CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

1. Základní údaje

     Délka přípravy: 2 roky

     Učební obor je určen pro: hochy a dívky

     Základní podmínky pro přijetí: ukončená povinná školní docházka v nižším než 9. ročníku, nebo 9. ročník základy školy ukončen neúspěšně

     Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška

     Poskytované vzdělání: odborná příprava pro výkon příslušného povolání

2. Stručný popis oboru

Osvojení základních prací v zahradnických oborech, které podle regionálních podmínek jsou vymezeny výběrovými předměty, mezi které patří ovocnictví, zelinářství, květinářství, sadovnictví a vinohradnictví a vinařství. Množení, výsadba, ošetřování, hnojení a ochrana rostlin před škodlivými činiteli. Pěstování zahradnických rostlin ve sklenících a ve volné půdě. Zakládání a údržba sadovnických úprav. Zhotovování běžných vazačských výrobků. Ve vinohradnictví a vinařství základní práce spojené s výsadbou a pěstováním révy vinné a se zpracováním hroznů.

V učebním oboru se žáci připravují pro výkon jednoduchých prací v odvětvích zahradnické výroby a služeb. Zařazení výběrových předmětů, případně nepovinného předmětu umožňuje pružně reagovat na potřeby trhu práce.

 

3. Zdravotní požadavky

Pro přijetí do učebního oboru z hlediska zdravotního stavu uchazeče vadí poruchy nosného a pohybového systému omezující dobrou pohybovou funkci a práce ve vynucených polohách, postižení dolních končetin, postižení horních končetin, omezující chronická a alergická onemocnění kůže, zejména rukou, přecitlivělost na chemická, mechanická a biologická dráždidla, chronická a alergická onemocnění kůže, zejména rukou, přecitlivělost na chemická, mechanická a biologická dráždidla, chronická a alergická onemocnění dýchacích cest. Rovněž vadí onemocnění srdce, vleklé zánětlivé stavy, vady srdeční haemodynamicky významné, onemocnění zažívacího ústrojí, závažné vleklé stavy vyžadující trvalé dietní stravování, onemocnění uropoetického systému, chronické záněty močových cest, aphropatie s poruchou funkce ledvin. Také vadí nemoci nervové, zejména onemocnění provázená poruchami pohybových funkcí a koordinací, záchvatové stavy dekompenzované i subkompenzované, poruchy sluchu, recidivující a chronické otitidy a sinusitidy, poruchy zraku, nedosahuje-li centrální ostrost zraková alespoň jednoho oka 5/5 a J.č. 1 s případnou korekcí síly, poruchy barvocitu, chronické nebo alergické konjuktivitidy.

 

4. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů, zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro tento učební obor.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajišťování bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci poučit.

Nácvik a procvičování činností, odpovídajících pracím zakázaným mladistvým, které mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činností, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, za kterých je možné výuku provádět.

 

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

a)      důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy, s technologickými postupy

b)      používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům

c)      používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů

d)     vykonávání stanoveného dozoru.

 

Práce pod dozorem

vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

 

Práce s dohledem

osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

 

5. Zařazení absolventů

Učební obor Zahradnická výroba připravuje na výkon vybraných činností v jednotlivých odvětvích zahradnické výroby, tj. v ovocnictví, zelinářství, květinářství, sadovnictví, vinohradnictví a vinařství.

6. Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, si mohou po úspěšném dokončení základní školy rozšířit odbornou kvalifikaci studiem některého tříletého učebního nebo studijního oboru.