CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Kód a název :

4151H/008 Krajinář

Vstupní předpoklady žáků :

Učební obor je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku

Délka a forma studia

 3 roky denního studia

 

Základní údaje:

Délka přípravy:   3 roky

Učební obor je určen pro: hochy i dívky

Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku  základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče

Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání: střední vzdělání a odborná příprava pro výkon  příslušných dělnických      povolání

 

Stručný popis oboru:

Základní práce a technologické postupy související s přípravou prostředí, zakládáním a udržováním zeleně v krajině s využitím jednotlivých  druhů bylin, travin a dřevin.  Realizace krajinářských a drobných zahradních úprav podle předložené dokumentace.

 

Zdravotní požadavky na uchazeče:

Do  učebního oboru mohou být přijati pouze uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a na přihlášce písemně potvrdil lékař.

Nedoporučuje se, aby se do tohoto oboru hlásili z řad chlapců žáci s poruchami omezujícími funkci nosného a pohybového ústrojí, trpící závažnými stavy znemožňujícími fyzickou námahu, nemocemi nervovými s většími poruchami pohybových funkcí a koordinace.

U všech uchazečů je třeba posoudit jejich sklon k chorobám z nachlazení, nemocem ledvin a močových cest, revmatismu a alergiím na pyly rostlin. Individuálně je třeba posoudit též záchvatová onemocnění.

V případě změněné pracovní schopnosti (ZPS) je nutné doporučení Posudkové komise sociálního zabezpečení (PKSZ).

 

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygiena práce:

Nedělitelnou součástí teoretického a praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů- zákonů, prováděcích  vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro  učební obor.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci.

Nácvik a procvičování činností, odpovídajících pracím zakázaným mladistvým příslušným resortním seznamem, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činnosti, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, za kterých je možno výuku žáků provádět.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

1) důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,  s protipožárními předpisy a s technologickými postupy,

2) používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

3) používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

4) vykonávání stanoveného dozoru.

 

„Práce pod dozorem“ - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na   dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

 

„ Práce s dohledem“   -  osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a  pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.