PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Absolvent učebního oboru si doplnil základní všeobecné vzdělání v oblasti sociálně komunikativní (tj. v jazykovém projevu, společenském chování a jednání s lidmi), občanské výchovy a přípravy na život ve společnosti, v oblasti výchovy k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu a v oblasti matematických dovedností.

Absolvent získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro to, aby uměl vhodným způsobem jednat s jinými lidmi a uplatnit svou osobnost, snažil se chovat v souladu s morálními zásadami a požadavky na kulturní společenské chování.

Je seznámen s podstatou fungování demokratické a občanské společnosti, se základními právy a povinnostmi každého občana. Je si vědom důsledků nedodržování zákonnosti a porušování lidských práv a svobody každého člověka.

Je schopen se samostatně souvisle vyjadřovat, vysvětlit a zdůvodnit svůj názor, jednání, potřeby, vhodným způsobem mluvit s druhým člověkem. Ve svém projevu se snaží vyjadřovat v souladu s jazykovou normou (spisovnou nebo obecnou češtinou) všude tam, kde to situace vyžaduje.

Má vědomosti důležité pro péči o zdraví a životní prostředí i poskytnutí nezbytné první pomoci, zná důsledky drogových a jiných závislostí a nezodpovědného sexuálního chování.

Dokáže uplatňovat základní matematické dovednosti při řešení problémů a úkolů v běžných životních i pracovních situacích.

Absolvent má základní znalosti pro vykonávání činností souvisejících s chovem sladkovodních druhů ryb, s přípravou optimálního rybničního prostředí pro chov ryb, s hnojením a ošetřováním rybníků, s přípravou krmiv a přikrmováním ryb a s prováděním zooveterinárních opatření. Žáci získají dále kvalifikaci pro provádění výběru generačních ryb k výtěru, odchovu rychlého plůdku, násady tržních ryb, obsluhy rybích líhní a jejich zařízení. Naučí se připravovat rybníky k výlovům a samostatně organizovat výlovy v rybnících, údolních nádržích, tekoucích vodách a při pokusných odlovech. Připraví se rovněž na obsluhu veškerých strojů a zařízení používaných v rybářském provozu včetně speciálního zařízení používaných v rybářském provozu včetně speciálního zařízení při přepravě živých ryb a na obsluhu provozních zařízení rybníků.

Absolvent se umí orientovat v základních vztazích odvětví rybářské výroby a v zásadách ochrany životního prostředí před možnými negativními vlivy. Absolventi umí pracovní činnosti vykonávat tak, aby životní prostředí nenarušovali, spíše přispívali k jeho zlepšování. Rovněž je třeba, aby při práci dodržovali zásady a předpisy ochrany bezpečnosti a hygieny práce, uplatňovali předpisy protipožární ochrany a uměli zacházet s protipožárním zařízením.

Příprava v učebním oboru rybářská výroba vytváří základní předpoklady, aby absolventi zvládli jednoduché pracovní činnosti.

V průběhu přípravy bude vykonávat základní manuální práce v chovu ryb, včetně využití a obsluhy mechanizačních prostředků. Zejména se jedná o tyto pracovní činnosti: Základy plemenářské práce v chovu ryb, výtěr kapra a vedlejších druhů ryb. Meliorace rybníků – vysekávání a kompostování rybničních porostů – ručně, pomocí žací lodě, stokování, vyvážení loviště, ošetřování vypuštěných rybníků. Hnojení a vápnění rybníků – ošetřování hnojivy, hnojení průmyslovými a statkovými hnojivy – hnojení na dno rybníka pomocí mechanizace (rozmetadla), hnojení na vodu pomocí vyplachovacích lodí. Odchov plůdku, násad a tržních ryb – příprava rybníků (výběr vhodných rybníků), příprava a skladování krmiv, přikrmování a krmení ryb – ručně (pomocí krmného zařízení – automatická krmítka, odlov ryb na plné vodě – pomocí mechanizačních prostředků – lodě, lodní motor, třídička ryb, prubní plot. Výlov plůdku, násada tržních ryb, strojení rybníků (příprava rybníků k výlovu), používání nářadí a náčiní k výlovu ryb (kádě, vany, kesery, saky, třídičky) a další mechanizace používaná při výlovech. Seznámení se zařízením rybníka (hráz, sjezd, kádiště, loviště, stoky, střiky, vypouštěcí zařízení). Vlastní výlov – sháňka, zaplocení, zátah, jadření, třídění, vydávání, vážení a doprava ryb. Odborné zacházení s rybami podle choulostivosti, stáří a druhů ryb. Příprava a péče o komorové rybníky – seřízení výpustního zařízení, čištění stok, seřízení střiků, kontrola ryb v průběhu komorování, rozbory vody, prosekávání prohlubní ručně pomocí lední sekery nebo lední pily. Používání a instalace rozmrazovačů. Příprava sádek, sádkování a expedice ryb – čištění dna sádek, tarasů, oprava střiků a výpustních zařízení, dezinfekce sádek, nakládání a distribuce ryb ze sádek ručně, pomocí slovovací komory, seřízení střiků a výpustních zařízení sádek, údržba schodů do sádek, označení komunikací v areálu sádek. Zpracování sladkovodních ryb – ruční zpracování ryb (nože, škrabky, palička), pomocí mechanizace – odšupinovačka, pračka, řezačka na otevírání břišní dutiny ryb, hydraulický nůž na oddělení hlavy ryby. Odběr hypofýz, porcování, balení zachlazování a zmrazení ryb a jejich expedice. Ošetřování vodní drůbeže – obsluha líhní, mechanizace spojená s výkrmem drůbeže (samokrmítka, napáječky), čištění a dezinfekce hal a výběhů. Základní zemědělské práce – zpracování půdy pomocí mechanizačních prostředků: orba – pluh, vláčení – brány, válení – kultivování, setí a sázení ručně a pomocí secích a sázecích strojů, ošetřování plodin během vegetace – ochrana plodin před chorobami, škůdci a pleveli pomocí postřikovačů, přihnojování.

Oprava a údržba mechanizačních prostředků – jednoduché opravy mechanizačních prostředků používaných v rybářství (třídička ryb, hydraulický nakladač, mechanický keser, areační zařízení, rozmrazovací zařízení, lodní motory, lodě, nakladače).

Ruční obrábění dřeva a kovů – základy při výrobě násad, topor a klik, výroba síťovacích jehel a kolíků, ruční naklepávání kosy, broušení pily a sekery. Vázání a oprava síťovin, síťování – našívání sakovin na rybářské náčiní (saky, kesery, přívlače, ohnoutky). Oprava sítí – vystřižení, zasíťování (nůžky, síťovací jehla, síťovací kolík). Ošetření a uskladnění rybářských sítí.

Práce spojené s péčí o životní prostředí, ekologii v rybářství a jejich provozech.