MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ České republiky


Vydalo Ministerstvo hospodářství
dne 28. dubna 1995, čj. 805 124/95-74 s účinností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem.

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

učebního oboru

41-51-H/011 (45-66-2/01) Farmář, farmářka

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyuč. hodin v ročníku

 

1.

2.

3.

Celkem

1. Všeobecně vzdělávací předměty

10

9

8

27

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Cizí jazyk

2

2

2

6

Matematika

1

2

1

4

Biologie

2

-

-

2

Občanská nauka

1

1

1

3

Tělesná výchova

2

2

2

6

 

 

 

 

 

2. Povinné odborné předměty

20

22,5

23,5

66

Základy strojnictví

1

-

-

1

Pěstování rostlin

2

1

1

4

Chov zvířat

2

1

1

4

Ekonomika podnikání

-

1

1

2

Výpočetní technika

-

-

1

1

Mechanizace zemědělství

-

2

-

2

Speciální zootechnika

-

-

2 D

2 D

Technologie oprav

-

-

2 CH

2 CH

 Odborný výcvik

15

17,5

17,5

50

 

 

 

 

 

3. Volitelné odborné bloky

3

4

4

11

 

 

 

 

 

Celkem vyučovacích hodin

33

35,5

35,5

104

 

D – předmět určený pro dívky

CH – předmět určený pro chlapce

 

 

Poznámky:

1.      Nabídka a struktura volitelných odborných bloků (odborný předmět s navazujícím odborným výcvikem) je v kompetenci ředitele školy, který schvaluje jejich zařazení do učebního plánu pro školní rok. Zároveň ředitel schvaluje i jejich učební osnovy pro teoretickou část a osnovy pro navazující odborný výcvik. Osnovy teoretického vyučování i odborného výcviku musí ve specifických případech (např. svařování, řízení motorových vozidel apod.) respektovat obsah a hodinovou dotaci danou zvláštním předpisem. Volitelné odborné bloky je nutné volit podle zájmu žáků, potřeb regionu a podle personálních a materiálních podmínek školy. Hodinovou dotaci volitelných odborných bloků v jednotlivých ročnících je možno zvýšit o 1 vyučovací hodinu.

 

Příklady volitelných odborných bloků

 

Ročník

Název

Chlapci - dívky

Počet týdenních hodin teoretického vyučování

1.

Motorová vozidla skupiny T pro žáky z 9. tříd ZŠ

CH, D

2

 

Ruční obrábění materiálů, montáže a demontáže

CH

1

 

Rodinné nauky

D

2

 

 

 

 

1. nebo 2.

Chov drobných hospodářských zvířat

CH, D

1

 

Chov koní

CH, D

1

 

Malá zemědělská mechanizace

CH, D

2

 

Pěstování zeleniny

CH, D

1

 

Ošetřování luk a pastvin

CH, D

1

 

Chov ovcí

CH, D

1

 

Chov kožešinových zvířat

CH, D

1

 

Velkochov drůbeže

CH, D

1

 

 

 

 

2.

Motorová vozidla skupiny T pro žáky z 8. tříd ZŠ

CH, D

2

 

Vedení domácnosti

D

2

 

 

 

 

3.

Motorová vozidla skupiny C

CH

2

 

Motorová vozidla skupiny B

D

2

 

Svařování plamenem

CH

1

 

Svařování elektrickým obloukem

CH

1,5

 

Sklízecí mlátička

CH

1

 

Sklízecí řezačka

CH

1

 

Ekonomika soukromého hospodaření

CH, D

1-2

 

Ošetřování paznehtů a podkovářství

CH

1

 

Obsluha osobního počítače

CH, D

1

 

Psaní na stroji

CH, D

1-2

 

 

2.      Ředitel školy má možnost provést úpravy hodinové dotace jednotlivých předmětů až do 10 % celkového počtu týdenních vyučovacích hodin určených učebním plánem s tím, že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný povinný vyučovací předmět a stanovený celkový počet vyučovacích hodin nebude překročen.

3.      Obsah učiva se může upravit až do 30 % jeho rozsahu k zařazení nových poznatků vyplývajících ze specifických potřeb žáků, školy a regionu.

4.      Struktura nepovinných předmětů a jejich zařazení do výuky na základě požadavků rodičů, zájmu žáků, regionu a trhu práce je v plné kompetenci ředitele školy, který schvaluje učební osnovy vyučovaných předmětů. Žák se může přihlásit v jednom roce do dvou nepovinných předmětů, event. do tří, jsou-li jedním z nich sportovní hry.

5.      Učivo všech vyučovacích předmětů je rozvrženo do 33 týdnů, zbývající týdny se využijí ke vzdělávacím a výchovným akcím (exkurze, lyžařský výcvik, kultura a sport, ekologické aktivity, sexuální výchova apod.). Náplň a organizaci těchto vzdělávacích akcí schvaluje ředitel školy.