MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  dne 27. 6. 1995, č.j. 807 075/95-74 s účinností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN

 

oboru

41-51-H/007 (45-97-2/08) Zemědělec, hospodyňka

 

Denní studium:

Kategorie a názvy předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

Celkem

1.

2.

3.

1. Všeobecně vzdělávací povinné

11-14

7-9

5-8

23-31

Český jazyk a literatura

2-4

2-3

1-2

5-9

Cizí jazyk

2

-

-

2

Matematika

2-3

1-2

1-2

4-7

Přírodovědné předměty

2

1

-

3

Občanská nauka

1

1

1-2

3-4

Tělesná výchova

2

2

2

6

2. Odborné povinné

 

 

 

 

Pěstování rostlin

1-2

1-2

1-2

3-6

Chov zvířat

1-2

1-2

1-2

3-6

Ekonomika

-

-

2

2

Stroje a zařízení

1-2

1-2

1-2

3-6

* Motorová vozidla

-

2

0-2

2-4

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

50

3. Volitelné

2-4

3-5

5

10-14

Celkem

33

34,5

34,5

102

 

Volitelné předměty:

Odívání, Výživa, Zdravotní a rodinná výchova, Vedení domácnosti, Estetická výchova, Technika administrativy, Základy zahradnictví, Strojnictví, Péče o zemědělskou techniku, Chov drobných hospodářských zvířat, Chmelařství, Alternativní zemědělství, Chov koní, Chov ovcí, Výpočetní technika.

 

Poznámky:

1. Konstrukce učebního plánu, osnov odborných teoretických vyučovacích předmětů a odborného výcviku umožňuje obsah přípravy postupně upravovat a zaměřovat v souladu se zamýšleným cílem přípravy v koncepci školy odpovídající podmínkám a požadavkům regionu. Jedná se hlavně o obsah odborného výcviku a volbu volitelných předmětů, které by měly být stanoveny podle požadavků trhů práce, soukromých zemědělců, podnikatelských orgnizací a podle regionálních potřeb.

2. Blok přírodovědných předmětů tvoří fyzika, chemie, biologie, základy ekologie, které jsou zařazeny podle rozhodnutí ředitele školy. Pokud nebude volen vyučovací předmět biologie, jehož součástí jsou témata z ekologie, ale fyzika a chemie, zařazují se základy ekologie jako povinný předmět na úkor volitelného předmětu. Základy ekologie ale mohou být vyučovány i jako součást jiných vyučovacích předmětů mimo biologii, jako je občanská nauka a chemie. V těchto případech je účelné zvýšit rozsah uvedeného předmětu. Jako optimální řešení se doporučuje zařadit předmět biologii a v jejím obsahu vyučovat základům ekologie.

3. Cizí jazyk se zařazuje v 1. ročníku jako povinný vyučovací předmět, ve 2. a 3. ročníku se zařazuje jako předmět volitelný (v minimálním rozsahu 2 hodiny týdně).

4. Učební obor Zemědělec, Hospodyňka svým obsahem vyžaduje, aby učební skupiny pro odborný výcvik byly složeny buď z hochů, nebo z dívek.

5. Volitelné předměty zařazuje do učebního plánu vedení školy. Blok těchto předmětů dotváří zaměření učebního oboru. Předměty volí podle podmínek školy, požadavků regionu, trhu práce a podnikatelů. Počet hodin volitelných předmětů odborného bloku se využije k zařazení teoretického učiva, souvisejícího s budoucí odborností a příslušnou profesní specializací.

6. Vyučovací předmět podle regionálních potřeb volí vedení SOU podle požadavků regionu. Obsah teoretické i praktické složky přípravy je plně v kompetenci školy školy. Pro zamýšlený regionální předmět navrhnou učební osnovu vyučující a schválí ji, na doporučení předmětové komise, ředitel SOU.

7. Výběrové specializační kurzy se mohou zařazovat do pravidelného rozvrhu hodin. Pokud se zařadí do rozvrhu hodin, nesmí celkový počet hodin v týdnu přesáhnout stanovené počty hodin v učebním plánu. Organizačně budou zajišťovány především v blocích (cyklech) v roční časové rezervě. Nabídka kurzů je pouze orientační a vedení SOU může rodičům a žákům navrhnout další kurzy. Kurzy mohou být zařazeny v každém ročníku, absolventi kurzů obdrží osvědčení.

Pro dívky se doporučují tyto kurzy:

- Konzervace masa a dalších produktů

- Výroba cukrářských výrobků

- Péče o ženu (vlasová kosmetika, péče o pleť a tělo)

- Konstrukce střihů

- Tvorba dekorativních předmětů se zaměřením na tradici a regionální etnografii

- Bytová kultura

- Příprava a zpracování domácích živočišných a rostlinných produktů

- Obsluha dojících automatů

Pro chlapce se doporučují tyto kurzy:

- Základní kurz obsluhy a údržby motorové pily (bez těžební činnosti)

- Obsluha dojicích automatů

- Strojní obrábění materiálů používaných v zemědělství

- Obsluha samojízdných sklízecích strojů (sklízecí mlátičky, řezačky, sklizeče brambor a cukrovky)

- Obsluha a údržba dopravníků, nakládačů, vysokozdvižných vozíků

- Obsluha a údržba zařízení pro sklizeň a sušení chmele

- Obsluha a údržba zařízení pro ochranu rostlin

- Obsluha a údržba zařízení pro sázení

- Obsluha a údržba zařízení pro zpracování ovoce a zeleniny

8. Učební plán lze upravit až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné vypustit žádný stanovený povinný předmět a překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem.

9. K zařazování nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy, techniky a ekonomiky a s ohledem na lepší přizpůsobení učiva specifickým potřebám podniků a organizací, může ředitel využít možnosti úprav obsahu učiva až do výše 30 % jeho rozsahu. V předmětu odborný výcvik a v navazujících odborných předmětech se doporučuje v rámci časové a obsahové koordinace učiva v tematických plánech přesouvat učivo mezi ročníky v případech, že nepůjde o činnosti, které jsou zakázány mladistvým do 16ti let po dobu přípravy.

10. Učební osnovy volitelných předmětů jsou zpracovány v minimální hodinové týdenní dotaci. Ředitel SOU má právo tuto hodinovou dotaci zvýšit v rámci volné hodinové kapacity dané učebním plánem.

11. Z dotace hodin pro volitelné předměty lze čerpat i dotaci hodin pro všeobecně vzdělávací předměty.

12. Předmět Motorová vozidla* je ve 3. ročníku povinný pro chlapce k rozšíření až do skupiny C. Pro děvčata je v tomto ročníku předmět volitelný.