PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:                                        4151 Zemědělec, zemědělské práce

Kód a název :                                           4151H/008 Krajinář

Dosažený stupeň vzdělání :                       střední odborné

Způsob ukončení a certifikace :                Závěrečná zkouška

 

 Po ukončení přípravy v učebním oboru a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky umí absolvent :

-     rozpoznávat jednotlivé hlavní druhy bylin , travin a dřevin  i jejich kultivarů

-     rozlišovat jednotlivé základní druhy a typy půd  a  provádět  základní  způsoby jejich zpracování a úprav

-     rozlišovat hlavní choroby a škůdce dřevin a rostlin, provádět preventivní  ochranu za použití vhodných prostředků

-     provádět základní terénní měření (vzdálenost, svažitost terénu,  vytyčování pravých úhlů, výpočet sponu)

-     číst jednoduché stavební plány a přenášet je do terénu, samostatně  zhotovovat základní situační náčrty

-     zakládat trávníky a provádět následnou údržbu

-     provádět výsadbu a údržbu jednoletých, dvouletých, víceletých a trvalých okrasných rostlin,keřů, jejich tvarování a řez,  výsadbu a ošetření stromů - včetně alejových

-     zvládnout technologické postupy  s využitím pracovních nástrojů  používaných v oboru

-     pracovat s motorovou pilou, křovinořezem, sekačkou a ostatními  dostupnými zahradními mechanismy podle platných předpisů  (zakázané práce žen)

-     řídit vozidla skupiny T

-     provádět aranžérské a vazačské práce ze suchých květin i jiných  přírodních materiálů.

Absolvent je připraven dodržovat  zásady bezpečnosti, hygieny a ergonomie práce  i předpisy protipožární ochrany, dokáže zacházet s protipožárním zařízením.

Ke znalostem absolventa náleží i orientace v základních vztazích  oboru k životnímu prostředí a v zásadách jeho ochrany před možnými negativními vlivy.

Příprava v učebním oboru  vytváří předpoklady k tomu, aby se absolvent po jisté praxi dokázal orientovat v příslušné dokumentaci, používat ji a  samostatně realizovat navržené projekty.

Absolvent se orientuje v sadebním materiálu, dokáže určit jeho vhodnost vzhledem ke stanovišti a účelu zeleně, umí posoudit současný stav stanoviště a rostlin na něm i předpokládaný další vývoj.

 

Uplatnění absolventů

Absolventi učebního oboru  najdou uplatnění ve všech profesích s činností zaměřenou na úpravu zahrad, parků a krajiny, jako jsou např.:

- údržba areálů a interiérů  podniků, společností, i ostatních  organizací

- údržba historických parků a zahrad

- péče o městskou zeleň

- práce v okrasných školkách a sklenících

- realizace krajinářských úprav podle projektu

- péče o zařízení v terénu (např. dětská a sportovní hřiště)

- soukromé podnikání  v oboru krajinářství, údržba zeleně, péče  o alejové stromy apod.

Absolventi z řad chlapců mohou najít uplatnění též jako zaměstnanci při těžbě a zpracování dřeva, děvčata jako pracovnice v zahradnictví.

 

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů:

Absolventi učebního oboru, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o studium na jakékoliv střední zemědělské škole, případně jiné střední odborné škole za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, a to zejména v nástavbovém studiu.