CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

41-51-H/007 (45-97-2/08) Zemědělec, hospodyňka

 

1. Základní údaje:

- Délka přípravy: 3 roky

- Učební obor je určen pro: chlapce i dívky

- Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 8. nebo 9. ročníku základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče

- Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška

- Poskytované vzdělání: střední vzdělání a odborná příprava pro výkon příslušných dělnických povolání

2. Stručný popis oboru:

- Učební obor je zaměřen na širokou profesní přípravu. Žáci získávají vědomosti a dovednosti v základech zemědělského hospodaření, v rodinném životě a dalších specifických činnostech v různých odvětvích a činnostech zaměřených na služby. Skladba povinného a volitelného učiva umožňuje diferencovat obsah a rozsah vzdělávání podle společenské poptávky a zájmů uchazečů o studium.

- Učební obor je koncipován tak, aby umožňoval pružně reagovat na potřeby regionu a požadavky žáků. Tomu odpovídá i skladba zejména povinných odborných předmětů a nabídkovou formou i skladba volitelných předmětů.

- Blok všeobecně vzdělávacích předmětů zajišťuje rozšíření všeobecného vzdělání. Svým obsahem umožňuje diferencovat zájem žáků o základy všeobecného středního vzdělání, nebo o všeobecné střední vzdělání předpokládající další studium. Soubor odborných povinných předmětů tvoří základní profesní orientaci zaměřenou na základy zemědělské výroby a rodinný život na vesnici. Soubor volitelných předmětů dotváří odbornou přípravu s přihlédnutím na zájmy a předpoklady uchazečů. Volitelné předměty spolu s odborným výcvikem dotvářejí široký profil absolventa s možností uplatnění v různých odvětvích a povoláních vyskytujících se v oblasti zemědělství.

- Na základě takto široce koncipovaného učebního plánu má možnost škola pružně reagovat na požadavky trhu práce i na představy uchazečů o svém budoucím povolání.

- První složku obsahu vzdělání tvoří předměty všeobecně vzdělávací, které jsou povinné. Druhou složku tvoří předměty odborné povinné a částečně odborný výcvik. Povinná část obsahu tvoří základ profilu absolventa. V ní získávají žáci vědomosti a dovednosti ze základů zemědělské výroby, obsluhy mechanizačních prostředků, ekonomiky a organizace, řízení výroby a odbytu, dívky ze základů šití a vaření a chlapci z mechanizace zemědělské výroby. Předměty volitelné a na ně navazující odborný výcvik dotvářejí profil absolventa pro široké uplatnění a umožňují reagovat na požadavky a zájmy žáků. Umožňují buď prohloubit povinnou složku vzdělání, nebo podle potřeb a zájmů žáků rozšířit obsah vzdělání o základy dalších profesních oblastí vycházejících z nabídky volitelných předmětů. Výsledný profil absolventa je dán souborem všech uvedených složek obsahu vzdělání.

3. Zdravotní požadavky na uchazeče:

- Při výběru do oboru z hlediska zdravotního stavu uchazeče vadí poruchy nosného a pohybového systému omezující dobrou pohybovou funkci a práce ve vynucených polohách, postižení dolních končetin, postižení horních končetin, omezující manuální zručnost. Dále vadí sklon k chorobám z nachlazení, chronická a alergická onemocnění kůže, zejména rukou, přecitlivělost na chemická, mechanická a biologická dráždidla, chronická a alergická onemocnění dýchacích cest. Rovněž vadí onemocnění srdce, vleklé zánětlivé stavy, vady srdeční haemodynamicky významné, onemocnění zažívacího ústrojí, závažné vleklé stavy vyžadující trvalé dietní stravování, onemocnění uropoetického systému, chronické záněty močových cest, ephropatie s poruchou funkce ledvin. Také vadí nemoci nervové, zejména onemocnění provázená poruchami pohybových funkcí a koordinací, záchvatové stavy dekompenzované i subkompenzované, poruchy sluchu, recidivující a chronické otitidy a sinusitidy, poruchy zraku, nedosahuje-li centrální ostrost zraková alespoň jednoho oka 5/5 a J.č.1 s případnou korekcí síly, poruchy barvocitu, chronické nebo alergické konjuktivitidy.

Poznámka: Obor není vhodný pro mladistvé se ZPS.

- Do učebního oboru mohou být přijímání pouze mladiství, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil lékař. V případě ZPS v souladu se stanovisky PKSZ.

4. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce:

- Neoddělitelnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

- Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví vycházet z platných předpisů, zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, to je ke specifickému pro daný studijní obor a postihovat jak otázky a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce z hlediska jednotlivce, tak i z hlediska pracovníka, řídícího činnost pracovního kolektivu.

- V prostorách určených pro vyučování je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygieně práce, zvláště při vykonávání praktických cvičení.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce se rozumí:

a) důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a technologickými postupy,

b) používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

c) používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

d) vykonávání stanoveného dozoru.

Stanovený dozor je členěn na:

Práce pod dozorem - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

Práce s dohledem - osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

5. Uplatnění absolventů:

- Učební obor připravuje absolventy pro výkon dělnického povolání v zemědělství. absolventi učebního oboru najdou dále uplatnění v činnostech, odpovídajících volitelným předmětům, které absolvovali.

6. Možnosti dalšího vzdělávání absolventů:

- Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu. Absolventi mohou studovat i na jiných typech středních škol za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.