MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo hospodářství České republiky

dne 26. 4. 1995, čj. 805 125/95-74 s platností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem

 


UČEBNÍ PLÁN


učebního oboru

41-52-H/001 (45-71-2) Zahradník, zahradnice


Denní studium

 

Kategorie a názvy vyučovacích

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

předmětů

1.

2.

3.

Celkem

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Všeobecně vzdělávací

11

7

5

23

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Cizí jazyk

2

-

-

2

Občanská nauka

1

1

1

3

 Matematika

2

1

1

4

Tělesná výchova

1

1

1

3

Biologie

2

1

-

3

Chemie

1

1

-

2

 

 

 

 

 

2. Odborné předměty

22

28

30

80

Základy zahradnické výroby

2

-

-

2

Zahradnické stroje a zařízení

1

-

-

1

Květinářství

1-2

2

1-2

4-6

Sadovnictví

1-2

2

1-2

4-6

Zelinářství

0-1

1-2

1-2

2-5

Ovocnictví

0-1

1-2

1-2

2-5

Ekonomika

-

-

2

2

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

   50

 

 

 

 

 

B. Volitelné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Všeobecné vyučovací předměty

 

 

 

 

Cizí jazyk

 

 

 

 

Obsluha osobních počítačů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Odborné předměty

 

 

 

 

Vinohradnictví

 

 

 

 

Vinařství

 

 

 

 

Včelařství

 

 

 

 

Ochrana rostlin

 

 

 

 

Vazačství a aranžování

 

 

 

 

Technika administrativy

 

 

 

 

Psychologie a technika  prodeje

 

 

 

 

Technologie zpracování ovoce a zeleniny

 

 

 

 

Volitelný předmět podle regionálních potřeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C e l k e m

33

35

35

103

 

 

3. Doporučené specializace učebního oboru Zahradník z výběrových odborných předmětů

Protože učební obor Zahradník je oborem značně širokým, stanoví ředitel školy vnitřní specializaci z volitelných odborných předmětů, podle požadavků trhu práce, regionu, výrobních a klimatických podmínek, zájmu a podmínek SOU. Jednotlivá zaměření jsou určena větší dotací vyučovacích hodin týdně vybraným odborným předmětům. Jsou to např. následující odborné předměty.

Všeobecné zahradnictví

Zelinářství, ovocnictví, květinářství, sadovnictví, další volitelné odborné předměty

Květinářsko-sadovnické

Květinářství, sadovnictví, zelinářství, ovocnictví, další volitelné odborné předměty

Vinohradnické, vinařské a ovocnářské

Vinohradnictví, vinařství, ovocnictví, zelinářství, květinářství, sadovnictví.

Další volitelné odborné předměty – včelařství, ochrana rostlin, krajinářská tvorba, vazačství a aranžérství, technika administrativy, psychologie a technika prodeje, právní nauky, marketing a management, účetnictví.

Specializaci v zahradnickém provozu a v něm jednotlivé odborné předměty, jejich zařazení do ročníků a týdenní počet vyučovacích hodin schválí ředitel školy po předběžném projednání v metodické komisi. Předpokládá se, že hodinovou dotací budou zvýhodněny ty předměty, které tvoří základ příslušného výrobního zaměření.

 

4. Doporučené nepovinné předměty

Konverzace v cizím jazyce, řízení motorových vozidel, rodinná výchova, cvičení z biologie, cvičení z matematiky, cvičení z výpočetní techniky.

SOU má však možnost zvolit i jiné předměty podle profesionálních i osobních potřeb a zájmů žáků.

Učební osnovy předmětů nepovinných navržených předmětovými komisemi schvaluje ředitel.

 

Poznámky k učebnímu plánu

1.      Učební plán lze upravit až do výše 10% celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné vypustit žádný povinný předmět a překročit týdenní počet hodin stanovený učebním plánem.

2.      K zařazování nových poznatků, aktuálních otázek a s ohledem na lepší přizpůsobení učiva specifickým potřebám podniků a organizací, může ředitel školy schválit možnosti úprav obsahu učiva až do výše 30% jeho rozsahu. V předmětu odborný výcvik a v navazujících odborných předmětech se doporučuje v rámci časové i obsahové koordinace učiva v tematických plánech přesouvat učivo mezi ročníky v případech, že dne půjde o činnosti, které jsou zakázány mladistvým do 16ti let i po dobu přípravy na povolání.

3.      V období teoretického vyučování, pokud se v harmonogramu vyučování volí střídání teoretického vyučování s odborným výcvikem po týdnu, nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy pod 2 hodiny týdně.

4.      Cizí jazyk se zařazuje v 1. ročníku jako povinný vyučovací předmět, ve 2. a 3. ročníku se zařazuje jako předmět výběrový, především pro ty žáky, kteří mají předpoklady a uvažují o dalším studiu absolventů tříletých učebních oborů. Předmět cizí jazyk se zařazuje v minimálním rozsahu 2 hodiny týdně.

5.      Vyučovací předmět podle regionálních potřeb volí vedení školy podle požadavků regionů a trhu práce. Učební osnovy pro regionální předmět navrhnou vyučující, na doporučení metodické komise ji schválí ředitel .

6.      Pokud bude v rámci nepovinných předmětů vybrán vyučovací předmět „Řízení motorových vozidel“, jedná se především o získání oprávnění skupiny „T“, zejména pro chlapce, je nezbytné, aby předmět měl nejméně 2 vyučovací hodiny týdně ve 2. nebo 3. ročníku. Předmět musí být vyučován v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky Federálního ministerstva dopravy č. 55/1991 Sb., o výcviku a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů silničních motorových vozidel.

Týdenní počet hodin teorie a praktických cvičení povinných a volitelných předmětů a jejich zařazení do ročníku, schvaluje ředitel na návrh metodické komise. Učitelé rozpracují obsah učiva odborných předmětů do tematických plánů, které schvaluje ředitel nebo zástupce ředitele pro teoretické vyučování.