CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

1. Základní údaje

     Délka přípravy:                           3 roky

     Učební obor je určen pro:            chlapce a dívky

     Základní podmínky pro přijetí:      úspěšné ukončení 8. nebo 9. ročníku

                                                         základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče

     Způsob ukončení přípravy:            závěrečná zkouška poskytující vyučení v oboru

     Poskytovaná kvalifikace:               2. ročník: odborná příprava pro výkon příslušných činností v zemědělství

                                                         3. ročník: střední odborné vzdělání

2. Stručný popis oboru

Obor připravuje žáky pro dělnické činnosti v odvětví pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat ve všech formách zemědělského podnikání s důrazem na samostatnost v práci. Je dostatečně flexibilní a umožňuje žákům podle jejich schopností, zájmů a předpokladů, jakož i podmínek školy a regionu, volit si profesní zaměření a zvyšovat stupeň dosažené kvalifikace. Tato možnost je dána značnou variabilitou učebního plánu v oblasti volitelných odborných bloků.

Příprava je rozvržena do 3 let. Každý ročník vytváří vnitřně diferencovaný prvek systému, kterým žák může ukončit svou přípravu, avšak dává také možnost i po přerušení studia plynule pokračovat ve studiu v dalším ročníku.

 

3. Charakteristika obsahu vzdělání

Obsah vzdělání je tvořen složkou všeobecně vzdělávací a odbornou, členěnou do části povinných předmětů a volitelných bloků. Předměty ve volitelných  blocích mohou být doplňovány řediteli škol podle regionálních podmínek.

1. ročník je koncipován tak, že vytváří odborný základ vědomostí a dovedností nutných pro vykonávání základních prací v pěstování rostlin a chovu zvířat. Umožňuje žákům po jeho absolvování zařazení do pracovního procesu. Pokud žák úspěšně ukončí studium tohoto ročníku, obdrží osvědčení o dosažené kvalifikaci. Absolvent získal kvalifikaci pro základní práce v chovu dojnic, telat a prasat a základní ruční práce v pěstování rostlin.

Cílem přípravy ve 2. ročníku je připravit žáky pro výkon mechanizačních prací v pěstování rostlin, řízení, obsluze, údržbě, seřizování a provádění drobných oprav mechanizačních prostředků a pro vykonávání veškerých prací spojených s chovem jednotlivých kategorií skotu a prasat. Pokud žák úspěšně ukončí studium tohoto ročníku, obdrží osvědčení. Absolvent získal kvalifikaci pro ošetřování hospodářských zvířat a pěstování rostlin.

Vhodný výběr volitelných bloků v jednotlivých ročnících studia umožňuje připravit žáky i pro práce v ošetřování dalších druhů hospodářských zvířat, v ošetřování luk a pastvin, dále i z pěstování vybraných plodin apod. Děvčata si mohou rozšířit vědomosti a dovednosti ve vedení domácnosti, získat řidičský průkaz na traktor apod.

3. ročník prohlubuje získané vědomosti a dovednosti a umožňuje specializaci pro výkon náročnějších činností. U chlapců spočívá  příprava v možnosti získání oprávnění k řízení motorových vozidel sk. C a speciálních samojízdných strojů používaných v zemědělství. V rámci opravárenství mohou získat průkaz pro svařování plamenem nebo elektrickým obloukem, základní dovednosti ve strojním obrábění, tepelném zpracování oceli i v diagnosticko-opravářské činnosti. Děvčata si prohloubí vědomosti a dovednosti v chovu zvířat, v použití strojů a zařízení v chovu zvířat (dojírny, krmné automaty, linky), obsluze osobního počítače apod. Pokud žák úspěšně dokončí studium tohoto ročníku, ukončí přípravu závěrečnou zkouškou a vyučením v oboru farmář, farmářka.

 

4. Profil absolventa

Po ukončení přípravy v učebním oboru farmář, farmářka a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent ovládá:

a) technologické činnosti při pěstování rostlin (základní zpracování půdy, příprava půdy k setí a sázení, hnojení, setí a sázení, ošetřování hlavních plodin během vegetace, ochrana rostlin, sklizňové práce, posklizňová úprava, přeprava materiálů),

b) technologické činnosti při chovu hospodářských zvířat (krmení a ošetřování, dojení, vedení stájové evidence, sledování zdravotního stavu a provádění základních zooveterinárních opatření).

Je schopen odborně obsluhovat, udržovat a opravovat potřebná technická zařízení. Dovede hodnotit množství a kvalitu vykonané práce, vypočítat odměnu za vykonanou práci a vést běžné provozní záznamy.

