CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

1. Základní údaje

     Délka přípravy:                         2 roky

     Základní podmínky pro přijetí:   ukončená povinná školní docházka v nižším než

                                                  9. ročníku, nebo 9. ročník základní školy ukončen

                                                  neúspěšně

     Způsob ukončení přípravy:         závěrečná zkouška

     Poskytované vzdělání:                odborná příprava pro výkon příslušného povolání

 

2. Stručný popis oboru

V učebním oboru získají žáci základní vědomosti a dovednosti, které mohou uplatnit jako pracovníci rybářské výroby.

Učební obor připravuje žáky pro jednoduché práce v rybářství v organizacích, u podnikatelů a v soukromém podnikání při chovu ryb.

Za dominantní je považována praktická část přípravy. Rovněž výuku ve všeobecně vzdělávacích předmětech je nutné směřovat pro potřeby praktického života. Také výuka odborných teoretických předmětů musí vycházet ze základního učiva s maximální aplikací na praktické využití při praktických činnostech. Aby absolventi učebního oboru rybářská výroba získali základní odborné vědomosti a potřebnou manuální zručnost, je důležitá spolupráce všech vyučujících. Hlavním cílem přípravy je připravit žáky na výkon jednoduchých pracovních činností při přihnojování rybníků, vysekávání porostů a jejich kompostování, přikrmování ryb, výtěrech ryb, stokování a při výlovech rybníků.

 

3. Zdravotní požadavky

Do učebního oboru rybářská výroba mohou být přijati pouze chlapci, jejichž zdravotní požadavky posoudí a písemně potvrdí lékař. V případě změněné pracovní schopnosti v souladu se stanovisky posudkové komise sociálního zabezpečení. Nedoporučuje se, aby se do tohoto oboru hlásili žáci s poruchami omezujícími funkci nosného a pohybového ústrojí, chronickým a alergickým onemocněním cest dýchacích a srdečními vadami, se závažnými stavy znemožňujícími fyzickou námahu, s nemocemi ledvin a močových cest.

U uchazečů je třeba posoudit jejich sklon k chorobám z nachlazení a revmatizmu. Individuálně je též nutno posoudit záchvatová onemocnění.

 

4. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů, zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro tento učební obor.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajišťování bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci poučit.

Nácvik a procvičování činností, odpovídajících pracím zakázaným mladistvým, které mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činností, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, za kterých je možné výuku provádět.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

1.        důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy, s technologickými postupy

2.        používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům

3.        používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů

4.        vykonávání stanoveného dozoru.

Práce pod dozorem

-  vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

Práce s dohledem

-  osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

 

5. Zařazení absolventů

Učební obor rybářská výroba připravuje na výkon vybraných činností v jednotlivých odvětvích rybářské výroby. Absolventi učebního oboru rybářská výroba mohou vykonávat jednoduché práce v rozsahu celé rybářské výroby.

 

6. Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, si mohou po úspěšném dokončení základní školy rozšířit odbornou kvalifikaci studiem některého tříletého učebního či studijního oboru.