základní školy rozšířit odbornou kvalifikaci studiem některého tříletého učebního či studijního oboru.