MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 dne 28. 5. 1999, čj. 22 478-23 s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

učebního oboru

41-52-E/010 (45-97-0/13) Zahradnická výroba

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyuč.hodin v ročníku

 

 

1.

2.

Celkem

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

a) základní

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

4

Občanská nauka

1

1

2

Matematika

2

2

4

Tělesná výchova4)

1

1

2

Základy zahradnické výroby

1

-

1

Odborný výcvik

21

21

42

 

 

 

 

b) výběrové předměty

3

6

9

Květinářství

 

 

 

Zelinářství

 

 

 

Ovocnictví

 

 

 

Sadovnictví

 

 

 

Vinohradnictví a vinařství

 

 

 

 

 

 

 

Celkem hodin týdně

31

33

64

 

 

 

 

B. Nepovinné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

 

1.      Ředitel školy zařadí do vyučování v 1. ročníku nejméně dva a ve 2. ročníku nejméně tři výběrové předměty,  přitom volí z květinářství, zelinářství, ovocnictví, sadovnictví nebo vinohradnictví a vinařství. Odbornou profilaci vytvořenou volbou výběrových předmětů v teoretické přípravě je třeba obdobným způsobem realizovat i v odborném výcviku posílením odpovídajících tematických celků a to maximálně do 30 % stanovené hodinové dotace těchto celků.

2.      Ředitel školy má možnost provést úpravy hodinové dotace jednotlivých předmětů až do výše 10 % celkového počtu týdenních vyučovacích hodin určených učebním plánem s tím, že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný vyučovací předmět a nebude ani překročen stanovený počet vyučovacích hodin v týdnů.

3.      K zařazování nových poznatků a aktuálních otázek a s ohledem na lepší přizpůsobení učiva může ředitel školy využít možnosti úprav obsahu učiva až do výše 30 % jeho rozsahu. V předmětu odborný výcvik a v navazujících předmětech lze v rámci časové a obsahové koordinace učiva v tematických plánech přesouvat učivo mezi ročníky v případech, že nepůjde o činnosti, které jsou zakázány mladistvým do 16ti let i po  dobu přípravy v učilišti.

4.      Je možné zařadit 2 hodiny tělesné výchovy i do týdnů, ve kterých žáci absolvují odborný výcvik. Tyto hodiny se nezapočítávají do celkového počtu vyučovacích hodin a tak lze překročit celkový týdenní počet hodin.

5.      Struktura nepovinných předmětů a jejich zařazení do učebního plánu je v kompetenci ředitele školy, který také schvaluje jejich učební osnovy, navržené předmětovými komisemi.

6.      Učivo všech vyučovacích předmětů je rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající týdny se využijí jako časová rezerva k opakování učiva, exkurzím, výchovně vzdělávacím akcím apod.

7.      Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

8.      Škola má možnost organizovat individuální odbornou praxi žáků 1. a 2. ročníků v průběhu školního roku a o hlavních prázdninách. V jejich rámci může být individuální praxe organizována maximálně v délce 10 vyučovacích dnů.