PROFIL ABSOLVENTA

 

41-51-H/007 (45-97-2/08) Zemědělec, hospodyňka

 

Absolvent/ka učebního oboru Zemědělec-Hospodyňka má kladný vztah k životnímu prostředí, chápe jeho význam a podílí se na jeho ochraně a tvorbě. Zná zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce. Uvědomuje si škodlivost kouření, alkoholismu a jiných drogových závislostí. Správně se vyjadřuje v mateřském jazyce jak ústně, tak písemně, má osvojeny základy komunikace v cizím jazyce. Ovládá základy matematiky a má základní poznatky o současném rozvoji vědy a techniky i o základech výpočetní techniky.

Absolvent dále ovládá základní činnosti v zemědělské prvovýrobě, zejména základní zpracování půdy, přípravu půdy k setí a sázení, hnojení půdy statkovými a průmyslovými hnojivy, setí a sázení plodin, ošetřování plodin za vegetace, sklizeň plodin a úpravu plodin, přepravu materiálů v zemědělství. V chovu zvířat umí připravovat krmiva, krmit, ošetřovat a dojit jednotlivé kategorie a druhy hospodářských zvířat. Dále ovládá základní opravy zemědělské techniky, její ovládání a seřizování, řízení motorových vozidel v rozsahu skupin T a C.

Alternativně má prohloubené a rozšířené vědomosti a dovednosti v oblastech:

- obsluha zemědělské techniky

- oprava zemědělské techniky včetně svařování

- chov drobných hospodářských zvířat

- alternativní zemědělství

- chov koní, ovcí

- výpočetní technika

- chmelařství

- agroturistika

Absolventka má všeobecné vědomosti v rozsahu středního vzdělání. Je seznámena se základními druhy činností v zemědělské prvovýrobě včetně obsluhy základních mechanizačních prostředků. Dále umí pěstovat a sklízet běžnou zeleninu, umí provádět základní manuální práce v rostlinné výrobě, uskladňovat a konzervovat zeleninu a ovoce, ošetřovat a krmit základní druhy hospodářských zvířat, dojit ručně i dojícími stroji. Ovládá základní činnosti v šití, vaření a vedení domácnosti. Získá řidičské oprávnění skupiny T.

Alternativně má prohloubené a rozšířené vědomosti a dovednosti v oblastech:

- základy zemědělské výroby

- šití a odívání

- vaření a příprava jídel

- zdravotní a rodinná výchova

- vedení domácnosti

- administrativní práce a účetnictví

- chov drobných hospodářských zvířat

- výživa a krmivářství

- alternativní zemědělství

- chov koní, ovcí

- pěstování a sběr léčivých rostlin

- agroturistika

- obsluha malé mechanizace

- chmelařství

- dále může získat řidičské oprávnění skupiny B