Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 28.5.1999, čj. 22 477-23 s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem.

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

učebního oboru

41-51-E/001 (45-72-0) Zemědělská výroba

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyuč. hodin v ročníku

 

1.

2.

Celkem

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

a) základní

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

4

Občanská nauka

1

1

2

Matematika

2

2

4

Tělesná výchova

1

1

2

Chov zvířat

2

1-2

3-4

Pěstování rostlin

2

1-2

3-4

Odborný výcvik

21

21

42

 

 

 

 

b) výběrové předměty

-

2-4

2-4

Základy zahradnické výroby

 

 

 

Motorová vozidla

 

 

 

Rodinné nauky

 

 

 

 

 

 

 

Celkem hodin týdně

31

33

64

 

 

 

 

B. Nepovinné

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

 

1.      Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle učebních osnov schválených MŠMT ČR a vydaných samostatně.

2.      Počet hodin tělesné výchovy lze podle místních podmínek zvýšit o jednu hodinu týdně s tím, že tato hodina nebude považována za další rozšiřování počtu hodin v učebním plánu.

3.      Volba, struktura, týdenní počet hodin a hodinová dotace tematických celků u výběrových  a nepovinných předmětů je plně v kompetenci ředitele školy. Předměty je třeba volit podle profesionálních i osobních potřeb a zájmu žáků a regionálních potřeb, s přihlédnutím k personálním a materiálním podmínkám školy.

4.      Struktura nepovinných předmětů a jejich zařazení do učebního plánu je v kompetenci ředitele školy, který také schvaluje jejich učební osnovy, navržené předmětovými komisemi.

5.      Ředitel školy má možnost provést úpravy hodinové dotace jednotlivých předmětů až do výše 10 % celkového počtu týdenních vyučovacích hodin určených učebním plánem s tím, že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný vyučovací předmět a nebude ani překročen stanovený počet vyučovacích hodin v týdnu.

6.      Obsah učiva se může upravit až do 30 % jeho rozsahu k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, z aktuálních otázek přechodu k tržní ekonomice a k lepšímu přizpůsobování učiva specifickým potřebám.

7.      Učivo všech vyučovacích předmětů je rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající týdny se využijí jako časová rezerva k opakování učiva, exkurzím, výchovně vzdělávacím akcím apod.

8.      Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

9.      Škola má možnost v průběhu prázdnin organizovat odborný výcvik v rozsahu deseti vyučovacích dnů z celkové dotace odborného výcviku.