MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

dne 27.8.1998, čj. 25 150/98-23 s účinností  od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem

  

   UČEBNÍ PLÁN  

 

Kmenový obor: 4151 Zemědělec, zemědělské práce

Studijní obor:  4151H/008 Krajinář

denní

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

Celkem

 

1.

2.

3.

 

A. Povinné

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

Český jazyk

2

2

2

6

Cizí jazyk

2

-

-

2

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

2

1

1

4

Chemie

2

1

-

3

Tělesná výchova

2

2

2

6

Obecná biologie

1

-

-

1

Aplikovaná botanika

1

1,5

1

3,5

Technologie

2

2

2

6

Krajinářství

-

2

2,5

4,5

Zahradní stavby

-

1

1

2

Stroje a zařízení

1

-

-

1

Motorová vozidla

2

-

-

2

Ekonomika

-

1

1

2

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

50

b) výběrové

-

2

1-2

3-4

Obsluha osobních počítačů

-

2

1

3

Cizí jazyk

-

2

2

4

Zpracování přírodních materiálů (dívky)

-

2

2

4

Základy práce se dřevem (chlapci)

-

2

2

4

C e l k e m

33

34

32-33

99-100

B. Nepovinné

 

 

 

 

Poznámky:

 1.      Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle učebních osnov schválených MŠMT ČR a vydaných samostatně.

2.      Počet hodin tělesné výchovy lze podle místních podmínek zvýšit o jednu hodinu týdně s tím, že tato hodina nebude považována za  další rozšiřování počtu hodin v učebním plánu.

3.      Volba a struktura výběrových a nepovinných předmětů je plně v kompetenci  ředitele školy, který také schvaluje jejich učební osnovy navržené předmětovými komisemi. Předměty je třeba volit podle  profesionálních i osobních potřeb a zájmu žáků a regionálních  potřeb, s přihlédnutím k personálním a materiálním podmínkám školy.

4.      Ředitel školy má možnost provést úpravy hodinové dotace  jednotlivých předmětů až do výše l0% celkového počtu týdenních  vyučovacích hodin určených učebním plánem s tím, že z učebního  plánu nebude vypuštěn žádný vyučovací předmět a nebude ani  překročen stanovený celkový počet vyučovacích hodin v týdnu.

5.      Obsah učiva se může upravit až do 3O% jeho rozsahu k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, z aktuálních otázek přechodu k tržní ekonomice a k lepšímu  přizpůsobování učiva specifickým potřebám.

6.      Učivo všech vyučovacích předmětů je rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající týdny se využijí jako časová rezerva k opakování učiva, exkurzím, výchovně vzdělávacím akcím apod.

  1. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných  předpisů.