PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Absolvent učebního oboru si doplnil základní všeobecné vzdělání v oblasti sociálně komunikativní (tj. v jazykovém projevu, společenském chování a jednání s lidmi), občanské výchovy a přípravy na život ve společnosti, v oblasti výchovy k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu a v oblasti matematických dovedností.

Absolvent získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro to, aby uměl vhodným způsobem jednat s jinými lidmi i uplatnit svou osobnost, snažil se chovat v souladu s morálními zásadami a požadavky na kulturní společenské chování.

Je seznámen s podstatou fungování demokratické a občanské společnosti, se základními právy a povinnostmi každého občana. Je si vědom důsledků nedodržování zákonnosti a porušování lidských práv a svobody každého člověka.

Je  schopen se samostatně souvisle vyjadřovat, vysvětlit a zdůvodnit svůj názor, jednání, potřeby, vhodným způsobem mluvit s druhým člověkem. Ve svém projevu se snaží vyjadřovat v souladu s jazykovou normou (spisovnou nebo obecnou češtinou) všude tam, kde to situace vyžaduje.

Má vědomosti důležité pro péči o zdraví a životní prostředí i poskytnutí nezbytné první pomoci, zná důsledky drogových a jiných závislostí a nezodpovědného sexuálního chování.

Dokáže uplatňovat základní matematické dovednosti při řešení problémů a úkolů v běžných životních i pracovních situacích.

Absolvent učebního oboru umí provádět základní práce spojené:

-          s přípravou optimálních podmínek pro pěstování hlavních zahradnických kultur ve volné půdě a ve sklenících

-          s rozmnožováním rostlin generativním i vegetativním způsobem, pěstováním sadby a sazenic

-          s vysazováním rostlin na trvalé stanoviště a jejich ošetřováním

-          se sklizní produktů zahradnické výroby, tříděním a balením

-          se zakládáním výsadbového materiálu a výrobou vazačských výrobků

-          s přihnojováním rostlin a aplikací ochranných prostředků proti chorobám, škůdcům a plevelům

-          s používáním, opravováním a udržováním drobného zahradnického nářadí a obsluhou jednoduchých zahradnických strojů

-          s vedením prvotních záznamů.

 

Svou pracovní činnost dokáže vykonávat tak, aby nenarušoval životní prostředí, ale naopak přispíval k jeho zlepšování.

Absolvent pracuje v těch úsecích zahradnické výroby, které ředitel školy vzhledem k regionálním podmínkám a trhu práce stanovil pro profesní přípravu v příslušné oblasti za prioritní.

V ovocném a okrasném školkařství umí vykonávat všechny základní práce související s produkcí ovocných a okrasných dřevin tak, aby výrobky odpovídaly po jakostní i zdravotní stránce příslušným předpisům. V ovocnářství umí vykonávat všechny základní práce spojené s výsadbou a pěstováním jednotlivých ovocných druhů na trvalém stanovišti. Umí uplatňovat agrotechnické zásady pěstování (řez, tvarování, obdělávání a hnojení půdy, ochrana proti chorobám a škůdcům), sklízet jednotlivé druhy, třídit, balit a uskladňovat ovoce.

V sadovnictví umí vysazovat okrasné dřeviny, zakládat travnaté plochy, vykonávat základní práce spojené s ošetřením a pěstováním okrasných dřevin na trvalém stanovišti, s údržbou travnatých ploch a s ostatními pracemi v sadovnických úpravách. Zná sadovnicky nejdůležitější druhy okrasných dřevin, jejich vlastnosti, nároky na prostředí a využití.

V zelinářství umí vykonávat základní práce při pěstování zeleninové sadby, výsadbě a ošetřování zelenin na poli a záhonech.

V květinářství vykonává základní práce spojené s výsevy i vegetativním množením květin, pěstování sadby a pěstováním tržních druhů květin skleníkových i venkovních. Umí květiny sklízet, třídit a balit a také je používat v běžných vazačských a aranžérských výrobcích.

Po vyučení dokáže kvalifikovaně vykonávat základní práce v zahradnické výrobě.

V průběhu přípravy bude vykonávat základní manuální práce při pěstování, ošetřování a sklizni zahradnických kultur včetně využití řízení a obsluhy jednoduché zahradnické mechanizace, zejména při: - ošetřování trávníkových ploch (sekačky trávy), - zpracování půdy malou mechanizací (orba – pluhy, vláčení – brány, kypření – rotavátory a plečky, válení – válce). – přípravě substrátu pro pěstování rostlin (drtiče, dopravníky, prosévačky), - setí a sázení (secí a sázecí stroje), - ošetřování rostlin během vegetace (přihnojování – pevné a kapalné hnojivo, řez okrasných a ovocných stromů a keřů – ruční nářadí – nože, nůžky, pilky), zavlažování – montáž a demontáž zavlažovacího zařízení. Sklizeň a třídění plodin – ruční sklizeň, práce na třídicích linkách. Práce spojené s obsluhou skleníků a pařenišť (regulace teploty a větrání). Práce spojené s vazbou a aranžováním květin (zahradnické nože, nůžky, lepicí pistole, kleště, kladivo, práce s drátem). Pomocné práce při budování zahradnických staveb (pergoly, okrasné zídky, cesty, odpočívadla, dětská hřiště).

Jednoduché opravy zahradnické mechanizace a ručního nářadí a provádění méně náročných seřizovacích úkonů.

Práce spojené s péčí o životní prostředí a tvorbou krajiny (zakládání okrasných sadovnických ploch a ozeleňování vodních toků, polních cest a rekultivace devastovaných půd vykonávaná ručním nářadím nebo malou mechanizací).