CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU´

1.      Základní údaje

Délka přípravy: 3 roky

Učební podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku (po přechodnou dobu 8. ročníku) základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče

Způsob ukončení přípravy: závěrečná učňovská zkouška

Poskytované vzdělání: střední odborné vzdělání a odborná příprava pro výkon dělnického povolání v tomto oboru

 

2.      Stručný popis oboru

Osvojení základních prací ve všech zahradnických oborech – zelinářství, květinářství, ovocnářství, sadovnictví a podle regionálních podmínek také ve vinohradnictví a technologii zpracování ovoce a zeleniny. Množení, výsadba, ošetřování, hnojení a ochrana před škodlivými činiteli při pěstování zahradnických rostlin ve sklenících a ve volné půdě. Realizace sadových úprav a jejich údržba. Zhotovování běžných vazačských výrobků.

       Ve vinohradnictví základní práce spojené s výsadbou a pěstěním révy vinné, znalost zpracování hroznů.

Znalost základů obchodní činnosti, podnikání a vedení menších zahradnických podniků.

 

3.      Profil absolventa oboru

Absolvent učebního oboru umí:

        připravovat optimální podmínky prostředí pro pěstování zahradnických kultur jak ve sklenících, tak ve volné půdě,

        rozmnožovat rostliny generativním i vegetativním způsobem včetně stimulace, sadby a pěstování sazenic,

        vysazovat rostliny na trvalém stanovišti a ošetřovat je,

        sklízet produkty zahradnické výroby, třídit je, zpracovávat, balit a expedovat,

        využívat prvků moderní vazby a aranžovat rostliny do různých interiérů,

        rozpoznat jednotlivé druhy hnojiv a přípravků pro ochranu rostlin,

        využívat způsoby a techniky hnojení, přihnojování a aplikování základních ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům,

        používat, opravovat a udržovat drobné ruční zahradnické nářadí a obsluhovat jednoduché zahradnické stroje,

        zhodnotit množství a kvalitu své práce, vést záznamy prvotní evidence a běžné prvotní záznamy.

Dále si absolvent učebního oboru osvojil základní obchodní činnosti v zahradnickém podnikání a zásady chování ve styku se zákazníkem. Svou pracovní činnost dokáže vykonávat tak, aby nenarušoval životní prostředí, ale naopak přispíval k jeho zlepšování.

V ovocném a okrasném školkařství umí vykonávat všechny práce související s produkcí ovocných a okrasných dřevin tak, aby výrobky odpovídaly po jakostní i zdravotní stránce příslušným předpisům. V ovocnictví umí vykonávat všechny základní práce spojené s výsadbou a pěstováním jednotlivých ovocných druhů na trvalém stanovišti, samostatně uplatňovat agrotechnické zásady pěstován (řez, tvarování, obdělávání a hnojení půdy, ochrana proti chorobám a škůdcům), sklízet jednotlivé druhy ovoce, třídit, balit, expedovat a uskladňovat.

V sadovnictví umí realizovat sadovnické úpravy podle plánu (vysazovat okrasné dřeviny, zakládat travnaté plochy, budovat drobné sadovnické stavby), vykonávat práce spojené s ošetřením a pěstováním okrasných dřevin na trvalém stanovišti, travnatých ploch a ostatní údržby sadovnických úprav. Zná sadovnicky důležité druhy okrasných dřevin, jejich vlastnosti, nároky na prostředí a využití.

V zelinářství umí vykonávat všechny práce při množení a pěstování sazenic zeleniny, vysazování a ošetřování zelenin na poli, záhonech i v rychlírnách. Zná zásady střídání plodin a tyto umí uplatňovat při polním i skleníkovém pěstování. Umí připravovat zahradnické zeminy, směsi zemin, zná vlastnosti komponentů při přípravě substrátů pro pěstování jednotlivých druhů zelenin. Umí řídit tepelný a zavlažovací program při pěstován zeleniny, zná základy ochrany zeleniny proti chorobám a škůdcům, principy zelinářského semenářství a základy technologie zpracování ovoce a zeleniny.

V květinářství vykonává samostatně všechny práce spojené s výsevy i vegetativním množením květin, pěstováním květinové sadby, pěstováním tržních druhů květin skleníkových i venkovních. Umí květiny sklízet, třídit, balit, expedovat. Zná základní zásady prodeje květin, umí květiny zpracovat do běžných vazačských a aranžérských výrobků a ovládá i základy kalkulace těchto výrobků a zásady jednání se zákazníkem.

Ve vinohradnictví umí vykonávat práce spojené s rozmnožováním révy a pěstováním révové sadby, výsadbou révy a jejím pěstováním. Zná nejrozšířenější choroby a škůdce a zná základy ochrany proti nim. Umí stanovit zralost hroznů, hodnotit jejich kvalitu, vykonat práce spojené se sběrem a zpracováním hroznů, upravovat a ošetřovat mošt a víno.

Absolvent se správně vyjadřuje v mateřském jazyce (ústně i písemně). Umí zpracovat základní písemné obchodní doklady (žádosti, inzeráty, obchodní nabídky). Chápe společenskou funkci literatury. Zná základy cizího jazyka a umí se orientovat v odborném textu.

Ovládá základy matematiky a má správné představy o přírodních jevech a dějin včetně jejich aplikace na potřeby praxe. Má  poznatky o současném rozvoji vědy techniky a o základech automatizace a výpočetní techniky.

 

4.      Zdravotní požadavky

Do uvedeného učebního oboru mohou být přijati jen uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně na podané přihlášce potvrdil lékař.

Nedoporučuje se, aby se do tohoto oboru hlásili žáci s poruchami a alergickými onemocněními kůže, cest dýchacích, zejména pylového původu, s nemocemi srdečními, nemocemi zažívacího traktu, závažnými stavy znemožňujícími fyzickou námahu, nemocemi ledvin a močových cest, nemocemi nervovými s většími poruchami pohybových funkcí a koordinace.

U uchazeče je třeba posoudit jejich sklon k chorobám z nachlazení a revmatismu. Individuálně je též nutno posoudit záchvatová onemocnění.

 

5.      Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci., požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů – zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, to je specifickému a postihovat jak otázky a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce z hlediska jednotlivce, tak z hlediska pracovníka, řídícího činnost pracovního kolektivu.

V prostorách určených pro vyučování je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygieně práce zvláště při vykonávání odborného výcviku, praktických cvičení a praxe.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce se rozumí:

1)      důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a s technologickými postupy,

2)      používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

3)      používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

4)      vykonávání stanoveného dozoru.

Stupně dozoru jsou vymezeny následovně:

Práce pod dozorem“ - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních postupů nebo při ohrožení zdraví.

„Práce pod dohledem“ – osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště žáků před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

Stanovení příslušného stupně dozoru na konkrétní probírané téma odborného výcviku je povinností vedoucích pracovníků příslušného učňovského zařízení v závislosti na charakteru tématu a podmínkách jednotlivých pracovišť, kde žáci příslušný tematický celek plní.

 

6.      Zařazení absolventů

Po úspěšném absolvování 3. ročníku a vykonávání závěrečné učňovské zkoušky je absolvent připraven vykonávat povolání zahradník – zahradnice.

 

7.      Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi učebního oboru, kteří vykonali úspěšné závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů středních škol určených pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu. Studium probíhá v příslušné střední škole formou denního studia nebo studia při zaměstnání.