Absolvent oboru má kladný vztah k životnímu prostředí, chápe jeho význam a podílí se na jeho ochraně a tvorbě. Správně  se vyjadřuje v mateřském jazyce a ovládá základy komunikace v cizím jazyce. Je schopen aplikovat poznatky z matematiky a biologie v praktických činnostech. Znalosti základů výpočetní techniky vytváří u absolventa oboru předpoklady pro obsluhu osobního počítače. Absolvent je schopen doplňovat si získané vědomosti a dovednosti v takovém rozsahu, aby se mohl přizpůsobovat novým poznatkům.

Aktivně sleduje vývoj ekonomiky a státní i regionální zemědělské politiky. Ovládá základy výroby a ekonomiky v různých formách podnikání v zemědělské prvovýrobě (rodinná farma, družstevní podnik, obchodní společnosti) a službách (specializovaný podnik služeb). Při práci dodržuje předpisy a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární ochrany.

K nejdůležitějším žádoucím vlastnostem absolventa patří podle úrovně odpovídající stupni výstupu z přípravy:

- samostatně myslet a rozhodovat se,

- cílevědomě, vyváženě, rozhodně a ekonomicky jednat,

- aplikovat získané poznatky v praxi,

- iniciativně a samostatně řešit úkoly na pracovišti,

- schopnost samostatně pracovat na rodinné zemědělské farmě.

 

5. Zdravotní požadavky na uchazeče

Při výběru do oboru z hlediska zdravotního stavu uchazeče vadí poruchy omezující funkce nosného a pohybového systému, postižení páteře, zejména onemocnění prognosticky závažná, postižení dolních končetin, onemocnění omezující pohyblivost a hbitost, postižení horních končetin, onemocnění omezující funkce velkých kloubů. Dále vadí chronická a alergická onemocnění kůže, zejména rukou a obličeje, přecitlivělost na biologická a mechanická dráždidla, alergická onemocnění dýchacích orgánů, nemoci srdeční, vleklé zánětlivé stavy, závažné poruchy rytmu a chlopňové vady, vrozené vady srdce heamodynamicky významné. Překážkou jsou nemoci ledvin, nephropatie provázené poruchami ledvin, nemoci zažívacího systému omezující těžkou fyzickou práci, nemoci nervové, provázené poruchami pohybových koordinací a funkcí. Přijati mohou být dále pouze chlapci a dívky bez nervových onemocnění, provázených poruchami pohybových koordinací a funkcí, záchvatových stavů dekompenzovaných a subkompenzovaných, bez akolapsových stavů jakékoliv etiologie (bez poruchy psychiky), bez poruchy sluchu ztěžující prostorovou orientaci.

Překážkou přijetí jsou dále poruchy zraku, není-li centrální ostrost zraková alespoň 5/10 a  J. č. 2 oboustranně s případnou korekcí, poruchy prostorového vidění, alergické konjuktivitidy.

Pro získání řidičského oprávnění je předpokladem lékařská prohlídka k ověření smyslových a duševních schopností pro tuto činnost.

Do učebního oboru mohou být přijati pouze uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a na přihlášce potvrdil lékař. V případě změněné pracovní schopnosti je nutné doporučení posudkové komise sociálního zabezpečení.

 

6. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí vzdělávacího procesu je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Ve vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných předpisů, tj. zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygieně práce, zvláště při vykonávání praktických cvičení.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce se rozumí:

a) důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy, s technologickými postupy,

b) používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

c) používání osobních ochranných pracovních a čisticích prostředků podle zpracovaného seznamu pro jejich poskytování,

d) vykonávání stanoveného dozoru.

Práce pod dozorem

- vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

Práce s dohledem

- osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

 

7. Uplatnění absolventů

Uplatnění absolventů v praxi odpovídá úrovni ukončení studia. V rámci povolání zemědělec je absolvent zařazen do praxe v zemědělském podniku pro výkon různorodých činností v pěstování rostlin i v chovech hospodářských zvířat. Absolvent oboru získává předpoklady pro samostatné podnikání v oboru. Chlapci mohou dále vykonávat činnosti související s řízením, údržbou a opravami motorových vozidel, děvčata pak činnosti technickoadministrativního charakteru v zemědělském provozu. Uvedené další možnosti uplatnění absolventů závisí na absolvování příslušného volitelného odborného bloku.

 

8. Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi učebního oboru, kteří vykonali úspěšně závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů středních škol určených pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu. Studium probíhá v příslušné střední škole formou denního studia nebo studia při zaměstnání.