MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 21. 9. 2000, čj. 27 567/2000-23 s platností od 1. září 2001

pro Soukromé SOU včelařské, s.r.o., Nasavrky, Slatiňanská 135

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

učebního oboru

41-51-H/013 Včelař, včelařka

 

Denní studium

Názvy vyučovacích  předmětů

Počet týdenních vyuč.hodin v ročníku

Celkový počet vyučovacích hodin

 

 

 

Včelařství

4

132

Biologie včely medonosné

1

33

Chov matek

1

33

Nemoci a škůdci včel

2 (z toho 1 cvičení)

66

Včelí pastva

2

66

Stavby a zařízení včelnic

2

66

Ekonomika a marketing v chovu včel

4

132

Odborný výcvik

17

561

Celkem

33

1089

 

Poznámky

1.     Učivo vyučovacích předmětů je rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající hodiny (podle reálného učebního času) využívají vyučující i mistři odborné výchovy na opakování a prohlubování vědomostí, dovedností a návyků žáků a na přípravu k vykonání závěrečné zkoušky.

2.     Časové řazení témat v odborných teoretických předmětech je třeba uspořádat tak, aby byly zachovány mezipředmětové vztahy, zejména v odborném výcviku.

3.     Do učebního plánu je možné zařadit i nepovinné předměty. Počet hodin a struktura nepovinných předmětů je  plně v kompetenci  ředitele školy.

4.     Laboratorní cvičení v předmětu nemoci a škůdci včel v rozsahu l hodiny týdně lze vyučovat v blocích.

5.     Délka učebního dne při praktickém vyučování je maximálně 7 vyučovacích hodin a řídí se platnou  vyhláškou  MŠMT  o středních školách.

6.     Učební plán lze upravit až do výše l0 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin. Při této úpravě není možné vypustit žádný povinný předmět a překročit týdenní počet hodin stanovený učebním plánem.

7.     K zařazování nových poznatků a aktuálních otázek může ředitel školy schválit úpravy obsahu učiva až do výše 30 %  jeho rozsahu.

8.     Závěrečná zkouška se realizuje podle právního předpisu platného pro ukončování studia v tříletých učebních oborech.

 

 

Dálkové studium

Názvy vyučovacích  předmětů

Celkový počet konzultačních hodin

 

 

Včelařství

30

Biologie včely medonosné

5

Chov matek

5

Nemoci a škůdci včel

10

Včelí pastva

10

Stavby a zařízení včelnic

5

Ekonomika a marketing v chovu včel

35

Odborný výcvik

60

Celkem

160

 

Poznámky :

1.     V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva  si přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin uvedených v učebním plánu dálkového studia.

2.     Počty konzultačních hodin stanovené učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí se rozdělit do dvou pololetí školního roku.

3.     Konzultační hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do učebních vyučovacích celků (20 konzultačních hodin - 3 dny).

4.     V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, které se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovaly.

5.     Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.