PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Absolvent učebního oboru si doplnil základní všeobecné vzdělání v oblasti sociálně komunikativní  (tj. v jazykovém projevu, společenském chování a jednání s lidmi), občanské výchovy a přípravy na život ve společnosti, v oblasti výchovy k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu a v oblasti matematických dovedností.

Absolvent získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro to, aby uměl vhodným způsobem jednat s jinými lidmi i uplatnit svou osobnost, snažil se chovat v souladu s morálními zásadami a požadavky na kulturní společenské chování.

Je seznámen s podstatou fungování demokratické a občanské společnosti, se základními právy a povinnostmi každého občana. Je si vědom důsledků nedodržování zákonnosti a porušování lidských práv a svobody každého člověka.

Je schopen se samostatně souvisle vyjadřovat, vysvětlit a zdůvodnit svůj názor, jednání, potřeby, vhodným způsobem mluvit s druhým člověkem. Ve svém projevu se snaží vyjadřovat v souladu s jazykovou normou (spisovnou nebo obecnou češtinou) všude tam, kde to situace vyžaduje.

Má vědomosti důležité pro péči o zdraví a životní prostředí i poskytnutí nezbytné první pomoci, zná důsledky drogových a jiných závislostí a nezodpovědného sexuálního chování.

Dokáže uplatňovat základní matematické dovednosti při řešení problémů a úkolů v běžných životních i pracovních situacích.

Absolvent ovládá základní odbornou terminologii typickou pro zemědělskou profesi a je schopen využívat základních obecných poznatků, pojmů a pravidel při řešení praktických úkolů v tomto odvětví. Má základní vědomosti o běžných druzích materiálů, strojních součástech a mechanismech používaných v zemědělství a má základní přehled o zemědělských strojích a zařízeních včetně jejich obsluhy a technické údržby. Rozumí hlavním zásadám pěstování rostlin a chovu zvířat a dokáže je uplatňovat při pracovních činnostech tak, aby zajistil dobré výnosy i užitkovost zvířat při respektování zásad péče o životní prostředí.

Absolvent zná základní technologické postupy používané při pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat a je schopen je v praxi samostatně realizovat při zajištění potřebných požadavků na kvalitu práce. Dokáže zvolit vhodné pracovní pomůcky, nářadí, nástroje i stroje a tyto umí obsluhovat, seřizovat a udržovat. Zvládá přípravu a organizaci svého pracoviště, jeho vybavení potřebnými nástroji a technikou včetně racionálního využívání.

Absolvent má základní vědomosti z oblasti hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožárních předpisů a ochrany životního prostředí, chová se a jedná v souladu s těmito požadavky.

Má osvojeny základní návyky hospodárného zacházení s materiály, energií, stroji a zařízeními, je schopen dodržovat technickou a technologickou kázeň a spolupracovat s ostatními pracovníky, uvědomuje si odpovědnost za výsledky své práce.

Po zapracování dokáže kvalifikovaně vykonávat základní odborné práce v daném oboru.

V průběhu přípravy bude vykonávat základní manuální práce při pěstování rostlin v polní i zahradnické výrobě, včetně využití řízení a obsluhy jednoduchých mechanizačních prostředků, zejména při přípravě osiv a sadby (např. moření osiva a sadby), zpracování půdy (orba – pluhy, jízda s traktorem, vláčení – brány, válení – válce, kultivování – kultivátory), setí a sázení (secí a sázecí stroje), ošetřování během vegetace (ochrana plodin před chorobami, škůdci a pleveli – postřikovače, přihnojování – stroje na hnojení, zavlažování – montáž a demontáž zavlažovacího zařízení. Sklizeň plodin (sklizeň pícnin a slámy – sklízecí řezačky, vysokotlaké lisy a sběrací vozy, sklizeň obilnin – pomocné práce při sklizni se sklízecí mlátičkou, sklizeň okopanin – brambor a cukrovky – sklizeče). Posklizňové zpracování (čističky a jiná stacionární zařízení).

Jednoduché opravy zemědělské mechanizace, provádění méně náročných seřizovacích úkonů.

Méně složité činnosti a úkony v chovu základních druhů hospodářských zvířat. Zejména příprava a úprava krmiv a krmení hospodářských zvířat, pastva při všech způsobech pastevní techniky, dojení – ruční a dojicími stroji, čištění a ošetřování hospodářských zvířat, odklízení chlévského  hnoje, čištění a desinfikování stájí, vyskladňování, expedice a vážení hospodářských zvířat.

Jednoduché opravy mechanizačních prostředků v chovu hospodářských zvířat.

Práce spojené s péčí o životní prostředí v zemědělských, případně v dalších provozech, např. úklidové práce a údržba stájových, dílenských, skladovacích prostor, výsev, výsadba a ošetřování květinových ploch a zeleně.

Činnosti se vztahem ke krajinotvorné funkci zemědělské výroby – jednoduché terénní úpravy vykonávané ručním nářadím nebo malou mechanizací.