CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

1.  Základní údaje 

Délka přípravy:                             1 rok

Forma studia:                                denní, dálková

Učební obor je určen pro:              hochy, dívky

Základní podmínky pro přijetí:       nejméně ukončené střední odborné vzdělání

Způsob ukončení přípravy:            závěrečná zkouška

Poskytování vzdělání:                    střední odborné

 

 

2. Charakteristika profesní přípravy

Profesní příprava pro uchazeče s ukončeným nejméně středním odborným vzděláním je alternativní přípravou na povolání včelař, včelařka.

     Po ukončení profesní  přípravy a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky získá absolvent výuční list.

     Do učebního oboru s upravenou délkou studia 41-51-H/013 Včelař, včelařka  jsou přijímáni uchazeči, kteří mají ukončené střední odborné vzdělání a kteří splňují zdravotní požadavky stanovené Ministerstvem zdravotnictví ČR.

 

3. Profil absolventa 

     Absolvent zná

        anatomii a fyziologii včely medonosné ve vztahu k zákonitostem včelstva jako biologické jednotky,

        rozvoj a obsluhu včelstev v průběhu  celého včelařského roku,

        zásady chovu včelích matek,

        choroby a škůdce včel,

        včelařská zařízení a stavby,

        metody získávání, zpracování, skladování, balení a expedice včelích produktů,

        zásady přesunu včelstev pro opylovací činnost v návaznosti na biologii rostlin. 

 

Absolvent umí

        obsluhovat včelstva v průběhu celého včelařského roku,

        vést  včelařskou  evidenci  související  s  chovem,  užitkovostí,  rozmnožováním a   plemenářskou  prací,

        odborně  identifikovat choroby a škůdce včel a prakticky je léčit,

        provádět odchov včelích matek cestou přirozeného páření,

        odborně zajistit přesun včelstev za účelem opylovací činnosti,

        provádět údržbu a opravy včelařských zařízení a staveb.

 

4. Charakteristika obsahu vzdělání

     Profesní příprava obsahuje podle těchto dokumentů teoretickou a praktickou složku.

 Obě složky jsou realizovány ve středním odborném učilišti.

 

5. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

     Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

     Výchova k bezpečnosti a  ochraně zdraví při práci musí vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro daný učební obor a postihovat  otázky  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce jak z hlediska  jednotlivce, tak z hlediska pracovníka, řídícího činnost pracovního kolektivu.

     V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygieně práce, zvláště při vykonávání odborného výcviku a praktického cvičení. Nácvik a procvičování činností, odpovídajících pracím, které jsou v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 261/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou.

 

     Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí :

a)  důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s 

protipožárními předpisy  a technologickými postupy,

b)  používání   technického   vybavení,   které   odpovídá   bezpečnostním   a   protipožárním                              

     předpisům,

c)  používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

d)  vykonávání stanoveného dozoru nad žáky odpovědným pracovníkem.

 

„Práce pod dozorem“ - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

 

„Práce pod dohledem“ -  osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

 

6. Uplatnění absolventů

    Učební obor připravuje absolventy pro výkon povolání včelař, včelařka.

 

7.  Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

     Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru SOU pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu.

     Absolventi mohou studovat i na jiných druzích středních škol za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

 

8.  Další specifické požadavky

Ke studiu učebního oboru včelař, včelařka nejsou vhodní uchazeči trpící zejména alergickými onemocněními.